Sabtu, 14 Mei 2011

BLOG - BLOG PARTI DAP

BLOG - BLOG PARTI DAP


My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉

Posted: 14 May 2011 07:42 AM PDT

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉


Gotong Royong with 100 Police officers at Farlim Police Station

Posted: 14 May 2011 02:47 AM PDT

YB Wong Hon Wai bersama JKKK Thean Teik dan Pejabat Daerah Timur Laut dan seratus orang pegawai polis dan keluarga mereka telah menjalankan kempen gotong royong di Balai Polis Farlim untuk membanteras nyamuk denggi. Kawasan tersebut merupakan hotspot wabak denggi.


北馬.發林警察宿舍養蚊 警員居民聯手大掃除


 (檳城7日訊)發林警察宿舍變"養蚊地"!

 位于發林警局旁的12座警察宿舍,自發生居民遭毒蚊叮上事件后,檳島東北縣署已把該區列為骨痛熱症觀察區。

 檳州行政議員黃漢偉指出,為解決警察宿舍出現毒蚊問題,他與發林警方于今早聯辦一場清潔運動,旨在提高當地居民對環境清潔的覺醒。

疏忽清理積水

 他說,今早約有近百名警員及居民同心協力展開大掃除行動,以滅除該區的毒蚊滋生溫床。

 黃漢偉今早為發林警察宿舍主持清潔運動推介儀式上說,在阿依淡州選區,除了發林警察宿舍被列入骨痛熱症熱點的觀察區外,甘榜馬來由組屋也是其中被觀察的地區。

 他說,這些組屋頻頻面對蚊蟲孳生問題,主因是該區居民往往疏于清理當地的積水處,以致淪為毒蚊孳生溫床。

 另一方面,針對阿依淡巴剎提升計劃,黃氏說,該巴剎首階段(雜貨攤格)提升工程,已完成90%工作。接著市局將進行次階段工程,該局也會在近期與豬肉及豆腐等攤格販商會面,以了解民意,隨著達致共識后提升工程會續展開。

 至于第3階段(蔬菜攤格)工程,預料會在明年全面竣工。

 他說,當局在實施提升巴剎計劃方面,皆以小型商家的利益及福利為考量,盡量在不影響他們的情況下進行開展工程。

Pembentangan Rang Undang-Undang Warisan Negeri Pulau Pinang 2011

Posted: 14 May 2011 01:53 AM PDT

Ucapan YB Wong Hon Wai (Air Itam) Exco Perancang Bandar Dan Desa , Perumahan Dan Kesenian Mengenai Pembentangan Rang Undang Undang Warisan Negeri Pulau Pinang, 2011
pada 10-5-2011 di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang
-----------------------------------------------------------------------------------

Yang Berhormat Dato' Speaker,
Pengiktirafan George Town sebagai tapak warisan Dunia UNESCO oleh World Heritage Committee pada 7 Julai 2008 di Quebec City memerlukan Kerajaan untuk menyediakan satu bentuk mekanisma pengurusan dan perundangan yang sesuai bagi memastikan tapak warisan Dunia UNESCO George Town dijaga.

Mekanisme Pengurusan
Draf Rancangan Kawasan Khas (Draft Special Area Plan) dan Pelan Pengurusan Pemuliharaan Bandaraya Bersejarah Selat Melaka: George Town telah disediakan mengikut seksyen 16B, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 sebagai satu mekanisme pengurusan bagi memastikan bahawa kawalan pembangunan dan polisi berkenaan warisan dapat diimplementasikan dengan sewajarnya.

Mekanisme Perundangan

Kerajaan Negeri mengambil initiatif untuk menggariskan Rang Undang-Undang Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 yang bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengurusan, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan kebudayaan dan warisan semula jadi bagi negeri Pulau Pinang.
Peruntukan undang undang perihal warisan negeri Pulau Pinang ini dizahirkan dengan niat untuk mengiktiraf signifikasi elemen elemen warisan kebudayaan dan warisan semulajadi yang telah wujud sekian lama untuk kita tatapi dan hargai dan seterusnya untuk menjadi kebanggaan generasi akan datang .

Bidang kuasa Kerajaan Negeri
Saya ingin merujuk kepada Jadual Kesembilan Senarai III bahawa subject matter culture, preservation of heritage adalah di bawah senarai bersama iaitu antara negeri dan persekutuan. Saya ingin menambah juga di bawah Senarai II – 12A bahawa libraries, museums, ancient and historical monuments and records and archaelogical sites and remains adalah di bawah senarai Negeri.

Iaitu Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang berkuasa untuk membuat enakmen warisan negeri Pulau Pinang seperti yang diperuntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan.
Selain daripada itu, mengikut Seksyen 30(a) Akta Warisan Kebangsaan 2005 bagi tapak-tapak warisan yang tidak mendapat keizinan Pihak Berkuasa Negeri, maka Kerajaan bolehlah mengambil alih tanggungjawab untuk memelihara dan memulihara tapak-tapak warisan tersebut dengan kaedah dan perundangan sendiri.

Dari segi isi kandungan Rang undang undang ini , disamping memperincikan tafsiran elemen elemen warisan negeri , ianya mengandungi perkara perkara berkaitan dengan ;-

1. Fasal 4 dan Fasal 5 telah menggariskan penubuhan Majlis Warisan Negeri Pulau Pinang bersama fungsiny. Penubuhan Majlis Warisan Negeri yang berfungsi sebagai badan tertinggi yang menetapkan dasar dan garispanduan berkaitan dengan warisan dalam negeri, disamping membuat pemantauan terhadap pelaksanan "conservation management plan" setiap tapak/bangunan warisan yang telah didaftarkan dalam Daftar warisan Negeri.

2. Bahagian III Enakmen yang dicadangkan mengadakan peruntukan bagi pelantikan, fungsi dan kuasa Pesuruhjaya Warisan Negeri yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan fungsi dan menjalankan kewajipan di bawah Rang Undang-undang ini. Pesuruhjaya Warisan Negeri terlibat dengan usaha dengan agensi lain Pihak Berkuasa Tempatan serta lain lain badan yang terlibat dengan usaha usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan dalam negeri, meninjau dan menetapkan apa-apa warisan kebudayaan dan warisan semulajadi, membuat kerja kerja penyelidikan berkaitan warisan , disamping bertanggungjawab dalam menyediakan dan menjaga Daftar Warisan Negeri . Dalam hal ini perlantikan Pesuruhjaya warisan Negeri serta pegawai pegawai bantuannya adalah dari kalangan penjawat awam dalam pentadbiran Negeri.

3. Bahagian IV Enakmen yang dicadangkan mengadakan peruntukan bagi tatacara penetapan warisan kebudayaan ketara dan warisan semula jadi sebagai tapak warisan dan perkara berkaitan warisan kebudayaan tidak ketara.

Proses pengenalpastian dan penetapan tapak warisan yang bermula dari kerja kerja tinjauan tapak/bangunan , notis pemberitahuan awam , bantahan awam , kelulusan Majlis , pewartaan dan seterusnya rayuan bagi pihak pihak yang terkilan.
Fasal 25 memperuntukkan bahawa seseorang yang terkilan dengan keputusan Pesuruhjya boleh membuat rayuan kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 30 hari daripada keputusan itu, dan keputusan Pihak Berkuasa Negeri adalah muktamad.

4. Daftar warisan negeri yang mengandungi senarai lengkap tapak/ bangunan warisan, termasuklah warisan tidak ketara yang telah diwarta dan boleh di rujuk dan di periksa oleh orang awam pada waktu pejabat .

5. Demi melindungi tapak warisan yang telah diwartakan, Fasal 32 mengenakan kewajipan kepada pemunya tapak warisan yang berhasrat untuk menjual keseluruhan atau mana-mana bahagian tapak warisan hendaklah memberitahu Pesuruhjaya secara bertulis maklumat tentang perjanjian penjualan dalam tempoh 28 hari dari tarikh perjanjian itu ditandatangani.

6. Fasal 34 mengenakan tanggungawab kepada pemunya atau penghuni suatu tapak warisan untuk memastikan bahawa tapak itu sentiasa berada dalam keadaan baik.

7. Fasal 34(3) Jika Pesuruhjaya berpuas hati bahawa langkah-langkah yang munasabah tidak diambil bagi pemeliharaan sewajarnya tapak warisan itu, dia boleh menjalankan apa-apa kerja pembaikan, setelah memberikan kepada pemunya atau penghuni tapak itu 14 hari notis bertulis mengenai niatnya untuk membuat demikian dan segala kos dan belanja yang ditanggung semasa menjalankan kerja ini hendaklah dibayar balik oleh pemunya atau penghuni tapak itu.

8. Bahagian VII Enakmen yang dicadangkan juga mengadakan peruntukan bagi pelantikan pegawai peguatkuasa dan pengeluaran kad kuasa untuk menjalankan kuasa yang diberi kepadanya.

9. Fasal 49 menghendaki pemunya atau penghuni tapak warisan untuk mendapatkan persetujuan daripada Pesuruhjaya sebelum mengenakan apa-apa fi kemasukan ke mana-mana tapak warisan.

10. Fasal 52 memperuntukan berkenaan kesalahan-kesalahan berkenaan dengan kerosakan tapak warisan dan sekiranya disabitkan didenda maksimum RM500,000 atau dipenjarakan maksimum 5 tahun atau kedua-duanya.


11. Fasal 54 memperuntukan mana-mana orang yang menyebabkan kerosakan atau kemusnahan tapak warisan atau bahan warisan hendaklah membayar kos pembaikan bagi tapak atau bahan ini sebagai tambahan kepada denda atau penjara.

Dengan wujudnya Enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang ini , kerajaan negeri pastinya akan menjadi lebih komited dan bertanggungjawab untuk terus memelihara dan memulihara tapak tapak warisan serta juga warisan kebudayaan tidak ketara dengan kaedah dan perundangan yang lengkap dan teratur .

Umum juga mengetahui bahawa negeri Pulau Pinang banyak mempunyai kawasan dan tapak tapak bersejarah yang perlu dipelihara dan dikekalkan sebagai warisan negeri. Setakat ini sahaja terdapat sebanyak 24 tapak/bangunan bersejarah di seluruh negeri yang perlu didaftar sebagai warisan negeri, termasuklah bangunan pentadbiran MPPP di Padang Kota , Bangunan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang , dll. Walau bagaimana pun , saya fikir masih terdapat banyak lagi tapak dan bangunan bersejarah di seluruh negeri Pulau Pinang yang masih belum diterokai dan belum diberi perhatian yang secukupnya samada di bahagian pulau mahu pun di Seberang Perai.

Apabila menggariskan Rang Undang-undang ini, pertimbangan khas telah diambil bahawa warisan bukan sahaja wujud di George Town. Skop pemakaian RUU ini meliputi seluruh Pulau Pinang di mana tapak warisan yang dikenapasti dan didaftarkan. Skop Pemakaian RUU ini juga merangkumi bukan sahaja bangunan warisan tetapi meliputi warisan semulajadi dan warisan budaya tidak ketara.

Oleh yang demikian , dengan terlaksananya Enakmen warisan Negeri ini serta dengan tenaga kepakaran yang ada , diharapkan lebih banyak tapak dan bangunan warisan yang akan dikenalpasti , didaftar dan di pelihara dengan lebih terjamin dan sistematik., Dalam pada itu , barang diingat , kewujudan warisan kebudayaan tidak ketara yang meliputi aspek budaya dan adat resam , hasil kesenian anak negeri yang unik akan juga akan dikenalpasti , didaftar dan di pelihara dibawah peruntukan enakmen warisan ini.


Saya menggunakan platform ini ingin mengulangi seruan Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Pusat bahawa peruntukan adil RM 25 juta seperti RM 30 juta kepada Melaka daripada kerajaan persekutuan perlu diberi kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kerajaan Persekutuan tidak melaksanakan keadilan dalam hal ini. Ini seolah-olah satu Negara dua sistem dalam hal ini. Walau bagaimanapun, Kerajaan Negeri tidak pernah ketinggalan di dalam usaha untuk mempromosikan Negeri Pulau Pinang amnya dan Tapak Warisan Dunia George Town khususnya. Kerajaan Negeri juga sentiasa berusaha untuk melipat-gandakan program-program yang di Tapak Warisan Dunia George Town walaupun Kerajaan Negeri masih tidak mendapat peruntukan kewangan RM25 juta seperti yang dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri. Pulau Pinang memang telah mendahului dengan penubuhan George Town World Heritage Incorporated(GTWI) dengan cepat dan pelbagai program telah dijalankan untuk tujuan memelihara nama baik George Town sebagai Tapak Warisan Dunia.

Kerajaan negeri juga mengambil maklum untuk memastikan bahawa peruntukan peruntukan Rang undang undang ini adalah selaras dengan undang undang yang ada diperingkat Persekutuan. Jika mana mana peruntukan Enakmen Warisan Negeri ini tidak selaras dan bercanggah dengan peruntukan undang undang Persekutuan, maka semangat Perlembagaan Persekutuan terpakai iaitu Akta Parlimen akan mengatasi Enakmen Negeri.

Yang Berhormat Speaker , dengan mengambil maklum atas perkara perkara dasar di atas , saya memohon mencadangkan.


As reported in malaysiakini.

槟议会三读制定遗产法令
赋权政府严惩破坏古迹者

刘嘉铭

除了世遗特区蓝图,槟州政府如今再通过议会制定《槟州遗产法令》,赋权当局管理、维护及提升全槟有形与无形的文化及自然遗产。

槟州城市及乡村规划、房屋及艺术委员会主席黄汉伟行政议员今午提呈《槟州遗产法令》,供议会三读批准此项涵盖全槟的州级法律,加强古迹维护。

参与辩论的5名朝野议员都赞同立法,一旦宪报后生效,新法令将允许当局严惩破坏古迹者。

未与国家遗产法令冲突

《槟州遗产法令》将不影响《2005年国家遗产法令》,任何诠释上的出入,以后者的阐释为准。

《槟州遗产法令》建议成立"槟州古迹理事会",以照顾、维护及保护文化与自然遗产,给予州政府咨询、制定维护遗产的政策、监督与协调古迹区的发展及研究州内的文化与自然遗产。

理事会成员不可少过17人,除了由槟州首长担任主席,成员包括3位行政议员、州秘书与财政、两个市政局主席及世遗机构总经理等。出席会议的成员可获得津贴。

专员可进入潜能古迹区

此外,《槟州遗产法令》也赋权当局委任"槟州遗产专员",执行《槟州遗产法令》、鉴定古迹为槟州遗产、准备与更新槟州遗产登记名策、策划活动推广古迹保护和维护工作。

值得一提的是,法令赋予专员极大权限,如进入有潜能列为古迹的私人地区,展开调查或考究。

但是法令规定,专员须事先给予业主或住户至少14天的书面通知。如果业主因宗教因素拒绝专员进入,专员须取得州政府的书面批准。

此外,专员在鉴定特定古迹区或建筑物为槟州遗产后,须书面通知业主或住户。后者有权反对、要求召开听证会及提出上诉。

执法官有权对公众搜身

除了古迹专员,《槟州遗产法令》允许当局委任执法官辅助古迹专员,唯后者须遵从专员的指示及持有执法证件。

执法官的权限包括在获得法庭搜查令下,进入古迹执法,甚至硬闯古迹区及充公证物。

执法官也授权对公众搜身,但需相同性别及态度友善,阻止执法者一律视为违法。

破坏古迹定义相当广泛

另一方面,《槟州遗产法令》对破坏古迹的定义相当广泛,共有7种情况被视为破坏古迹。违法而罪成者可面对最高50万令吉罚款,不超过5年监禁,或两者兼施。

古迹专员在取得州政府的同意后,可把有形和无形的古迹宪报为槟州遗产。

如果相关古迹不在政府地段,当局在宪报前须在不少过30天前通知业主或住户。之后,业主或住户仍可在当地居住。

届时,古迹业主可向专员申请拨款或货款,作为维护和保护古迹用途。

魏宗贤文打烟之声 Gwee Tong Hiang for Bentayan

Posted: 14 May 2011 03:33 AM PDT

Lim Kit Siang

Posted: 13 May 2011 11:36 PM PDT

Lim Kit Siang


Malaysian human capital outflow

Posted: 13 May 2011 11:20 PM PDT

By Michael Lee May 14, 2011 | The Malaysian Insider MAY 14 — Once, on the way to the airport in the cold dead of night, I had a heated discussion with an acquaintance of my father from the US about having a life outside of Malaysia. I was in my teens then, fresh from [...]

Egypt: Suzanne Mubarak detained in corruption probe

Posted: 13 May 2011 10:47 PM PDT

13 May 2011 | BBC The wife of ousted Egyptian President Hosni Mubarak has been detained for 15 days pending further investigations into corruption allegations. The 70-year-old was later moved to an intensive care unit in Sharm el-Sheikh hospital after suffering what officials said was a suspected heart attack. Mr Mubarak stepped down in February [...]

‘Emotionally mature’ leaders put Najib to shame

Posted: 13 May 2011 10:40 PM PDT

by Jeswan Kaur May 14, 2011 | Free Malaysia Today COMMENT: 'Rakyat diutamakan' or people first tagline parroted by current prime minister Najib Razak is an out and out lie. If the people are indeed Najib's priority, he would stop discriminating one race from the other. The Umno-owned Malay daily, Utusan Malaysia has once again [...]

Christian conspiracy: Special branch link suspected

Posted: 13 May 2011 10:37 PM PDT

By Aidila Razak May 14, 11 | MalaysiaKini DAP-Jelutong MP Jeff Ooi suspects possible coercion of the DAP member, who filed a police report on the alleged ‘Christian conspiracy’ yesterday just after the ministry had said there was “some basis” to the allegations. Speaking to reporters in Kuala Lumpur today, Ooi said they believe that [...]

Police quiz 8 pastors over ‘Christian conspiracy’

Posted: 13 May 2011 10:09 PM PDT

By Aidila Razak May 14, 11 | MalaysiaKini Police have quizzed eight pastors who were present at the gathering in Penang that Utusan Malaysia had alleged to have hatched a so-called ‘conspiracy’ to make Christianity the official religion. According to Jelutong MP Jeff Ooi, the pastors were called up in the week following his police [...]

Church leaders take one step forward, two steps back

Posted: 13 May 2011 09:24 PM PDT

By Terence Netto May 14, 11 | MalaysiaKini COMMENT "Two steps forward, one step backward’ was a staple of communist strategy where cagey negotiators make two hard-to-meet demands and then retract one to show they are flexible and reasonable. Christian church leaders who met Prime Minister Najib Razak on Thursday over reports in Utusan Malaysia [...]

Wan Azizah defends Anwar, says video slander ‘worse than murder’

Posted: 13 May 2011 09:21 PM PDT

By Boo Su-Lyn May 14, 2011 | The Malaysian Insider SHAH ALAM, May 14 — Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail hit out at those who say the main actor in a sex video circulating through Malaysia is her husband Datuk Seri Anwar Ibrahim, calling it slander that is "worse than murder". The PKR [...]

Bar Council says unconstitutional for Islamic laws to skip legislative approval

Posted: 13 May 2011 09:17 PM PDT

By Boo Su-Lyn May 14, 2011 | The Malaysian Insider KUALA LUMPUR, May 14 — The Bar Council has dismissed a call by Muslim lawyers for Islamic laws to be legislated solely by the Malay Rulers instead of Parliament, saying it is unconstitutional. Bar Council president Lim Chee Wee said all laws have to be [...]

May 13: A Recollection

Posted: 13 May 2011 09:22 PM PDT

By Adrian Ng LoyarBurok 13 May, 2011 Reflections of the incidents of May 13, 42 years ago, and how Malaysia has grown since then. Mom was 16. They lived at Cheras Batu 2 1/2 squatters, near the legendary field which produced Mokhtar Dahari, and near Cochrane Road School, where DBKL has now built a hall [...]

Things will get worse

Posted: 13 May 2011 06:04 PM PDT

Ali Kadir The Malaysian Insider May 13, 2011 MAY 13 — Every time Hishammuddin Hussein opens his mouth, I am reminded of two pieces of wisdom which Malaysians should take on board. Number 1: The apple does fall some way from the tree. His father, Hussein Onn was a man of integrity, fairness and intelligence, [...]

10 Days in May (8)

Posted: 13 May 2011 05:26 PM PDT

Tweets @limkitsiang:- Utusan Malaysia headlines: Hishammuddin “Isu Kristian: Ada kebenaran”.”Saya tahu apa yg sebenar berlaku” – Ahli DAP Mohd Razali Abdul Rahman Hisham (nose-drag CSL) is single-handedly re-igniting Utusan Christian Msia bogey which Najib tried 2put 2rest though most one-sidedly. What remedy when it is Home Minister who play politics n pose greatest threat 2national [...]

Is Najib swaying to ‘psychic’ Daim?

Posted: 13 May 2011 04:33 PM PDT

Mohd Ariff Sabri Aziz | May 12, 2011 Free Malaysia Today Umno president Najib Tun Razak’s call for unity within Umno takes off from former finance minister Daim Zainuddin’s interview with Utusan Malaysia. COMMENT When former national economic adviser and ex-finance minister Daim Zainuddin said Barisan Nasional (BN) would lose five states in the 2008 [...]

What I have said about Christians and Muslims worshipping the same God/Allah is confirmed by the Quran!

Posted: 13 May 2011 04:22 PM PDT

By N H Chan Introduction: why I decided to write on why the Deity Allah is not owned by Muslims only I wrote the series of articles on Allah to put forward the Christians' point of view on why they are entitled to use the word Allah in their Malay language Bibles. I felt it [...]

Malaysian. Chinese. Totally Foreign.

Posted: 13 May 2011 09:23 PM PDT

By Lisa Ng LoyarBurok 13 May, 2011 Is it racialism that causes Malaysian Chinese to be cliquish? Or is it just bad faith? Let's explore the reasons why some Malaysian Chinese youth can't integrate into society and why abolishing vernacular schools may be just a blind shot at solving a growing problem. Eu Jienn's story [...]

Are we Umno’s prisoners of irrational fear

Posted: 13 May 2011 08:38 AM PDT

Mariam Mokhtar | May 13, 2011 Free Malaysia Today Umno is bereft of conviction and hampered by weak leaders and their only course of action is to remind us of the possibility of another May 13. COMMENT Utusan Malaysia's headline, 'Malaysia Negara Kristian?' (Malaysia a Christian state?), was a subtle Umno plot to warn us, [...]

Mahathir’s thinking legacy

Posted: 13 May 2011 08:15 AM PDT

AB Sulaiman | May 11, 11 Malaysiakini A friend had lent me Mahathir Mohamad’s memoir ‘A Doctor in the House’ to read. This was followed with the request for me to review it. I have read it but would decline his request for its review. I have a reason for this refusal. It is that [...]

Bar Council condemns police threats against lawyer

Posted: 13 May 2011 05:37 AM PDT

Malaysiakini May 13, 11 The Malaysian Bar Council expressed its outrage today over the strong-arm tactics of police personnel who had threatened a lawyer, impeding her from performing her duties. “Such blatant police harassment of lawyers is intolerable, and amounts to a reprehensible and inexcusable menace against the physical safety of the lawyer,” Bar president [...]

‘Christian leaders led to their slaughter’

Posted: 13 May 2011 05:19 AM PDT

RK Anand | May 13, 2011 Free Malaysia Today Bishop Paul Tan says he is displeased and disgusted with the outcome of the meeting between PM and Christian leaders over the Utusan row. He calls the entire episode an Umno orchestration. KUALA LUMPUR: Without mincing his words, a Catholic bishop criticised his fellow Christian leaders [...]

10 days in May (7) (Updated)

Posted: 13 May 2011 05:43 AM PDT

Tweets @limkitsiang:- MCA President become Utusan surrogate defender when even UMNO Ministers dare not openly endorse it.How contemptible! http://ow.ly/4TF8c @giamsk Unbelievable! Now MCA come 4ward 2defend Utusan may not b wrong/its “ChristianMsia” bogey justified! Can MCA produce evidence? @giamsk Utusan “reprimand” 4ChristianMsia bogey.Ridiculous penalty but MCA insists defend Utusan as it may be right. CSL [...]

Police receive new account of ‘Christian conspiracy’

Posted: 13 May 2011 04:33 AM PDT

Aidila RazakMalaysiakini May 13, 11 Deputy Inspector-General of Police Khalid Abu Bakar today said that a police report has been lodged which may contain new details on the alleged ‘Christian conspiracy’ as reported by Utusan Malaysia. “I can confirm that a report was lodged in Penang this morning at 8.50am regarding the issue and the [...]

LEE GUAN AIK for KOTA DARUL AMAN 李源益州议员

Posted: 13 May 2011 09:24 PM PDT

LEE GUAN AIK for KOTA DARUL AMAN 李源益州议员


DAP kedah melancarkan kempen Pendaftaran Rakan DAP di Alor Setar, Kedah

Posted: 13 May 2011 09:42 AM PDTPagi ini, 13hb Mei 2011, jam 9.00 pagi, Dap Kedah/Perlis telah mengadakan suatu upacara resmi kempen pelancaran pendaftaran sebagai Rakan DAP berdekatan medan selera Pekan Simpang Kuala, Alor Setar, Kedah. Pelancaran aktibiti ini adalah simbolik untuk kemudian nya, secara berterusan, menjalankan pendaftaran tersebut di Sungai Petani, Lunas, dan juga di Negeri Perlis. Tujuan kempen ini adalah untuk bergiat lebeh lagi actibiti aktibiti mengalu alaukan rakyat untuk menyokong menjadi pembantu jentera DAP bukan sahaja di kawasan yang DAP akan bertanding, tapi juga di merata rata kawasan di negeri Kedah dan Perlis untuk membantu kemenangan semua parti parti PAKATAN RAKYAT pada PRU-13 nanti.

Harapan DAP bersama sama parti lain dalam PR adalah untuk melihat lebeh ramai lagi sukarelawan bagi membantu bakal calon PR di semua kawasan menjelang dan pada PRU-13 yang rasa kian hampir.

Kami, DAP Negeri Ked/Perlis sangat berharap kempen ini akan memberi kesan yang kelebehan lagi pada bukan saja DAP tapi juga pada PR pada PRU-13 nanti. Semua sukarelawan yang ingin daftar sebagai Rakan DAP harap mengisi maklumat yang terperinci dan lengkap pada kad pendaftaran dan menghantarkan kad pendaftaran kad tersebut ke PEJABAT DAP NEGERI KEDAH/ Pusat Khidmat dan pejabat Adun Kota Darul Aman 9tel office:04-7320468/fax 04-7330796), di No. 15 Tkt Atas, Tmn. Perindustrian Ringan Kristal atau terus berhubung dengan Sdr. Cheah (tel: 016-4197692/ Sdr. Vincent Chee,(tel; 019-4040998/ Sdr, Dr. Lim (tel: Sdr. Jason Chiang (tel:012-5189116)/, Sdr. Chow (tel: 012-4278551), Sdr. Tan (tel:017-5463357), Sdr Seow (tel: 019480118). Untuk kawasan Sungai Petani, Sdr. Teh Seng Teik(016-4432800), Sdri. Nancy Yeoh (tel:016-4699938) , dan untuk negeri Perlis, Sdr. Teh Seng Chuan (tel: 0194181118), Sdr. Ling (tel: 0124721999).
Pendaftaran Rakan DAP juga boleh lakukan secara online pada FACEBOOK, dan dapkedah@hotmail.com
Semua ahli yang daftar menjadi RAKAN DAP termasuk kerja kerja membantu menjadi ejen mengira undi, menjaga undi di pusat pusat undi dsb.
DAP dan PR rakyat sangat berharap rakyat jelata dapat membantu dengan apa cara saja supaya membawa lebih kejayaan pada PR pada PRU-13 supaya bukan sahaja Kedah, tapi juga seluruh Negara akan berubah, demi menikmati kerajaan yang lebih bersih, boleh dipercayai, terbuka, adil dan bertanggungjawap kepada rakyat yang berbilang bangsa dan ugama dan menolak semua dakwaan, fitnah palsu, yang tidak bermoral.
Kempen ini dijalankan secara berterusan menjelang PRU-13 di Negeri Perlis juga, dan semua sukarelawan yang umur tidak kurang dari 18 tahun di alu alukan untuk daftar.
Yang ada bersama sama kami buat pelancaran permulaan di Alor Setar pagi ini adalah Sdr. Loke Siew Fook, Ahli parlimen Rasah yang juga ADUN kawasan Lobak, Sdr. S/usaha publisiti DAP Negeri Kedah Sdr. Dr. Lim Sin Keat, Timbalan Pengerusi DAP Negeri Kedah Sdr. Tan Foon Heong, serta lain lain AJK DAP Negeri Kedah dan seramai 15 ahli DAP dari kelima lima Cawagan DAP di sekitar Alor Setar,
Daripada Pengerusi dan Setiausaha Publisiti DAPKedah/Perlis

View issues with Tan Seng Giaw

Posted: 13 May 2011 03:06 PM PDT

View issues with Tan Seng Giaw


The Government must use greater efforts to overcome the problem of haze

Posted: 11 May 2011 09:37 PM PDT

DAP National Deputy Chairman and MP for Kepong Dr Tan Seng Giaw reminds the Government again to have further discussions with Indonesian government to find solutions to recurrent haze in Malaysia, including persuading the latter to ratify the Treaty on Transboundary Haze Pollution adopted by ASEAN.

According to media reports, the haze in this country comes annually from Sumatra and Kalimantan. The Air Pollution Index(API)issued by the Department of Environment reaches over 100 in some areas. This is unhealthy.

On 12.5.2011, Dr Tan repeats his statement on the annual haze.

For many years, haze appears in Malaysia and neighbouring countries, affecting the people. For example, today the API in Klang is over 100, Banting 96, Shah Alam 84, Bukit Rambai, Melaka 82. The Department of Environment believes that this fine dust comes from Sumatra and Central Riau. Some Indonesians say that this has nothing to do with their country. Farmers clear land for cultivation by burning and plantations burn old trees to save cost.

Association of South East Asian Nations, ASEAN, has repeatedly discussed this issue. For instance, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, AIPA, has resolutions on the subject. Malaysian Government has frequent meetings with Indonesian Government, reaching agreements. Alas, farm burnings and forest fires persist. We have heard about Malaysian-Indonesian Joint Disaster Management Committee, Cross-Border-Fire-Fighting Operations and so forth. But, there is little effective action.

In 2002, ASEAN adopted a treaty on Transboundary Haze Pollution. Indonesia has not ratified it. This is to coordinate joint efforts to overcome farm burnings, forest fires and haze.

Tan Seng Giaw

MY VOICE FOR NATION

Posted: 13 May 2011 01:03 PM PDT

MY VOICE FOR NATION


Posted: 28 Apr 2011 10:23 PM PDT

DAP is prepared to launch a protest campaign

Posted: 28 Apr 2011 09:07 PM PDT

Reveal details of rare earth venture, Zambry urged

Posted: 27 Apr 2011 11:19 PM PDT

DAP slams ‘dangerous’ Perkasa-Rela brigade

Posted: 27 Apr 2011 11:16 PM PDT

Lim Guan Eng

Posted: 13 May 2011 10:19 AM PDT

Lim Guan Eng


PENANG TO GET ANOTHER 750 FREE WIFI HOTSPOTS

Posted: 12 May 2011 11:25 PM PDT

PENANG TO GET ANOTHER 750 FREE WIFI HOTSPOTS — State government's latest initiative will see free Wi-Fi coverage areas doubled to 1,500

Penang, Friday (May 13, 2011) – The Penang government has intensified its efforts to provide free broadband access in the island by adding another 750 free Wi-Fi hotspots in public areas throughout the state as part of phase two of its 'Penang Free Wi-Fi' initiative.

The Penang free Wi-Fi intiative is implemented by open tender to all companies listed on Bursa Malaysia in 2 stages. The first stage is the qualifying stage where the listed company has to provide 750 Wi-Fi hotspots at its own cost without any financial contribution from the state government.

After installing the 750 free Wi-Fi hotspots, then only the listed company will qualify to bid for the second stage where the state government pays for another 750 Wi-Fi hotspots. So far, only one listed company has qualified. As for the first 750 Wi-Fi hotspots were provided free of charge by the listed company, the state government cannot compel where the Wi-Fi site should be sited. The company placed the first 750 Wi-Fi sites based on commercial consideration in the ability to generate advertising revenue.

Even though it is not possible to have an open tender with one listed company, the state government has managed to reduce the price that was initially offered. In line with CAT governance of Competency, Accountability and Transparency, the Penang state government is willing to offer the same terms to any other listed companies interested. This free Wi-Fi effort with Service Level Agreement ensuring maximum uptime by the Penang state government is the first of its kind in Malaysia.

The installation of these additional 750 hotpots is expected to be completed by September 2012, by which time the number of free Wi-Fi coverage areas would have doubled to 1,500.

The 'Penang Free Wi-Fi' service is a component of the state's Wireless@Penang initiative and the first 750 hotspots were launched in 2009. The free Wi-Fi service provider is REDtone International Berhad (REDtone) who installed the first 750 free Wi-Fi hotspots without a single cent from the Penang state government. The principal reason why only listed companies can qualify is to ensure reliability in service and dependability in performance.

The state government today through PDC Telecommunication Services Sdn Bhd (PDCTelco) signed a collaboration agreement with REDtone for the deployment of phase two of the 'Penang Free Wi-Fi' project for a period of 5 years at a cost of RM8.5 million. This RM8.5 million will be borne equally by both PDC Telco and the state government. Any advertising revenues earned will be shared between REDtone and PDC Telco. Signing on behalf of PDCTelco was YB Jeff Ooi Chuan Aun, Chairman of PDCTelco while REDtone was represented by REDtone International Bhd's Managing Director, Wei Chuan Beng.

As a gesture of goodwill, REDtone has also offered 50 Wi-Fi hotspots free which will add up the total number of free Wi-Fi hotspots available to Penang in public areas to 1550 by end of September 2012. What is unique about this arrangement is that for the first time in Malaysia, there is an agreement for Service Level Availability with penalties imposed for non-performance. This would handle complaints of poor reception or slow service subject of course to heavy usage. Further, REDtone shall provide 50MB as backhaul to the Internet for the existing 750 sites and he new proposed sites.

The free Wi-Fi service enables Penangites and visitors to the island to enjoy wireless Internet service without having to fork out any money at specified public areas. Further as PR state government is for all, hence Wi-Fi is also for all.

That is why one critical requirement in the agreement signed today requires at least 10 free Wi-Fi sites in public areas for every one of the 40 state constituencies in Penang including opposition areas. The free Wi-Fi service locations are easily identified by signages.

Currently, there are 50,000 registered users for the 'Penang Free Wi-Fi' service. To become a user, the person will need to register first.

About PDC Telecommunication Services Sdn Bhd

PDC Telecommunication Services Sdn. Bhd. (PDCTelco), a joint venture company between PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. dan MESB Berhad with 60 percent stake and 40 percent stake respectively. Incorporated in June 2005, PDCTelco is entrusted by Penang State Government to systematically develop and monitor the telecommunication infrastructure in Penang State.

Functioning in the capacity of as State Backed Company (SBC) to develop the telecommunication infrastructure and assumes the responsibility of a One Stop Agency on behalf of Penang State Government to ensure that all telecommunication infrastructure development program conform to the required guidelines.

PDCTelco mission is to plan, implement and control an intelligent development of telecommunication infrastructure between industry players and authorities in an integrated and organized way which will benefit the State of Penang, network operators, service providers and the customers.

PDCTelco has also played an important role in providing sound consultation to the telcos in understanding and overcoming a broad spectrum of development issues. Assisting the telcos and Malaysian Communication and Multimedia Commission (MCMC) in educating members of the public through talks and seminars on the radiation related issues is one of the organization's social obligations

PDCTelco was awarded the Network Facilities Provider (NFP) license by MCMC on December 28, 2005, after which a license agreement was entered into between PDCTelco, Celcom, Digi, Maxis and Sapura to secure sites to build, own and lease telecommunication structures in Penang.

To date, PDCTelco has rolled out the construction of towers and monopoles, and currently owns 28 structures. Furthermore, in the year 2010 PDCTelco will construct 45 new structures, which are leased to all network operators and WiMax operators.

For further information, visit www.pdctelco.com.my.

About REDtone International Bhd

REDtone was listed on the Malaysian Exchange Of Securities Dealing & Automated Quotations (MESDAQ), now known as ACE Market, in January 2004. The broadband service provider, a Multimedia Super Corridor (MSC) status company, aims to provide better technology and performance, better value, better customer service and better applications and solutions to its customers.

REDtone offers high speed Internet services, data solutions and discounted voice over IP services. The company is known for its in-house R & D capabilities and its home-grown technological innovations have won many awards in Malaysia and abroad.

In addition to Malaysia, REDtone operates in China as well.

More about REDtone available at www.redtone.com

For further information on REDtone, please contact BG Tay at Tel: (03) 7725 1908 or 012-202 5898; email: bgnexuspr@pd.jaring.my

News Release By Penang Chief Minister Lim Guan Eng in Komtar, George Town on 13th May 2011 at 1145 am.

—— Chinese Translation ———-
槟州首席部长林冠英于2011年5月13日在光大乔治市发表声明:

槟城将要增添750个免费WIFI上网热点
州政府的免费WIFI上网覆盖地区将增加一倍,达1500个

(槟城13日讯) – 槟州政府通过在公众场所增加额外750个免费无线上网热点,以尽力加强槟岛的免费WIFI上网服务,做为免费无线上网的第二阶段项目。

槟州免费WIFI上网是我们向所有马来西亚股票交易所的上市公司公开招标所推行的,共分两个阶段。第一个阶段就是有关上市公司必须自费提供750个无线上网热点,州政府将不会支付任何费用。

在安装了750个免费无线上网热点后,有关上市公司才有资格竞标第二阶段的工程,那就是州政府将支付另外750个热点的费用。到目前为止,只有一家上市公司符合资格。因为首750个免费无线上网热点是由有关上市公司免费提供的,州政府无法强迫他们安装在特定的地点。有关公司的首750个热点是出于赚取广告收入的商业考量。

虽然我们无法在只有一家上市公司的情况下进行公开招标,州政府还是降低了他们所提呈的报价。配合州政府的能干、公信及透明施政方针,若其它公司有兴趣提供相同的条件,州政府也会一视同仁。槟州政府的这项努力是全马首创。槟州政府推行的这项拥有服务水平协议监测的免费无线上网服务是全马首创,它将确保该无线上网服务时时刻刻皆能正常使用。

上述额外750个热点预计将在2012年9月完成安装,届时,全州的无线上网覆盖热点将会增加到1500个。

"槟州免费WiFi上网"服务是州政府无线上网计划的一部分,我们已于2009年推介首750个热点。提供免费WIFI服务的公司是REDtone 国际,他们在分文不收的情况下,替槟州政府安装了首750个WIFI热点。我们只选择上市公司,主要原因是为了确保其服务和表现的可靠性。

州政府今天通过槟州发展机构电讯服务公司(PDCTelco),与REDtone签署了合作协议书,进行第二阶段的"槟州免费WIFI计划",这项计划长达5年,费用为850万令吉。槟州发展机构电讯服务公司将和州政府将共同承担这笔费用。REDtone和PDCTelco将分享广告收入。协议书由PDCTelco主席黄泉安签署,而REDTone的代表为其集团执行董事Wei Chuan Beng。
为了表示诚意,REDtone也提供50个免费Wifi 热点,在2012年9月,全槟的WIFI热点将增加到1550个。这项服务最特别之处是,我们订立全马第一个"服务品质等级"协议书(Service Level Availability),服务公司若表现不佳将受惩罚。这能够处理因用户过多而导致的收线不佳或网络慢速问题。同时Redtone将会在现有的750个热点及750个新的热点提供50MB的回程线路(backhaul) 。

免费WIFI服务让槟城人民和访客在特定公共地区、无需付费的情况下享受无线上网服务。进一步说明,民联政府为全民,WIFI服务为全民。

今天签署的合约里,其中一项重点的条件就是各个州选区必须至少安装10个免费WiFi(全槟包括在野党州选区共有40个)。用户可以通过标志牌辩识WIFI服务区。

WIFI服务使用者必须先注册。目前,全槟共有5万名用户已经注册使用槟州免费WIFI。

关于槟州发展机构电讯服务公司

槟州发展机构电讯服务公司 (PDCTelco) 是PDC Premier Holdings 私人有限公司及 MESB 有限公司的联营公司,各占60%及40%股分。2005年6月,PDCTelco受槟州政府委托,有系统地发展和监督槟州的通讯基础建设。

它属于州政府支持的通讯设备发展公司,代表州政府承担一站式代理的责任,确保所有通讯基础发展计划符合相关指南。

PDCTelco 的任务是在业主和政府部门之间,以综合性、有组织的方式,计划、执行和控制通讯设备的发展,惠及槟州、网络经营业者、服务供应商及客户。

PDCTelco 也为电讯公司提供咨询服务,让他们了解并克服相关发展的问题。该公司的其中一项社会义务就是协助telcos和马来西亚通讯和多媒体委员会,通过讲座和研讨会,教育公众关于辐射的课题。

PDCTelco 于2005年12月28日,获得由通讯及多媒体委员会发出的网络设施供应商执照,过后PDCTelco与Celcom, Digi, Maxis 和 Sapura签署协议,允许他们在槟州确认地点兴建、拥有、租用通讯建筑物。

至今为止,PDCTelco 已经建了电讯塔,拥有28座建筑结构。2010年 PDCTelco 将会兴建45个新的建筑物,租给网络经营者和WiMax 经营者。

欲知详情,请上网 www.pdctelco.com.my.

REDtone 国际有限公司

REDtone 于2004年1月在马来西亚证券交易所交易及自动报价系统(MESDAQ)上市。这家宽频服务供应商获得多媒体超级走廊(MSC)认证,立志提供更好的科技和表现,为顾客提供更优惠的价格、更好的服务、更好的应用程序和解决方案。

REDtone 也提供高速网络服务、数据方案及IP服务的优惠电话。这家公司以企业内研究与发展以及本土科技创新著称,曾在国内外获得多项奖项。

除了马来西亚,REDtone也在中国拥有业务。

欲知详情,可上网www.redtone.com, 或联络BG Tay at Tel: (03) 7725 1908 / 012-202 5898; email: bgnexuspr@pd.jaring.my

Lim Kit Siang

Posted: 13 May 2011 10:17 AM PDT

Lim Kit Siang


Media syaitan eksploit isu Kristian agama rasmi

Posted: 12 May 2011 11:17 PM PDT

Oleh Afiq Mohd Noor | May 13, 2011 Free Malaysia Today Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Saya pasti ramai di antara kita yang sering mendengar peruntukkan ini, bahkan Perkara 3 (1) seringkali dibaca bersama-sama dengan Perkara 11 berkenaan dengan kebebasan [...]

Utusan Malaysia does not enjoy legal immunity

Posted: 12 May 2011 11:11 PM PDT

By G Vinod | May 13, 2011 Free Malaysia Today PETALING JAYA: The consensus is that Utusan Malaysia does not and should not enjoy immunity for its irresponsible reporting. Political party leaders feel that what the paper ran could have caused religious discord. A common stand among the party leaders is that a mere warning [...]

‘Don’t allow for a repeat of May 13′

Posted: 12 May 2011 11:02 PM PDT

By Teresa Kok | May 13, 2011 Free Malaysia Today Today marks the 42nd anniversary of May 13 riots. It stands as a day of infamy, caused in part by misinformation to stoke the flames of discontent among the races being spread among the populace, leading to fear, anger and ultimately to destruction of property [...]

Our secular Federal Constitution, with its Islamic aspects

Posted: 12 May 2011 11:02 PM PDT

By Pak Sako | May 13, 2011 The Malaysian Insider MAY 13 — I respond to Professor Abdul Aziz Bari's view regarding Islam and the Federal Constitution. He gives his opinions on why the Federal Constitution and the Federation of Malaysia are not secular. I comment on his opinions. I show why our Constitution and [...]

Bolehkah BN menang besar dengan menggunakan isu moral?

Posted: 12 May 2011 10:49 PM PDT

By Aspan Alias | May 08, 2011 The Malaysian Insider 8 MEI — Nampak cara pemimpin besar kita bercakap dan bergerak pilihanraya semacam dah nak dekat sangat. Kalau dikaji pula cara bergerak pemimpin pembangkang juga menambah keyakinan kita yang waktu untuk memilih siapa yang akan memerintah dan mentadbir negara sudah semakin hampir. Yang paling menarik [...]

Putrajaya directed media to attack ‘Buku Jingga’

Posted: 12 May 2011 10:27 PM PDT

By Jimadie Shah Othman | May 13, 11 Malaysiakini An internal memo leaked from Utusan Malaysia appears to point to the possibility that Putrajaya and Umno have a major say in the daily’s editorial direction. The internal memo dated March 21, obtained by Malaysiakini, states that the Prime Minister’s Department had issued a special directive [...]

Christian plot allegation part of larger narrative

Posted: 12 May 2011 10:09 PM PDT

By Shahril Hamdan | May 13, 11 MalaysiaKini The allegation of a plot to make Christianity the official religion in Malaysia is but the latest indication of a burgeoning and malignant Malay ethnic nationalism. Whilst the anger towards Utusan is, of course, wholly called for, the problem at hand seems to have roots far deeper [...]

Erti persabahatan Pakatan

Posted: 12 May 2011 10:03 PM PDT

By Wan Hamidi | May 13, 2011 The Malaysian Insider Semua orang tahu PAS, DAP dan PKR tidak akan berganjak dari prinsip perjuangan masing-masing. Itu soal dasar parti. Komponen sekular MCA, Gerakan dan beberapa lagi parti dalam Barisan Nasional yang menolak Ketuanan Melayu pun masih boleh bersahabat dengan Umno walau pun dalam senyuman pahit. Perbezaan [...]

An UMNO-owned Newspaper Inflames Malaysia

Posted: 12 May 2011 09:02 PM PDT

Asia Sentinel Written by Our Correspondent | Thursday, 12 May 2011 Utusan Malaysia stirs the racial pot A week ago, the Malay-language broadsheet Utusan Malaysia printed a story that is sending reverberations throughout an increasingly racially tense Malaysia, to the effect that Christian pastors were seeking to install a Christian prime minister who would change [...]

Lopsided emphasis on Islamic civilisation

Posted: 12 May 2011 08:53 PM PDT

By FMT Staff | May 12, 2011 Free Malaysia Today KUCHING: Five out of the 10 chapters in the currently used Form Four history book are dedicated to Islamic history and civilisation. The Association of Churches in Sarawak (ACS), Sibu branch, which raised the issue, said the other religious civilisations were "sidelined". "ACS Sibu is [...]

Nurul Izzah gets threat to kidnap daughter

Posted: 12 May 2011 08:39 PM PDT

By Asrul Hadi Abdullah Sani | May 13, 2011 The Malaysian Insider KUALA LUMPUR, May 13 — PKR vice president Nurul Izzah Anwar said today that she had received a text message containing a threat to kidnap her three-year-old, daughter. The mother of two told reporters that the person warned her against continuing to support [...]

10 days in May (5)

Posted: 12 May 2011 08:25 PM PDT

Tweets @limkitsiang:- Read Utusan print online 2day: triumphalist vindicated FP :”Pemimpin Kristian akur Islam agama Islam”; “Tiada hasrat cabar agama Islam”. Utusan totally no remorse over seditious/treasonous headline:”Kristian Agama Rasmi?” abt Christian Msia plot.Culprit r Christian not Utusan? MakkalOsai suspended 1mth; 2-wk suspended ChinaPress Chief editor;4-yr SarawakTribune closure; SinChew reporter detained under ISA 4true rpt [...]

Najib’s Animal Farm

Posted: 12 May 2011 07:00 PM PDT

By David Martin May 13, 2011 | MalaysianInsider I read George Orwell's Animal Farm when I was helping my brother out with his university assignment back when I was in secondary school. The story seemed a bit nonsensical to me back then. Talking animals who revolted against their masters. Pigs taking over as the leaders [...]

Swiss President Orders an Investigation into Taib’s Assets! – Exclusive

Posted: 12 May 2011 07:00 PM PDT

Sarawak Report | May 12th, 2011 In a fullsome letter to the Swiss-based NGO, the Bruno Manser Foundation, the President of the Swiss Federation Micheline Calmy-Rey has revealed that she has forwarded information about Taib Mahmud's assets in Switzerland to the regulatory body FINMA (the Swiss Financial Market Supervisory Authority) for investigation. Calmy-Rey (pictured left [...]

PM-Christian meet confounds more than clarifies

Posted: 12 May 2011 07:02 PM PDT

By Terence Netto May 13, 11 | Malaysiakini One headline ‘Christian leaders pledge to respect Islam’s status‘ was intimation enough about what went on at yesterday’s meeting between Christian leaders and Prime Minister Najib Razak. Ostensibly called to sooth ruffled Christian feathers over allegedly inflammatory reports in Utusan Malaysia, the meeting, as some had feared, [...]

Brain drain: Understanding the root causes

Posted: 12 May 2011 04:40 PM PDT

Ronald Benjamin The Malaysian Insider May 12, 2011 MAY 12 — The ongoing brain drain has become a topic of intense debate since a World Bank official said that Malaysia would have had five times the foreign direct investment if not for its pro-Bumiputera policy. This comes at a time where there are about a [...]

What rubbish is this, Najib?

Posted: 12 May 2011 07:14 AM PDT

Jacob Sinnathamby The Malaysian Insider May 12, 2011 MAY 12 — Let me understand this correctly. Some discredited blogger put out something incredible about Christian pastors wanting to take over Malaysia and that fountain of all rubbish, Utusan Malaysia, published it. There is no evidence that any such plan is in the works, and yet [...]

Utusan let off with ministry warning

Posted: 12 May 2011 04:26 AM PDT

The Malaysian Insider | May 12, 2011 KUALA LUMPUR, May 12 — The Home Ministry has slapped Utusan Malaysia with a warning letter for publishing an unsubstantiated front-page article alleging a Christian plot to usurp Islam as the religion of the federation, which sparked a furore among the country's majority Muslims and minority Christians. The [...]

10 days in May (4)

Posted: 12 May 2011 04:07 AM PDT

Tweets @limkitsiang:- Unmitigated 1Msia disaster – only way 2describe outcome of Najib’s meeting w church leaders over Utusan’s outrageous “Christian Msia” lies. Who in dock of public opinion? Church leaders or Utusan/UMNO? Ch ldrs’ undertakings 2respect Islam’s position/Constitution when not issues? No word whatsoever from Najib on “mean/fast action” (MohdArshadRaji) agnst Utusan/Umno cyber ringleaders 4Utusan [...]

Utusan publishes notice on blogger’s ‘explanation’

Posted: 12 May 2011 02:19 AM PDT

Malaysiakini | May 12, 11 Utusan Malaysia, which came under heavy fire over its unsubstantiated report alleging a ‘Christian state’ conspiracy, today carried a notice that Bigdog, the blogger who created the controversy, had published an "explanation" on his blog. Contrary to the earlier approach of highlighting Bigdog’s allegation at its front page, Utusan only [...]

Charles Santiago

Posted: 13 May 2011 10:16 AM PDT

Charles Santiago


சிறார்கள் கொடுமைப் படுத்தப்படும் செயல்களைத் தடுக்க அரசாங்கம் விழிப்புணர்வுத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், சார்ல்ஸ்

Posted: 12 May 2011 08:08 AM PDT

மூலம் :- மலேசிய இன்று

11 May | செய்தி.

அண்மையில் கிள்ளான் துங்கு அம்புவான் மருத்துவமனையில் தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் 13 வயது சிறுமியின் நிலையைப் பார்க்கும்போது உள்ளம் குமுறுகின்றது என கிள்ளான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ல்ஸ் சந்தியாகோ தமது வருத்தத்தை தெரிவித்தார்.

இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் ஆவர்.அவர்களுக்கு நல்ல படிப்பறிவும்  பகுத்தறிவும் கொடுத்து, நற்பண்புகளை ஊட்டி, நல்லொழுக்கத்துடன் வளர்த்தால்தான் நாட்டிற்கு நல்ல குடிமகன்களையும் நல்ல தலைவர்களையும் உருவாக்க முடியும். ஆனால் தற்போது பிள்ளைகளும் பள்ளி பருவ மாணவர்களும் சித்ரவதை செய்யப்படும் செய்திகளே அதிகமாகிக் கொண்டு வருவது மனதுக்கு வேதனையாக உள்ளது என்றார் அவர்.

"வேலியே பயிரை மேய்வதுபோல், பாதுகாக்க வேண்டிய பெற்றோர்களும் பாதுகாவலர்களும் சிறார்களைக் கொடுமைப்படுத்துவதும் சித்ரவதை செய்வதும் சற்றும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத செயல் என கூறிய சார்ல்ஸ், இவ்வாறு செய்பவர்களை  சட்டம் கட்டாயம் தண்டித்தாக வேண்டும்" எனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.

சிறார்கள்  சித்ரவதை அதிகரித்து வருவது குடும்ப உறுப்பினரிடையே உள்ள உறவு, அன்பு என்ற அடித்தளத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை மிகத் தெளிவாக காட்டுகிறது. குடும்ப ஒற்றுமையும் பாசமும்  நாளுக்கு நாள் குறைந்துக் கொண்டே வருகிறது என எச்சரித்த சார்ல்ஸ், "குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம்" என்பதை வலியுறுத்தினார். அன்பு, பாசம், உறவு, மகிழ்ச்சி, துக்கம், அழுகை என எல்லா அம்சங்களும் அடங்கிய ஓர் அழகான கலவைதான் குடும்பம். இப்படி சிறார்களை கொடுமை செய்வதன் மூலம் எந்தவொரு பயனும் விளையப் போவதில்லை என்றாரவர்.

தன் அரவணைப்பில் வாழும் பிள்ளைகளுக்கு தகுந்த படிப்பை வழங்குவது மட்டுமில்லாமல் அப்பிள்ளைகளின் உரிமைகளும் காக்கப்  படவேண்டும். ஆரோக்கியமாகவும் ஆக்ககரமாகவும் செயல்படும் வகையில் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது  பெற்றோர்களின் தலையாய கடமையாகும் என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார்.

பெற்றோர்களுக்காக விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகள், பிள்ளைகளின் உரிமைகள், பெற்றோர்களின்  கடமையும் பங்கும், குடும்ப ஒற்றுமையும் சுபிட்சத்தின் முக்கியத்துவம் என பல கோணங்களில் அவர்களுக்கு பயற்சிகள் வழங்க வேண்டும். பெற்றோர்களுக்கு மட்டுமில்லாது பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களது உரிமையைப் பற்றிய விவரங்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும். எப்போது மக்களிடையே விழிப்புணர்வு மேலோங்கி நிற்கிறதோ, அப்போதுதான் இவ்வாறான குற்றச்செயல்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும்.

"ஆகவே, குற்றச்செயல்களைக் குறைக்க எண்ணம் கொண்டிருக்கும் அரசாங்கம் மக்களிடையே விழிப்புணர்வுத்  திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என சார்ல்ஸ் அரசாங்கத்தை கேட்டுக் கொண்டார்.


அணு ஆயுதம் இல்லா சூழ்நிலை வேண்டும் – சார்ல்ஸ் சந்தியாகோ பேச்சு

Posted: 12 May 2011 07:49 AM PDT

மூலம் :- மலேசிய நண்பன்


View issues with Tan Seng Giaw

Posted: 13 May 2011 10:16 AM PDT

View issues with Tan Seng Giaw


The Government must use greater efforts to overcome the problem of haze

Posted: 11 May 2011 09:36 PM PDT

DAP National Deputy Chairman and MP for Kepong Dr Tan Seng Giaw reminds the Government again to have further discussions with Indonesian government to find solutions to recurrent haze in Malaysia, including persuading the latter to ratify the Treaty on Transboundary Haze Pollution adopted by ASEAN.

According to media reports, the haze in this country comes annually from Sumatra and Kalimantan. The Air Pollution Index(API)issued by the Department of Environment reaches over 100 in some areas. This is unhealthy.

On 12.5.2011, Dr Tan repeats his statement on the annual haze.

For many years, haze appears in Malaysia and neighbouring countries, affecting the people. For example, today the API in Klang is over 100, Banting 96, Shah Alam 84, Bukit Rambai, Melaka 82. The Department of Environment believes that this fine dust comes from Sumatra and Central Riau. Some Indonesians say that this has nothing to do with their country. Farmers clear land for cultivation by burning and plantations burn old trees to save cost.

Association of South East Asian Nations, ASEAN, has repeatedly discussed this issue. For instance, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, AIPA, has resolutions on the subject. Malaysian Government has frequent meetings with Indonesian Government, reaching agreements. Alas, farm burnings and forest fires persist. We have heard about Malaysian-Indonesian Joint Disaster Management Committee, Cross-Border-Fire-Fighting Operations and so forth. But, there is little effective action.

In 2002, ASEAN adopted a treaty on Transboundary Haze Pollution. Indonesia has not ratified it. This is to coordinate joint efforts to overcome farm burnings, forest fires and haze.

Tan Seng Giaw

Tiada ulasan:

Catat Komen