Rabu, 2 November 2011

Barisan Nasional

Barisan Nasional


tun faisal dot com

Posted: 02 Nov 2011 01:22 PM PDT

tun faisal dot com


#AUKU: Hakim terkhilaf bila putuskan AUKU menyalahi perlembagaan?

Posted: 02 Nov 2011 10:57 AM PDT[Nota: Artikel di bawah di petik dari blog Celah Gelegar. Saya pernah menulis mengenai mahasiswa dan politik kepartian. Dalam tulisan Mahasiswa dan Politik Kepartian saya mengulas tentang realiti mahasiswa dan keutamaan mereka. Bagi saya, kerajaan perlu menjadi kerajaan yang bertanggung jawab; dan dalam keadaan mahasiswa mempunyai pelbagai keutamaan, melibatkan diri dengan parti politik seharusnya menjadi perkara yang terakhir dalam senarai pelajar. Jika kita mahu mahasiswa memberi pandangan yang bebas, tanpa berpihak kepada mana-mana parti politik, maka seksyen 15 ini wajar mahasiswa sendiri pertahankan. Lagi pun bukan semua mahasiswa mahu menjadi pemimpin politik. Pegawai Kerajaan Kumpulan A, Polis dan Tentera tidak dibenarkan untuk terlibat dalam politik dan tidak dibenarkan menubuhkan parti politik atas tujuan yang baik dan Seksyen 15 juga mempunyai niat yang serupa dan bersifat melindungi mahasiswa. Atas sebab itu ada kemungkinan Hakim mungkin terkhilaf apabila menyatakan Seksyen 15 tidak mematuhi Perlembagaan Persekutuan.]

AUKU - ramai yang tidak faham

[Akta A1342]Akta universiti dan kolej universiti (pindaan) 2009
Tarikh Perkenan Diraja ... ... 6 Januari 2009
Tarikh penyiaran dalam Warta ... 8 Januari 2009

Pindaan seksyen 2

2. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 30], yang disebut "Akta ibu" dalam Akta ini, dipinda dalam seksyen 2 -

(d) dengan menggantikan takrif "pelajar" dengan takrif yang berikut: ' "pelajar" ertinya seseorang pelajar berdaftar, selain pelajar di suatu institusi yang bersekutu dengan Universiti atau Kolej Universiti, yang mengikuti kursus pengajian, pengajaran, latihan atau penyelidikan daripada apa-apa perihalan pada peringkat persediaan, praijazah, lepas ijazah atau lepas kedoktoran secara sepenuh masa atau sambilan dalam, oleh atau dari Universiti atau Kolej Universiti itu, dan termasuklah pembelajaran jarak jauh, luar kampus, pertukaran dan pelajar tidak berijazah;';

Penggantian seksyen 15

8. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 15 dengan seksyen yang berikut:

"Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar bersekutu dengan persatuan, dsb.

15. (1) Seseorang pelajar Universiti boleh menjadi ahli mana-mana persatuan, pertubuhan, badan atau kumpulan orang, sama ada atau tidak ia ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, sama ada ia di dalam atau di luar Universiti, dan sama ada ia di dalam atau di luar Malaysia, selain—

(a) mana-mana parti politik, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
(b) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia; atau
(c) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang telah ditetapkan oleh Menteri, selepas berunding dengan Lembaga, secara bertulis kepada Naib Canselor sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Universiti itu.


(2) Suatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Perlembagaan boleh mempunyai apa-apa penggabungan, persekutuan atau urusan lain dengan mana-mana persatuan, pertubuhan, badan atau kumpulan orang, sama ada atau tidak ia ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, sama ada ia di dalam atau di luar Universiti, dan sama ada ia di dalam atau di luar Malaysia, selain—

(a) mana-mana parti politik, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
(b) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia; atau
(c) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang telah ditetapkan oleh Menteri, selepas berunding dengan Lembaga, secara bertulis kepada Naib Canselor sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Universiti itu.


(3) Menjadi tanggungjawab Naib Canselor untuk menyampaikan kepada pelajar Universiti, dan pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti, nama pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Menteri di bawah perenggan (1)(c) dan (2)(c) sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Universiti itu.


(4) Naib Canselor boleh, atas permohonan seseorang pelajar Universiti, mengecualikan pelajar itu daripada peruntukan perenggan (1)(a), tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya patut.


(5) Tiada seorang pun pelajar Universiti dan tiada pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut Perlembagaan, boleh menyatakan atau melakukan apa-apa jua yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan kepada atau simpati dengan atau bangkangan terhadap—


(a) mana-mana parti politik, sama ada di dalam atau di luar Malaysia;
(b) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia; atau
(c) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Menteri di bawah perenggan (1)(c) dan (2)(c) sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Universiti itu.


(6) Walau apa pun subseksyen (5), seseorang pelajar Universiti tidak boleh dihalang daripada—


(a) membuat pernyataan mengenai sesuatu perkara akademik yang berhubungan dengan perkara yang pelajar itu terlibat dalam pengajian atau penyelidikannya; atau
(b) menyatakan sendiri mengenai perkara yang disebut dalam perenggan (a) pada sesuatu seminar, simposium atau majlis seumpamanya yang tidak dianjurkan atau ditaja oleh mana-mana parti politik, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, atau mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Menteri di bawah perenggan (1)(c) dan (2)(c) sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Universiti itu.


(7) Mana-mana pelajar Universiti yang melanggar subseksyen (1) atau (5) boleh dikenakan tindakan tatatertib.


(8) Mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti yang melanggar subseksyen (2) atau (5) hendaklah diuruskan mengikut seksyen 16.".


Soal Jawab Tentang AUKU

1. Kenapa Kerajaan tidak mansuhkan AUKU agar pelajar boleh berpolitik?

Jawapan:

AUKU merupakan punca kuasa bagi sesebuah IPTA yang merangkumi perkara berkaitan tadbir urus universiti, autonomi, status badan berkanun dan sebagainya. Hanya Seksyen 15 yang berkaitan dengan isu pelajar berpolitik. Jika diminta agar AUKU dimansuhkan maka ia menunjukkan seseorang itu buta undang-undang.


2. Kenapa Kerajaan tidak pinda Seskyen 15 bagi membolehkan pelajar berpolitik?

Jawapan:

Pindaan AUKU 2009 telah melalui proses yang panjang bermula tahun 2005 dengan penubuhan Jawatankuasa Meminda AUKU yang terdiri daripada pakar-pakar perundangan. Disamping sesi brainstorming antara ahli, mereka turut mendapatkan pandangan banyak pihak seperti ibubapa/orang ramai, SUHAKAM, pegawai Kerajaan, wakil parti politik Kerajaan, wakil parti politk pembangkang dan sebagainya. Keputusan yang diambil adalah tepat pada masa itu walaupun sudah tentu tidak dapat memenuhi kehendak semua orang.


3. Pelajar menjadi tidak kreatif jika aktiviti mereka dalam politik dikongkong.

Jawapan:

Kegiatan bersifat politik masih dibenarkan diadakan di IPT dengan syarat ianya haruslah berbentuk akademik dan tidak menjurus kepada parti-parti politik tertentu. Sebagai contoh program pengajian Sains Politik telah lama diperkenalkan di beberapa IPT di Malaysia yang menawarkan kursus-kursus berkaitan politik. Selain itu beberapa forum yang membincangkan isu politik semasa secara ilmiah telah banyak diadakan di beberapa IPT, di samping memperkenalkan sudut pidato di setiap IPT yang memberi peluang kepada pelajar mengasah bakat pidato mereka.

4. Kenapa pelajar luar negara (Kelab UMNO luar negara) boleh terlibat politik?

Jawapan:

AUKU hanya terpakai kepada pelajar IPTA dan tidak terpakai kepada pelajar luar negara. Penubuhan persatuan di luar negara adalah tertakluk kepada undang-undang di negara tersebut. Kalau nak tubuh Kelab PAS luar negara atau Kelab PKR/DAP luar negara pun boleh.

5. Jika AUKU hanya terpakai kepada pelajar IPTA, adakah pelajar IPTS dibenar menjadi ahli parti politik?

Jawapan:

AUKU tidak terpakai kepada pelajar IPTS tetapi mereka tertakluk kepada Akta IPTS [Akta 555] yang juga terdapat seksyen yang melarang pelajar menjadi mana-mana parti politik.

6. Adakah AUKU menghalang semua pelajar berpolitik?

Jawapan:

AUKU tidak menghalang secara total mana-mana pelajar untuk berkecimpung dalam arena politik. Ini berdasarkan peruntukan di bawah subseksyen 15(4) AUKU yang memberi kuasa budi bicara kepada Naib Canselor untuk mengecualikan pelajar itu daripada sekatan yang disebut dalam perenggan 15(1)(a) AUKU. Ini akan membolehkan seseorang ahli politik yang bergiat dalam mana-mana parti politik mendaftar bagi sesuatu kursus di Universiti tanpa perlu melepaskan kerjaya politiknya.

Majlis Peguam sokong perkahwinan gay, lesbian di Malaysia? #saveMsia

Posted: 02 Nov 2011 01:48 AM PDT

Press Release 

If Malaysia wants to be respected as a democracy, it must stop persecuting sexual minorities

The Malaysian Bar welcomes the statement by Prime Minister Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ("PM Najib Razak") that he is the Prime Minister of "a progressive, liberal nation".  Writing in an opinion piece published in the Sydney Morning Herald on 27 October 2011, PM Najib Razak went on to state that, "We are a multi-cultural, multi-ethnic society that has a long and proud history of social harmony and welcoming outsiders."  

In Malaysia, the lesbian, gay, bisexual and transgender ("LGBT") community has long been treated as "outsiders", even though they are citizens.

Members of the LGBT community in Malaysia face numerous hardships, including a lack of personal safety due to harassment by civil and Syariah authorities, living in fear of prosecution for the private acts of consenting adults, and constantly facing public discrimination and denigration.  They are perennially at the receiving end of negative innuendo and hate speech in the mainstream media, which is seemingly tolerated by the authorities.
The Malaysian Bar encourages PM Najib Razak to follow up on his words that Malaysia is a "progressive, liberal nation" and to alleviate the suffering of members of the LGBT community in Malaysia.  He can do so by quickly introducing laws to remove legislation that impose unwarranted restrictions on the individual liberties of the LGBT community in Malaysia.

From 1-13 Nov 2011, the Malaysian Bar is proud once again to support the annual Seksualiti Merdeka series of events, with this year's theme of "Queer Without Fear".  We recognise the LGBT community in Malaysia as one facing persecution on the basis of sexual orientation and gender identity.

No doubt there are those amongst us who do not agree with the sexual orientations and gender identities of the LGBT community's members.  But it is precisely because of this that sexual minorities, and indeed other minority communities, need to be protected.  Individual freedoms and liberties mean very little if they are only extended selectively, or to those who agree with the majority view. 
  
PM Najib Razak wrote in the Sydney Morning Herald that "Malaysia is not some repressive, backward nation that persecutes refugees and asylum seekers."  The Malaysian Bar calls on PM Najib Razak to apply the same thinking with respect to the LGBT community in Malaysia.  If PM Najib Razak seriously wishes to convince his audience in Australia – and elsewhere in the Commonwealth and the world at large – that Malaysia is a "progressive, liberal nation", he must act immediately to end repression, persecution and prosecution of sexual minorities in Malaysia.

Lim Chee Wee
President
Malaysian Bar
2 Nov 2011

Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Selepas @chegubard kantoi fitnah isteri PM @NajibRazak, sekarang anak beliau pula? PR #GutterPolitics

Posted: 01 Nov 2011 05:16 PM PDT

Politik kotor pembangkang sehingga sanggup memalsukan Utusan Malaysia


Tidak cukup dengan memfitnah PM dan isteri, pembangkang sekarang memfitnah dan manganiayai anak PM yang tidak berdosa dan tiada sangkut paut dengan politik


[Nota: Mula-mula kantoi kisah cincin RM 24 juta; sekarang kantoi cerita serang anak PM dengan berita palsu? Apa punya politik kotor dimainkan pembangkang? Inilah sifat pembangkang yang suka menipu, memfitnah dan cakap tidak serupa bikin.]

SELASA, 01 NOVEMBER 2011 13:47
ROSLI ISMAIL

Setelah kantoi dalam isu untuk fitnah dakwa isteri Perdana Menteri,Datin Seri Rosmah Mansor beli cincin berharga RM24 juta,puak pembangkang terus tak boleh tidor malam mengigau nak cari apa lagi 'cerita' yang boleh buat orangramai geram dan terbakar hati dengarnya.

Terbaru blog-blog pembangkang tidak pandang kiri kanan lagi dan main rempuh saja bila tersebar satu keratan akhbar Australia yang melaporkan DIPERCAYAI anak perempuan Perdana Menteri berbelanja sakan sampai dekat RM200,000 di sebuah pusat beli belah terkemuka di Perth semasa ikut serta Datuk Seri Najib menghadiri Persidangan Kemuncak Ketua-ketua Kerajaan Komenwel (CHOGM) di situ minggu lalu.

Sekalipun kesahihan berita itu yang disiarkan dalam akhbar The Western Australian itu belum dapat disahkan, puak-puak pembangkang termasuk calon yang kalah dalam pemilihan Angkatan Muda Keadilan (AMK) Badrul Hisham Shahrin (Chegu Bard) sudah melenjit menghentam Perdana Menteri seolah berita itu benar dah sahih.

Isu utama di sini betulkan ada mana-mana anak Perdana Menteri ikut serta ke sidang CHOGM di Perth?

Tolong minta puak-puak ini check fakta itu dulu sebelum melenjit nak kenduri belasah hanya berasaskan laporan akhbar berkenaan yang terang-terang menulis WHILE MALAYSIAN PRIME MINISTER' S DAUGHTER IS BELIEVE TO HAVE SPENT AUD 60,000 IN DAVID JONES (pusat beli belah) .

Che Gu Bard & geng kenalah cepat-cepat cari tempat untuk sorok muka. Ini kerana satu sumber yang rapat dengan pejabat Perdana Menteri memberitahu Agendadaily petang Isnin tidak ada seorang pun anak Perdana Menteri yang ikut serta ke CHOGM di Perth.

Sumber itu sendiri hairan bagaimana fitnah ini boleh direka.

"Memamg tidak ada...baik anak lelaki atau perempuan PM yang ikut ke Perth...ini penipuan dan fitnah serta bukti ada laporan akhbar negara itu tidak boleh dipercayai ," katanya.

Che Gu Bard yang galak bising dulu mengenai isu cincin 24 juta awal-awal lagi dalam blognya komen untuk sakitkan hati orangramai dengan berkata "ketika rakyat terus dibayah payah meneruskan kehidupan seharian keluarga pemimpin negara terus bermewah".

"Rakyat makin terhimpit dengan kos kehidupan yang makin menggila. Regim penguasa semakin gagal mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan malah dalam pada masa yang sama pelbagai cukai diperkenalkan terus menjerut rakyat. Rasuah dan pemborosan semakin menggila.

"Masih tidak mampu menjawab isu cincin RM 24.45 juta yang terkait dengan Rosmah Mansor kini muncul pula anaknya dengan imej begitu juga."

Isu cincin RM24 juta yang tidak betul itu sudahpun dijawab sendiri oleh Najib semasa dalam interbiu dengan sebuah akhbar Indonesia baru-baru ini.

Agendadaily difahamkan semasa timbul isu cincin itu dulu,pejabat Perdana Menteri asalnya 'malas' nak layan kerana sudah menjadi kebiasaan bila nafi ia diputar oleh pembangkang dakwa itu tandabya betullah.

Dalam dakwaan terbaru ini anak perempuan Perdana Menteri dikatakan menyertai rombongan isteri-isteri dan anggotai delegasi CHOGM lain pergi membeli belah dan bersiar-siar disamping di luar jadual sidang berkenaan. -1/11/2011

Kedah Ke KL - MctHeory

Posted: 02 Nov 2011 01:11 PM PDT

Kedah Ke KL - MctHeory


PANAS!! Bob Lokman Kena Tangkap??

Posted: 02 Nov 2011 10:08 AM PDTBob Lokman ni cari penyakit sebenarnya. Atau pun dia ni dah tersampuk gila penyakit gila glamor. Kita hormati hak dia nak mengajar orang jadi baik, bercakap pasal Islam. Tapi tengoklah keadaan dan tempatnya. Kalau nak beri tazkirah atau ceramah pada orang ramai, kita kena pastikan diri kita benar2 layak untuk bercakap pasal Islam.

Kalau kita tak layak dan takdak tauliah, takut nanti menyongsangkan akidah umat Islam yang lain. Berat tu.. sebab tu JAIS menetapkan perkara ini. Cuma ada baghal2 yang tak faham bahasa, dan memutar belitkan niat suci JAIS yang mahu menjaga kesucian agama Islam dari tercemar!

Kalau takdak tauliah, jangan pandai2 nak beri tazkiran kalau tak, jadi macam Bob Lokman ni..


Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) akan menangkap penulis lirik, pelakon dan pengacara terkenal, Mohd Hakim Lokman atau lebih dikenali sebagai Bob Lokman pada bila-bila masa.

Pengarahnya, Marzuki Hussin berkata, Jais sedang mengesan bekas artis berusia 47 tahun itu dan akan menahannya untuk membantu siasatan berhubung kes menyampaikan ceramah tanpa tauliah.

"Kita akan tahan Bob Lokman jika didapati beliau berada di Selangor dan kita yakin dapat menahannya dalam tempoh terdekat," katanya.

Terdahulu Bob yang popular dengan lirik lagu Isabella nyanyian kumpulan Search yang ditulisnya ditahan ketika menyampaikan tazkirah dan ceramah agama tanpa tauliah di sebuah masjid di Sungai Lui, Hulu Langat.

Bob Lokman sepatutnya hadir memberi keterangan ke pejabat Jais keesokannya, tetapi beliau gagal berbuat demikian sehinggalah waran tangkap terhadapnya dikeluarkan.

Bob Lokman kemudiannya dalam satu kenyataan berkeras tidak akan hadir ke pejabat Jais untuk memberi keterangan malah rela menunggu waran tangkap dikeluarkan terhadapnya dan sanggup menerima hukuman yang bakal dikenakan sekiranya tindakannya itu dianggap sebagai satu kesalahan besar.

Dalam pada itu, Bob Lokman ketika dihubungi berkata, dia tidak dihubungi Jais untuk dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan.

"Bagaimana saya hendak pergi beri keterangan sedangkan saya tidak dihubungi Jais, malah nombor telefon bimbit saya juga tidak diambil mereka (Jais).

"Malah sekiranya dihubungi sekalipun, saya memang tidak dapat hadir kerana mempunyai urusan lain pada hari tersebut," katanya ketika dihubungi Sinar Harian semalam.

Menurutnya, dia kini berada di Kemaman, Terengganu untuk berdakwah sebelum dijangka pulang ke rumahnya di Sungai Buloh, Selangor hari ini.

Ketika ditanya berhubung reaksinya sekiranya ditahan Jais, Bob Lokman berkata, semuanya bergantung kepada keadaan.

"Semua itu bergantung pada keadaan kerana saya tidak tahu nak kata macam mana, tetapi semuanya bergantung pada kehendak Tuhan," katanya. - SH

McTheory:
Ni la payahnya bila diri dah rasa terlebih ISLAM dari orang lain..

RANKING BLOGGER PRO KERAJAAN TOP 20!!

Posted: 02 Nov 2011 07:19 AM PDTRanking ini di ambil dari ALEXA, ni pun Mc cilok dari blog House Pk. Jangan pula ada yang mempertikaikan kebenarannya. Apa pun terima kasih pada pembaca Kedah Ke KL yang masih memberi sokongan, walaupun pelbagai rintangan dan gosip yang kami terima.

Pada penyokong pro kerajaan, berikan sokongan padu pada blogger2 pro kerajaan ini. Hargai sumbangan blogger2 yang bersusah payah dan penat lelah memberi info terkini dan sulit kepada rakyat Malaysia.

Sesungguhnya kami juga manusia yang ada perasaan dan mahu dihargai.

Apa pun Tahniah rakan-rakan blogger yang lain!! Teruskan perjuangan anda, You Are The Best Bro!!..

McTheory:
Kepada Papagomo.. comel baby girl..tahniah!

GEMPAR!! Bila Pakatan Haram Tak Mengaku Sokong Israel!!

Posted: 02 Nov 2011 05:35 AM PDT


Belit pi belit mai, kena kat kerajaan pusat jugak.

Khalid Gereja ni menafikan dengan pelbagai penipuan. Sebagai penganjur yang mengeluarkan wang RM5 Juta, apakah Kerajaan Selangor tidak diberi detail peserta terlebih dahulu? Takkanlah senang sangat nak keluarkan duit hinggakan proposal dan detail progam tak diberitahu. Nampak sangat la menipu!

Sebenarnya cerita peninju dari Israel ni dibawa oleh media pembangkang dengan isu asalnya 'peninju Israel di Malaysia' kemudian di bongkarkan oleh blogger pro kerajaan dengan mengatakan program itu dibawah anjuran kerajaan Selangor. Kelepek! kena muka mereka balik.

Dorang pun taktau nak pusing macam mana, tuduh balik kata kementerian pula yang luluskan peninju Israel tu.

Kiranya main tuding2 jari lanie. Hang tuduh aku, aku tuduh hang. Tapi kita ni rakyat Malaysia, fikirlah dengan logik. 5 juta tu bukan sikit nilainya. Program Muay Thai tu pun peringkat antarabangsa. Kerajaan Selangor ada exconya, ada syaratnya. Bukan mudah dorang nak percaya dengan kerajaan BN ni.

Rasa-rasa logik ka kalau dorang kata taktau langsung pasal peninju Israel ni?

Atau Dap yang menyuruh kerajaan Selangor meluluskan segalanya?

Cerita macam2 boleh buat.. namun hakikatnya berpeganglah pada logik dan akal!


McTheory:
Mana ada orang bagi duit tanpa usul periksa?

BONGKARR!! Blogger Pas Dedahkan, Blogger pro UMNO Kedah Di Bayar!!

Posted: 02 Nov 2011 02:05 AM PDT


Bila baca pendedahan dari sebuah blog Pas Kedah, Mc nak tergelak pun ada, nak menangis pun ada. HH blogger yang ubah pendirian sokong Pas tu dibayar RM2000 - RM3000 sebulan oleh UMNO Kedah? kah kah kah.. betui ka?

Di sini Mc nak buat pengakuan, Mc mengaku kami semua blogger dan Facebookers pro UMNO Kedah menerima bayaran yang sangat lumayan dari UMNO Kedah. Silap-silap boleh sampai RM10,000 sebulan.

Mc akan sertakan list nama blogger dan Facebookers Kedah.

Det Guaq (blog Pelantaq Hujah) dibayar rm8000 sebulan.


Aloq Staq (Aloq Staq blog) dibayar rm5000 sebulan.


Aktivis UMNO Pekan Naka (FB dan sumber blog) dibayar rm6000 sebulan.


Pisau Kedah (Media Kedah) dibayar rm5000 sebulan.


Pak Teh (blog Pak Teh kata) dibayar rm4000 sebulan.


Kedah Times (blog Kedah Times) dibayar rm6000 sebulan.


Pemuda Melayu Kedah (Kedah Ke KL) dibayar rm4000 sebulan.


Sungguhka (blog Sungguhka) rm3000 sebulan.


GMC (blog Gunung Mat Cincang) rm4000 sebulan


Duke (blog Duke Of UMNO) rm6000 sebulan


Malah McTheory (Kedah Ke KL & Media Kedah) sendiri di bayar rm7000 sebulan.

Kami blogger2 Kedah ni semuanya kaya2, banyak duit UMNO Kedah bayaq kami. Hidup kami senang lenang, semua naik kereta besaq2. Hidup kami cuma buat blog dengan FB saja, tak payah kerja lain.

Selama ni kami hidup pun makan duit hasil blog saja la. Mana ada makan duit hasil lain.

Terima kasih HH, kerana bagitau blogger UMNO Kedah di bayar. Bayar celah mana pun Mc taktau la.

Kesimpulan yang Mc dapat, puak Pas ni main bubuh cerita blogger Kedah dibayar.. fitnah-fitnah.. apa nak jadi la dengan puak Pas ni. Dok mengaku Islam terlebih, tapi fitnah macam haram.


McTheory:
Kalau ada bukti dibayar, minta Pas Kedah dedahkan..

PANAS!! Teruknya Rosmah Habiskan Duit Rakyat Kat Australia!!

Posted: 01 Nov 2011 11:08 PM PDTBaca berita dan keterangan ni baik-baik..

Ketika berita mengenai anak Datuk Seri Najib Razak dilapor berbelanja mewah di Australia, laman blog dan sosial seperti Facebook menyiarkan gambar isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor memakai rantai mutiara.

Ia dikaitkan dengan laporan akhbar Australia, The West Australian yang mendedahkan perbelanjaan delegasi yang diketuai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak di Perth, Australia minggu lalu.

Rombongan itu mengambil kesempatan untuk membeli belah di negara itu ketika menghadiri Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM).

Akhbar The West Australian melaporkan, seorang Wanita Pertama membelanjakan kira-kira A$150,000 (RM487,000) membeli mutiara di David Jones- sebuah gedung mewah terkemuka di Australia Barat.

Namun akhbar itu tidak menamakan wanita terbabit.


Spekulasi bertiup kencang apabila blogger dan peminat politik mengaitkan wanita berkenaan dengan Rosmah- yang sebelum ini menggelarkan dirinya sebagai First Lady Of Malaysia atau Wanita Pertama Malaysia.

Selain itu, akhbar yang sama turut melaporkan anak gadis perdana menteri, Datuk Seri Najib Razak membelanjakan sekurang-kurangnya RM195,000 untuk membeli belah di David Jones.

Bagaimanapun ini bukan kali pertama keluarga Najib dikecam kerana mengamalkan gaya hidup mewah ketika negara dibebani dengan hutang sebanyak RM437 juta dan rakyat menderita akibat kenaikan kos hidup.

Rosmah sebelum ini turut dikaitkan dengan pembelian cincin berlian berharga RM24 juta yang dibeli dari syarikat Jacob & Co- sebuah syarikat berlian terkemuka di London.

Beliau juga gemar mempamerkan kemewahan termasuk memakai beg tangan jenama mewah Birkin, yang kebiasaan dipakai oleh golongan kenamaan dan artis antarabangsa.

Minggu lalu, Ketua Wanita KEADILAN, Zuraida Kamaruddin meminta Rosmah menjelaskan dari mana beliau memperoleh wang bagi membeli sekurang-kurangnya 11 beg tangan mewah berkenaan.

Beliau berkata, sekiranya anggaran kasar, Rosmah membelanjakan minima RM638,000 hingga maksima RM5,192,000 untuk membeli beg tangan itu.

Sementara itu, sumber yang rapat dengan Pejabat Perdana Menteri memberitahu Mynewshub.my, berita yang disiarkan Keadilan Daily itu amat spekulatif dan nyata sengaja diadun untuk membakar sentimen rakyat.

Katanya, akhbar milik pembangkang mengambil kesempatan sepenuhnya daripada laporan media Australia itu mengenai seorang First Lady yang dikatakan berbelanja A$150,000 (RM487,000) membeli mutiara di David Jones- sebuah gedung mewah terkemuka di Australia Barat.

"Tidakkah laporan Australia itu memang banyak salah, umpamanya anak Perdana Menteri yang tidak ikut rombongan dikatakan membeli barangan bernilai ratusan ribu ringgit, ini kali pertama dalam hidup saya melihat perkara seperti ini yakni membeli-belah tanpa ada jasad.

"Dan bila akhbar itu menyebut mengenai seorang First Lady, akhbar Keadilan Daily tahu kalau ia dikaitkan nama Rosmah dan dicampur aduk sedikit perencah dan perasa, ramai yang akan tertipu," katanya.

Jelas beliau, apa yang berlaku kini adalah pihak pembangkang menumpukan sepenuhnya kepada usaha menjatuhkan Najib melalui Rosmah.

"Kini menjelang pilihan raya umum, mereka mahu meraih hasil serangan sistematik ke atas imej Rosmah selama bertahun-tahun.

"Mereka tahu, dengan kejayaan membentuk rasa benci dan kurang senang orang ramai ke atas Rosmah, maka tulis apa sahaja, janji ia bersifat negatif terhadap Rosmah, orang ramai akan terus terima tanpa usul periksa," katanya.

Kata sumber itu, semua pihak yang menuduh secara membabi-buat harus tampil dengan bukti yang kukuh.

"Mutiara yang diletakan dalam gambar itu adalah mutiara yang sudah teralu kerap dipakai Rosmah, sedap hati sahaja mereka kata ia dibeli di Australia," katanya. -mynewshub

Bila kita serang anak dan bini mereka. Mereka marah, melenting kata kita ni blogger tak sekolah, bodoh la itu la ini la. Bila mereka serang dan fitnah DS Rosmah dan anaknya bertubi-tubi. Apa pula yang patut kita panggil pada mereka ini?

Blogger Pakatan yang mulakan serangan keatas keluarga pemimpin. Kitaorang cuma mengikut jejak langkah permainan korang.

Kes ramas nenen pun belum sejuk, nanti akan ada skandal lain pulak yang melibatkan anak pemimpin pembangkang. he he.. tunggu saja la.

McTheory:
Siapa yang mula dulu? .. heh..

PANAS!! Bila Orang Pas Sendiri Kata MB Kedah 'Beruk'?

Posted: 01 Nov 2011 08:36 PM PDT


Ha ha ha.. siapa la yang buat papan iklan ni. Tak dak orang Pas yang lebih cerdik untuk buat benda alah ni. Kesian Ustaz Zizan, tiba-tiba kena panggil Mabruk! Bunyinya lebih banyak bunyi beruk dari Mabrur.

Tu la, dulu orang suruh pi sekolah, ponteng, terjun sungai. Lani suruh buat papan tanda pun fail. Macam mana la puak-puak ni boleh jaga Kedah kalau benda kecik macam ni pun gagal untuk melaksanakanya.

Nak harap pada Pas Pusat? rasanya Pas Pusat lagi banyak masalah dari negeri.

Apa pun Mc nak ucap Selamat mengerjakan haji Ustaz Azizan, semoga mendapat Haji Mabrur.. bukan Mabruk.


McTheory:
Yang Mabruk tu puak Pas saja. heh.. sebab perangai lebih kurang macam beruk.

TUDIAA!! Siapa Nak Tengok Muka Blogger pro UMNO yang belot masuk Pas?

Posted: 01 Nov 2011 05:37 PM PDT

Husaini Harun.. masa ni sokong UMNO lagi..
Ni dah confirm masuk Pas..


cuba perhatikan apa si Zul kata dalam kotak merah tu..

Mc tak kisah sangat dia nak masuk Pas. Lantak pi kat dia la, dia bukan bagus mana pun. Tapi cara dia membongkarkan semua identiti blogger pro kerajaan, terutamanya blogger Kedah, Mc rasa terpanggil untuk mendedahkan identiti sebenar si Husaini Harun atau lebih glamor di panggil HH.

Banyak rahsia pasal UMNO dia dedahkan. Satu pun dia tak simpan. Kiranya dia nak bagitau, masuk Pas, serupa dia serahkan jiwa dan raganya la. Bagus la tu, orang macam HH ni memang sesuai masuk Pas.

Dari mula Mc kenal dia ni, sememangnya penuh dengan masalah. Mc malas nak dedahkan perangai buruk mamat HH ni. Kalau dia main lebih, baru kita lebih-lebihkan lagi.

Dulu dia guna blog http://husaini.name.my .. sekarang ni tah la, blog tu pun asyik down saja, mereng macam tuan dia la jugak.

Tapi ada puak Pas kata dia nak setup blog baru pro Pas. 

He he.. kalau betul pun, ada aku kisah? he he..

Mc harap puak Pas Kedah bergumbiralah dengan segala 'rahsia' yang dia akan dedahkan tu. Tah betul tah tidak!

Apa pun Mc ucapkan selamat maju jaya HH, semoga perjuangan baru hang tu, kekal untuk selamanya. Terima kasih sebab belot sebelum PRU ke 13, kalau tak lagi banyak benda yang akan terpecah.

Lagipun, hang ada ka, takdak ka, sama saja.

McTheory:
Ada tak menambah, takdak alhamdullilah..

Apa Yang Tersirat

Posted: 02 Nov 2011 01:07 PM PDT

Apa Yang Tersirat


Pengaruh Anwar cukup kuat, sehingga Majlis peguampun sokong kegiatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Posted: 02 Nov 2011 04:10 AM PDT

BENARLAH apa kata mantan Ketua Polis Negara semasa perhimpunan Perkasa minggu lalu, bahawa Hak Asasi Manusia yang berkumandang kini, akan mengugat kontrak sosial dalam negara.

Kini, suara majoriti semakin tenggalam, sebaliknya suara minoriti semakin bergema kerana prinsip hak asasi. Berdasarkan gema itu, kedudukan Lesbian, Gay, Bisexsual, trangander (LGBT)kini mendapat sanjungan, malah majlis peguam mahu perdana menteri memberi jaminan agar aktiviti golongan LGBT dilindungi.

Aktiviti LGBT sekarang ini mengadakan pesta, sehingga 13 November, dan akan dirasmikan oleh pengerusi BERSIH Ambiga pada 9 November.

Jika sekiranya kedudukkan LGBT diiktiraf, maka kedudukkan agama akan kuncar kacir, kerana tiada agama yang membenarkan hubungan sejenis.
 

THE FLYING KICK

Posted: 02 Nov 2011 01:06 PM PDT

PEJUANG BANGSA

Posted: 02 Nov 2011 11:43 AM PDT

PEJUANG BANGSA


Awat pengantin seksi sangat bila nak Akad Nikah ?

Posted: 02 Nov 2011 11:31 AM PDT


Ini  nak pi jalan  ke  nak akad nikah ?  Tali hitam itu nak tunjuk kat cik Abang ke supaya tak nervous bila salam Tok Kadi nanti  .

Atau pun saja nak bagi bakal suami geram sebelum menaiki bahtera malam pertama ? ..

GPB minta Pak Imam ke atau pun bapak pengantin , tolong la tegur kalau ada yang gatai  dok pakai macam ni lagi .  Dalam masjid wajib menutup aurat .

Pengalaman diliwat di asrama sekolah, seorang suami mengaku dirinya GAY !

Posted: 02 Nov 2011 10:05 AM PDT"Selepas hampir tujuh tahun berkahwin dan dikurniakan dua anak, saya langsung tidak menyangka akan berdepan badai yang amat dahsyat apabila suami berubah cinta dengan menyintai kaum sejenisnya.

"Hati isteri mana yang tak remuk kerana suami yang disanjung rupa-rupanya gay," rintih isteri yang hanya mahu dikenali sebagai Liza.

Ibu berusia 29 tahun itu berkata, pada mulanya dia mengesyaki suaminya yang berusia 30-an menjalin hubungan sulit dengan perempuan lain selepas mengesan beberapa petanda mencurigakan.

"Suami saya seorang yang lembut, begitu juga dengan tingkah laku dia, tetapi saya tak sangka sampai ke tahap dia melakukan hubungan songsang dengan kaum sejenisnya," katanya yang juga kakitangan sebuah hospital swasta di ibu kota.

Liza berkata, perkahwinannya dengan suami diatur keluarga, namun dia mencintai dengan sepenuh hati lebih-lebih lagi selepas mereka dikurniakan dua cahaya mata lelaki berusia enam dan tiga tahun.

Menurutnya, perubahan sikap suaminya mula dikesan Mac lalu apabila sering marah tanpa sebab munasabah, panas baran dan sering memaki-hamunnya.Liza semakin curiga apabila menemui kondom di bawah pelapik kaki di dalam kereta, namun apabila ditanya, suaminya memberi alasan ia milik rakan.

"Selepas kejadian itu, saya nekad untuk mengintip setiap perlakuan suami. Pada Ogos lalu, saya membohongi suami kononnya terpaksa bekerja sehingga lewat petang, padahal saya sengaja ingin memerangkapnya.

"Tanpa diketahuinya, saya pulang awal ke rumah dan sejurus tiba saya nampak ada lelaki lain yang tidak berbaju bersama suami di dalam bilik tidur kami. "Apabila saya masuk ke rumah secara mengejut, muka suami pucat dan menggelabah, namun masih cuba berselindung dengan memberi alasan lelaki itu rakannya yang datang ke rumah untuk berehat," katanya.

Selepas kejadian itu, perasaan Liza semakin kuat mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena terutama apabila membaca SMS berunsur lucah di dalam telefon bimbit milik suami dan perbualan di laman sosial facebook suaminya juga ada banyak perkataan lucah.

"Saya juga menemui e-mel berunsur lucah selain gambar bogel lelaki dan perempuan. Lebih mengejutkan, semua gambar dan e-mel lucah yang diterima suami datangnya daripada lelaki.

"Saya sungguh sedih, lebih-lebih lagi bila terbaca perbualan kotor suami saya dengan pasangan gaynya," katanya.

Bagi mengatasi masalah dihadapinya, Liza mendapatkan nasihat daripada jabatan kaunseling di tempat kerjanya dan dia dinasihatkan banyak berdoa serta melakukan solat hajat supaya suaminya diberi petunjuk oleh Allah. "Saya nampak ada perubahan pada sikap suami. Dia tidak lagi panas baran, tetapi saya tetap kecewa kerana perasaan suami terhadap pasangan songsangnya yang dia panggil 'adik' masih tidak berubah.

"Malah, suami saya mengaku dia melakukan hubungan sejenis dengan ramai lelaki dan memberi alasan pengalaman diliwat ketika zaman sekolah menengah menyebabkan dia jadi begitu," katanya.

Berikutan itu, Liza meminta suaminya menjalani ujian mengesan virus HIV kerana bimbangkan risiko dijangkiti penyakit kelamin itu.

"Alhamdulillah, keputusannya negatif, tetapi saya tetap berasa tidak tenang kerana suami kini kembali kepada perangai lamanya selepas saya terbaca mesej lucah di telefon bimbitnya.

"Saya sayangkan keluarga, tidak mahu bercerai, tetapi saya keliru dengan keadaan ini," katanya.** Adakah Al Juburi juga sepert  suami Liza ini ??  pernah diliwat di asrama dulu ? 

Kantoi !! Kerajaan regim DAP P.Pinang menipu isu cat lagi

Posted: 02 Nov 2011 08:40 AM PDT

Ini lah kerajaaan DAP yang dikatakan sentiasa & selalu berjiwa RAKYAT oleh Guan Eng.  Menipu rakyat sudah sifat hakiki dan terbaru  nak mengecat flat Kg Melayu pun nak juga ditipu mereka .

Apa kejadahnya mengecat sebahagian blok je ??  Kalau nak cat , buat la semua blok hingga siap.  Mungkin inilah kaedah yang diamalkan CAT hingga akaun kerajaan negeru surplus dan mempunyai lebihan wang .

Ini membuktikan kerajaan DAP tidak efisyen dalam menjaga kebajikan rakyat yang membayar cukai kepada kerajaan . Wang yang diperuntukan tidak digunakan sebaik mungkin untuk faedah rakyat .

Yang ruginya adlaah RAKYAT !!
Bagi menunjukkan DAP tunaikan janji, satu majlis perasmian olok-olok telah dibuat.

Malangnya, majlis tersebut juga tidak dihadiri oleh ADUN tersebut dan hanya menghantar wakil.
Untuk menunjukkan kerja-kerja mengecat blok akan dibuat, hanya sedikit sahaja bahagian blok yang berkenaan di cat.


Bahagian yang dicat. Itupun separuh.

Menurut pengadu kepada MyMassa, sehingga sekarang tiada kerja-kerja mengecat tak dibuat walaupun perasmian majlis tersebut dibuat pada minggu lepas.

Lihatlah taktik pembangkang menipu rakyat. Macam ayam bertelur sebiji riuh sekampung.


*Buatnya sikit, bisingnya lebih. Sama macam PAS Kelantan. Buat batu asas dah berpuluh tahun. Sampai sekarang jambatan tak siap.sumber-mymassa

Tak belanja wang peruntukan : bukan lebihan tapi kerugian untuk rakyat P.Pinang

Posted: 02 Nov 2011 12:01 AM PDT

Seorang wakil rakyat Barisan Nasional (BN) hari ini menyifatkan Ketua Menteri, Lim Guan Eng sebagai seorang yang pandai bermain silap mata dalam membentangkan Rang Undang-undang Perbekalan dan Usul Anggaran Pembangunan 2012.

Datuk Jasmin Mohamed (BN-Sungai Dua) berkata, kepandaian Lim bermain silap mata itu ialah dengan menunjukkan defisit yang tinggi dan kemudiannya menyatakan bahawa kerajaan telah berjimat dan mengurus kewangan dengan baik untuk mendapatkan lebihan.

"Mana ada lebihan? Apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri ialah tidak membelanjakan wang yang diperuntukkan dalam bajet sehingga menurut Laporan Audit, Pejabat Ketua Menteri dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri hanya membelanjakan sebanyak 54 peratus daripada bajet yang diluluskan," katanya ketika membahas Rang Undang-Undang itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN)Pulau Pinang, di sini.

Katanya, apabila wang yang diperuntukkan untuk faedah rakyat itu tidak dibelanjakan, maka ia bukannya satu penjimatan malah ia adalah satu kerugian kepada rakyat.

"Jika wang yang diperuntukkan tidak dibelanjakan, maka ia menunjukkan kerajaan negeri tidak cekap dan tidak telus dalam menguruskan kewangan negeri," katanya.

Jasmin berkata, apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri ialah mengaburi mata rakyat Pulau Pinang dengan bantuan RM100 untuk warga emas dan anak emas sedangkan pada hakikatnya peruntukan sebenar untuk rakyat tidak dibelanjakan.

"Apabila rakyat memohon bantuan daripada JKKK (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung) mereka akan menjawab tiada peruntukan, kerajaan negeri tidak beri peruntukan", katanya.

Beliau berkata, kerajaan negeri juga tidak mengatasi masalah kemudahan awam di kawasan luar bandar dan membiarkan jalan-jalan kampung berlopak.

Jasmin berkata, walaupun peruntukan untuk pembangunan infrastruktur itu terkandung dalam belanjawan negeri, namun kerajaan negeri tidak melaksanakannya dan ini bermakna rakyat di negeri ini telah disia-siakan. — BERNAMA

Ranking terbaru Blogger Pro Barisan Nasional

Posted: 01 Nov 2011 11:01 PM PDTBukti keratan akhbar Guan Ming Daily ,Guan Eng kantoi lagi !

Posted: 01 Nov 2011 08:52 PM PDT

Bila Guan Eng menerusi pegawainya membuat laporan polis terhadap UMNO Online tentang kenyataan beliau dalam Guan Ming Daily  , apek rasis ini mesti yakin beliau tak pernah cakap langsung tentang gejala dadah .

Tapi sekali lagi Raja Penipu P.Pinang ini kantoi juga apabila  blog Sahabat Gunung dedahkan keratan akhbar menunjukkan muka Guan Eng dan kenyataannya .  Penafiannya sebelum ini kononnya akhbar berkenaan tak pernah tulis seperti itu telah kantoi !muka sapa tu ? 
pasal artikel inilah Guan Eng celaka ini buat report poli 

Pegawai Khas kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng hari ini membuat laporan polis terhadap laman web Umno kerana didakwa memetik laporan palsu dan memfitnah majikannya.Zairil Khir Johari berkata, sehingga hari ini, terdapat sembilan laporan dimuatkan dalam Umno-Online yang mendakwa anak Lim mencabul seorang pelajar perempuan dan beliau dikatakan membayar RM200,000 kepada keluarga pelajar itu.


"Yang paling teruk sekali, laporan-laporan tersebut terus disiarkan dan dimainkan dengan semberono walaupun bukti sudah pun dikemukakan oleh pelbagai pihak untuk membidas tuduhan-tuduhan yang liar itu," katanya.Sebelum ini, beberapa penulis blog pro-Umno mendakwa anak remaja Lim mencabul kehormatan rakan sekelasnya dan dan akibat itu terpaksa dipindahkan sekolah.

Bob Lokman takut beri keteranngan kepada JAIS

Posted: 01 Nov 2011 07:02 PM PDTBob oh Bob ....cakapnya berdegar-degar  tapi bila  diminta hadir ke pejabat JAIS untuk beri keterangan  pun dah takut .

Hinggakan   Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) terpakjasa   mengeluarkan waran tangkap terhadap pelakon Bob Lokman atau nama sebenarnya Mohd Hakim Lokman berikutan kegagalannya hadir di pejabat agensi agama itu untuk memberi keterangan berhubung tindakannya menyampaikan ceramah agama tanpa tauliah.

Apa yang Bob takut sangat ??  Orang buat salah biasalah akan cuba lari ...

Pengarah Jais Marzuki Hussin berkata waran tangkap itu telah dikeluarkan oleh jabatan itu Jumaat lalu.


"Pihak kami sedang menjejakinya supaya dia boleh ditahan untuk disoal siasat bagi membantu siasatan kes yang melibatkan dirinya," katanya dipetik Bernama Online.


Jabatan itu kini dalam proses melaksanakan tindakan undang-undang bagi membolehkan Bob Lokman hadir di mahkamah, dan kemudian dilepaskan dengan jaminan serta membolehkan proses mengambil keterangan dibuat.


Beliau berkata demikian mengenai Bob Lokman yang ditahan Jais bulan lepas di Masjid Sungai Lui, Hulu Langat ketika sedang menyampaikan ceramah agama kepada kira-kira 70 jemaah di masjid itu.


Bob Lokman disiasat mengikut Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 kerana menyampaikan ceramah tanpa tauliah dan boleh didenda maksimum RM3,000 atau penjara maksimum dua tahun atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

Dalam satu kenyataan kepada The Malaysian Insider 13 Oktober lalu, Bob Lokman menegaskan beliau tidak akan "menyerah kalah" dengan hadir di pejabat Jais.

Bob Lokman memberitahu bahawa beliau tidak akan pergi ke pejabat Jais atas alasan agensi agama itu tidak melaksanakan dasar Islam secara keseluruhan, tetapi lebih memihak kepad dasar pemerintahan Umno-BN.

Pada 19 Februari lalu, Bob Lokman atau nama sebenarnya Mohd Hakim Lokman menyerahkan borang menjadi ahli PAS.

Nizar kata belanjawan 2012 hina rakyat & beri rasuah !

Posted: 01 Nov 2011 05:02 PM PDT

Hero Aku Bukan Tomboy ada tak puas hati ?

Posted: 01 Nov 2011 12:00 PM PDT

Dd i n b u n g a

Posted: 02 Nov 2011 07:29 AM PDT

Dd i n b u n g a


MENTERI KEWANGAN II BUAT KETUA PEMBANGKANG SAPU PUNGKOK KELUAR DARI SIDANG DEWAN

Posted: 01 Nov 2011 07:15 PM PDT

SEMASA SESI PENGULUNGAN PERINGKAT DASAR MENGENAI KEWANGAN OLEH MENTERI KEWANGAN II, YB DS AHMAD HUSNI HANADZLAH SEMASA DI SIDANG DEWAN PARLIMEN SEMALAM BENAR BENAR MENAMPAKKAN KEBODOHAN KETUA PEMBANGKANG, ANU WAR APABILA BELIAU BANGUN MEMBUAT SOALAN DAN BERSASTERA SEPERTI BERCAKAP DI PENTAS POLITIK KAMPUNG DALAM SOAL JAWAB DAN MENGAITKAN CERITA - CERITA LAMA DALAM PENGURUSAN KEWANGAN NEGARA MENGKRITIK PENGURUSAN KEWANGAN OLEH DS NAJIB DAN DS AHMAD HUSNI DENGAN MUDAH DI TEMPLAK OLEH DS AHMAD HUSNI.

BELUM HABIS JAWAB OLEH MENTERI KEWANGAN II, KETUA PEMBANGKANG TERUS SAPU PUNGKOK DAN KELUAR DARI CABUT BALIK, DS HUSNI MENEMPLAK DENGAN MENJELASKAN BAHAWA SISTEM KEWANGAN BERUBAH LAJU SEPERTI JUGA PERUBAHAN LAJU YANG BERLAKU DALAM TEKNOLOJI, DS AHMAD HUSNI MENGUMPAMAKAN MUDAH DIFAHAM OLEH ORANG KAMPUNG, DULU HANDPHONE BESAR SEKARANG DAH KECIL, TELEVISYEN DULU BESAR SEKARANG DAH NIPIS, JADI PERKARA YANG DIBANGKIT OLEH KETUA PEMBANGKANG DAH KETINGGALAN ZAMAN.

DISINI BELIAU TERNAMPAK BAHAWA DIRI BELIAU BODOH DAN KETINGGALAN ZAMAN, SEBAB TU CABUT LARI DARI DEWAN TANPA DIIKUTI OLEH AHLI PEMBANGKANG LAIN YANG MUNGKIN JUGA MERASAKAN BOS MEREKA BODOH.

SOALAN BODOH JUGA DIBANGKIT MENGENAI PERLAKSANAAN GST OLEH NGEH KO HAM AHLI PARLIMEN PANTAI REMIS PERAK YANG DI TEMPLAK OLEH DS AHMAD HUSNI, NGEH MEMPERTIKAIKAN KAKITANGAN KERAJAAN YANG TIDAK EFISYEN DAN TIDAK PRODUKTIF, SOALANNYA SEKIRANYA GST DILAKSANAKAN KAKITANGAN LHDN AKAN BERTAMBAH KERJA SEDANGKAN MEREKA TIDAK PRODUKTIF INI AKAN MEMBAZIR WANG RAKYAT UNTUK MENAMBAH KAKITANGAN UNTUK MELAKSANAKAN GST?

MENTERI KEWANGAN II MUDAH MENJAWAB DAN DITEPUK SORAK OLEH AHLI PARLIMEN BN DAN BEBAS, ZAMAN SEKARANG SUDAH MODEN DAN MAJU YANG BERHORMAT, SISTEM TEKNOLOJI BERTAMBAH MAJU TAK PERLU TAMBAH KAKITANGAN, MALAH SISTEM PERCUKAIAN DARI SISTEM LAMA DITUKAR SAJA KEPADA SISTEM BARU IAITU GST, KAKITANGAN YANG SAMA YANG AKAN MELAKSANAKANNYA, TIADA KENA MENGENA DENGAN MENAMBAH KAKITANGAN BARU, MALAH KATA DS AHMAD HUSNI LAGI GST MASIH GIAT DALAM PERBINCANGAN DENGAN SEKTOR KORPORAT , SEKTOR SWASTA, NGO DAN RAKYAT MALAH KERAJAAN PERLU MASA YANG PANJANG DAN BELUM BERHASRAT UNTUK LAKSANAKAN GST SEHINGGA SEMUA PIHAK MEMAHAMI SISTEM TERSEBUT, KERANA KERAJAAN MEMANG PERIHATIN KEPADA RAKYAT, SEKALIGUS MENEMPLAK SOALAN DARI YUSMADI BALIK PULAU YANG MENDAKWA KERAJAAN AKAN LAKSANA GST SEBAIK SELEPAS PRU KE 13, DS AHAMD HUSNI MENAFIKAN GST AKAN DILAKSANAKAN SEBAIK SELESAI PILIHANRAYA UMUM KE 13 YANG DI GEMBAR GEMBUR OLEH PEMBANGKANG UNTUK MENAKUT NAKUTKAN RAKYAT.

AKHIRNYA DISINI MENAMPAKKAN KEPADA KITA DAN RAKYAT BAHAWA PEMBANGKANG TIADA ILMU EKONOMI DAN PENGURUSAN KEWANGAN MAHU PUN ANU WAR YANG BERLAGAK PANDAI SEDANGKAN BELIAU SENDIRI TIADA BERLATAR BELAKANG EKONOMI ATAU KEWANGAN BERBANDING DENGAN MENTERI KEWANGAN II DS AHMAD HUSNI YANG PAKAR MENGENAI KEWANGAN DAN EKONOMI, ANU WAR HANYA PANDAI BERSENDIWARA DAN BERCAKAP UMPAMA PEMIDATO YANG SEDANG BERCERAMAH DI PENTAS POLITIK DI KAMPUNG, DAN MENCARI SALAH SANA SINI WALAUPUN PERKARA YANG BAIK HENDAK DILAKUKAN OLEH KERAJAAN BN, DI DALAM PARLIMEN BELIAU DI PERBODOHKAN KERANA SOALAN BELIAU BOLEH DI JAWAB DAN KETAWAKAN OLEH AHLI PARLIMEN LAIN.

KELUH RESAH SEMUA INI KERANA ANU WAR DAN PEMBANGKANG TERJERAT DENGAN BAJET RAKYAT YANG DIBENTANG OLEH DS NAJIB MENDAPAT SOKONGAN DARI SEMUA LAPISAN RAKYAT.

bumiyang

Posted: 02 Nov 2011 03:55 AM PDT

SENJALIZA

Posted: 02 Nov 2011 03:49 AM PDT

SENJALIZA


BUAH PALA.

Posted: 01 Nov 2011 06:48 AM PDT

Yang tinggal hanyalah Buah Pala. Kampung Buah Pala sudah tiada!

"Saya masih ingat lagi, pada Januari 2008, Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat kampung tersebut, beliau berjanji akan cuba selesaikan masalah itu dalam tempoh seminggu dan kerana itulah satu-satunya kampung warisan kaum India di negeri itu.

"Pada hari ini, sebanyak 95 peratus penduduk di kawasan yang dibangunkan di Kampung Buah Pala adalah kaum Cina. Saya tidak kata, mereka tidak boleh membelinya kerana mereka mampu.- Ahli Parlimen Padang Serai, N. Golakrishnan

 Inikah yang dikatakan..RAMPAS KAMPUNG ORANG KASI LAIN ORANG? Memang inikah DASAR PAKATAN PEMBANGKANG? DASAR!

BEGINIKAH cara PEMIMPIN Pakatan Pembangkang menunaikan janji mereka? Apakah janji mereka akan lebih manis menjelang PRU13?

AL-Kesah AloQStaQ

Posted: 02 Nov 2011 03:18 AM PDT

AL-Kesah AloQStaQ


Tu Dia ! ... HAJI NAJIB ... HAJI SAIFUL ... dan "HAJI" ANWAR ...

Posted: 01 Nov 2011 07:10 PM PDT

Semua orang tahu, dalam kes liwat Anwar VS Saiful Bukhari , yang mendakwa adalah Saiful Bukhari dan yang tertuduh adalah Anwar Ibrahim ...


Satu dunia juga sudah di poosingh oleh Anwar Ibrahim mengatakan beliau telah dijadikan mangsa konspirasi jahat PM Najib dan Saiful Bukhari untuk menjatuhkan kerjaya politik beliau serta berhasrat untuk  menyumbat beliau kembali ke dalam penjara Sg.Buloh !

Anwar kata dia telah di FITNAH !
Anwar kata dia telah di ANIAYAI !
Anwar kata Liwat II adalah KONSPIRASI JAHAT !

Tetapi, Anwar hanya berani mengadu-domba dan menuduh PM Najib dan Saiful Bukhari , hanya di pentas-pentas ceramah & di media-media Pakatan Rakyat sahaja ...

Anwar langsung tidak berani bersumpah sepertimana yang pernah Saiful Bukhari dan PM Najib (sumpah mempertahankan dirinya dalam menangkis dakyah Anwar yang menuduh beliau terlibat dengan kes Altantuya).

Jadi, gambaran jelas pada pandangan mata rakyat kini adalah , PM Najib dan Saiful Bukhari nampaknya LEBIH BERANI KERANA BENAR sedangkan Anwar hanya tahu berdolak dalik apabila diminta bersumpah untuk mempertahankan dirinya.

Haji Najib dan Haji Saiful kelihatan lebih relaks sehingga dapat ke Makkah Almukarromah bagi mengerjakan ibadah Haji.


"Haji" Anwar nampaknya lebih menggelabah walaupun hanya sekadar di minta untuk bersumpah dengan nama Allah bagi mempertahankan dirinya !

NILAIKAN SENDIRI ....
Pilihan di tangan anda ... UNDILAH BARISAN NASIONAL UNTUK KESELAMATAN, KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN MASA DEPAN NEGARA.AloQStaQ
Rabu
02-11-2011
10:10 Pagi

Politik Harian

Posted: 02 Nov 2011 03:10 AM PDT

Politik Harian


Gambar DS Najib Bersama Isteri Di Mekah

Posted: 02 Nov 2011 01:39 AM PDTPerdana Menteri , Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di Mekah malam tadi. Pada jam 11.20 malam beliau bersama puluhan ribu umat Islam dari seluruh pelusuk dunia melakukan tawaf umrah. Turut sama melakukan tawaf bersama PM adalah isteri beliau serta MB Perak, Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir.

Fahmi (Apex) Jelaskan Kontroversi Terbaru Bersama Aweks Seksi

Posted: 01 Nov 2011 10:01 PM PDT

GAMBAR Apek bersama beberapa wanita seksi ketika beliau menghadiri majlis hari jadi di sebuah restoran makanan Itali di Bukit Bintang, Kuala Lumpur baru-baru ini tersebar di internet.

Penjaga gol pasukan bola sepak negara, Khairul Fahmi Che Mat atau lebih dikenali sebagai Apek yang sebelum ini dikatakan memutuskan pertunangan dengan teman wanitanya akibat kehadiran orang ketiga, sekali lagi terbabit dalam kontroversi apabila gambarnya bersama beberapa wanita seksi di restoran eksklusif disiarkan dalam blog dan portal hiburan.

Khairul Fahmi berkata, gambarnya bersama kenalan, Dahlia Teck dan beberapa rakan wanita itu dirakam ketika beliau menghadiri majlis hari jadi di sebuah restoran makanan Itali di Bukit Bintang, Kuala Lumpur baru-baru ini, tetapi menafikan mengambil minuman keras walaupun minuman itu ada dihidangkan seperti dalam gambar berkenaan.

"Saya tidak sentuh (arak) dan muka saya ketika itu merah kerana suasana dalam itu (parti) panas dan sesak, menyebabkan muka saya jadi begitu. Dalam parti itu, saya duduk dengan orang yang saya kenal dan ada juga saya tidak kenal langsung. Jadi, saya tidak tahu siapa yang mengambil gambar itu atau siapakah empunya sebenar gambar itu.

"Bila saya tengok gambar itu pagi tadi (semalam), selepas dimaklumkan seorang rakan, saya agak terkejut. Tetapi, saya ingin menegaskan yang saya tidak ada kaitan dengan benda itu (arak) seperti dilihat dalam gambar," katanya ketika dihubungi ketika membuat pemeriksaan kesihatan di Majlis Sukan Negara (MSN), semalam.

Beliau mengulas mengenai gambarnya bersama Dahlia serta dua wanita lain, manakala foto kedua menunjukkan enam wanita termasuk Dahlia bergambar di tempat yang sama.

Mengulas lanjut, Apek berkata dia sentiasa menjadi perhatian umum, selain ramai yang mahu bergambar bersamanya.

"Ke mana saya pergi, sudah pasti akan bertemu peminat dan mereka mahu merakam gambar. Pada parti hari jadi berkenaan, saya tidak terkecuali menjadi perhatian dan ada yang mengambil gambar," katanya.

Bagaimanapun, Khairul Fahmi enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu kerana bimbang menjejaskan prestasi permainan dan persiapannya menjelang Sukan Sea 2011, di Indonesia, namun berjanji akan menjelaskannya lebih lanjut selepas kejohanan itu.

"Memang pada saat ini, saya mahu memberi tumpuan kepada Sukan Sea. Saya tidak mahu terlalu memikirkannya kerana sudah dekat (perlawanan). Selepas perlawanan selesai, saya akan memberikan penjelasan kepada media dan buat apa yang patut.

Kalau boleh memang saya tidak mahu beban fikiran dengan benda seperti ini (kontroversi)," katanya.

Sebelum ini, Apek memutuskan pertunangan dengan Aimie Harmelia Mohd Hashumi atau Elia, 22, tetapi menafikan ia berpunca daripada orang ketiga yang dikenali sebagai Dahlia.

Apex... Oh Apex! Kat Kelantan X ngasa semua ni ya?

Wanted Bob Lokman! Waran Tangkap Sudah Dikeluarkan!

Posted: 01 Nov 2011 07:00 PM PDT


Jabatan agama Islam Selangor (JAIS) telah memperoleh waran tangkap untuk menahan selebriti bertukar ahli politik dan pendakwah celop Bob Lokman kerana memberi ceramah tanpa Jais akreditasi.

Pengarah Jais, Marzuki Hussin memberitahu pemberita pada hari Selasa, bahawa waran itu telah dikeluarkan pada 28 Oktober dan ia membenarkan badan agama untuk menangkap Bob jika dia telah dikesan di negeri ini.

"Jabatan kami masih mencari untuk Bob, beliau mahu membantu siasatan yang melibatkan beliau. Kami dalam proses mengambil tindakan undang-undang untuk menghendaki Bob untuk hadir di mahkamah (syariah).

"Dia akan dibebaskan dengan ikat jamin selepas kenyataan beliau telah dicatatkan," kata Marzuki.

Beliau memberikan maklumat terkini mengenai kes Bob selepas JAIS menahan beliau untuk memberi ceramah di hadapan lebih 70 orang di Masjid Sungai Lui di Hulu Langat bulan lepas.

Ia dilaporkan bahawa Bob telah diarahkan untuk hadir di jabatan Jais tetapi beliau enggan, berkata lebih rela ditangkap.

"Nak tangkap? tangkaplah" kata Bob celop dalam satu kenyataan terdahulu..

Bob sedang disiasat di bawah seksyen di bawah Seksyen 119 (1) Enakmen Pentadbiran Jais, di mana pesalah boleh didenda sehingga RM3,000 atau hukuman penjara dua tahun, atau kedua-duanya.

Ia bukan kes pertama seperti Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad, juga didakwa bagi kesalahan yang sama.

Apa Celop Bob!

Ambiga Mahu Beri Kebebasan Kepada Hak Lesbian, Gay, Transexual (Pondan), Bisexual dan Intersexual! Power Siut!!

Posted: 01 Nov 2011 09:43 AM PDT


Program Seksualiti Merdeka 2011 yang dijadual diadakan di The Annexe Gallery bermula 9 hingga 13 November ini dijangka dirasmikan oleh Pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih) , Datuk S. Ambiga. Baca di sini...

Program yang dinamakan Seksualiti Merdeka itu adalah acara sambutan tahunan meniru acara 'Gay Pride Parade' di negara-negara Barat.

Kumpulan di bawah "Seksualiti Merdeka" tersebut memperjuangkan hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)!

Dan kumpulan ini mendapat sokongan daripada Malaysian Bar Council, SUARAM, Empower, PT Foundation, United Nations dan Amnesty International!

Malaysian Bar Council? United Nations? Fuh Power macam siot je!

Ambiga nak beri kebebasan kepada hak lesbian, gay, transexual (pondan), bisexual dan intersexual di berikan kebebasan hak utk mereka bebas mengamal cara hidup mereka secara terbuka.

Mereka menuntut hak LGBT untuk mengamalkan cara hidup dan budaya seks secara bebas tanpa diskriminasi, keganasan ataupun gangguan daripada kumpulan masyarakat umum.

Mereka juga menuntut hak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan hak asasi manusia di mana setiap individu berhak ke atas tubuh badan sendiri tanpa perlu diceroboh oleh pihak lain. WTX

Kegiatan mereka ini jelas bertentangan dengan akidah umat Islam!!! Sapa yang nak sokong Ambiga tu teruskan lah!!


Ramai orang kata, Ambiga pon Lesbian beb......

Minta Agong Pecat Najib: Mahfuz Omar Semakin Bengong Hohoho!

Posted: 01 Nov 2011 08:12 AM PDT


Ahli-ahli PAS wajar muhasabah diri dan rakyat tidak terpengaruh dengan permainan politik pemimpin PAS yang ahlul semakin terdesak... Kenyataan Mahfuz diatas yang mengatakan kerajaan Najib gagal adalah tidak munasabah sekali...

Tanya Mahfuz sikit, PAS ke yang buat kedudukan Malaysia di tangga ke-21?

MALAYSIA kini tersenarai pada kedudukan ke-21 negara paling berdaya saing di dunia, naik lima anak tangga berbanding tahun lalu sekali gus mendahului beberapa negara maju lain antaranya Israel, Korea Selatan, New Zealand, Luxembourg dan Emiriah Arab Bersatu (UAE).

Bagi rantau Asia Pasifik, Malaysia berada pada kedudukan keenam paling kompetitif selepas Singapura, Jepun, Hong Kong, Taiwan dan Australia manakala bagi rantau Asia, Malaysia tersenarai pada kedudukan kelima paling berdaya saing selepas Singapura, Jepun, Hong Kong dan Taiwan serta menduduki tangga kedua selepas Singapura bagi negara Asean.


Pencapaian membanggakan itu terkandung dalam Laporan Daya Saing Global (GCR) yang dikeluarkan Forum Ekonomi Sedunia (WEF) bagi tempoh 2011-2012 membabitkan kedudukan daya saing 142 negara dalam ekonomi global. Baca lagi di sini...

Sepatutnya Nik Aziz tu yang dipecat! Kelantan tak maju yang ada maju hanya bapak ayam dan sarang pelacuran duh!


Aku rasa Mahfuz ni hanya layak jual cendol je lah....

PANEH MIANG

Posted: 02 Nov 2011 01:41 AM PDT

PANEH MIANG


Buku 1Malaysia pencacai Anwar yang cetak?!

Posted: 01 Nov 2011 07:22 PM PDT

Menjalar sungguh kumpulan simpati B.A.B.I. dalam Kerajaan Persekutuan. Menurut laporan perisikan sebuah syarikat yang mencetak buku 1 Malaysia warna biru, telah diterbit oleh syarikat penerbitan Ilham Baru, no, syarikat 001911042-H, alamat no. 60-1, Jalan Telawi, Bangsar 59100 Kuala Lumpur.

Syarikat ini ditubuhkan pada 01 Disember 2009 sebagai pemilikan tunggal. Pemiliknya adalah Baharudin Ali bin Masrom, menetap di No. 689, Jalan Medan 30, Taman Buana Perdana, Batu 6 1/2, Jalan Klang Lama, 46150 Petaling Jaya. No MyKad, 610925-10-5751.

Baharudin Ali Masrom ini bekas Pengarah BTN Selangor, seorang yang simpati kepada Anwar dan orang kuat Anwar pada sebelum 1998. Kuat juga melawan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri di waktu itu.

Sedih ke seronok, khabar ini...entahlah. Patutlah Anwarisme semakin menular memuncak dalam perkhidmatan awam Kerajaan Persekutuan. Najib kena tipu. 1Malaysia kena tipu.

Taipingmali (tm)

Posted: 02 Nov 2011 01:11 AM PDT

Taipingmali (tm)


Serah bantahan forum Gay ke Bukit Aman

Posted: 02 Nov 2011 12:04 AM PDT

Kini Ketua Wira Perkasa Irwan Fahmi dan barisan pemuda Perkasa telah menyerahkan memorandum bantahan terhadap forum kebebasan homoseksual yang dirancangkan oleh Ambiga dan Majlis Peguam.

Ketua Pemuda Pas Tantawi 100 juga menyokong tindakan Perkasa dan yang masih membisu ialah PKR dan DAP.

Speaker Dun Kedah hina mahkamah

Posted: 01 Nov 2011 10:55 PM PDT

ADUN Kota Seputeh tidak dibenar hadiri Sidang DUN Kedah; Speaker DUN dibenar tangguh keputusan kembalikan kerusi DUN kepada Abu Hassan Sarif
Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Moh ke Ipoh nengok TOMOI

Posted: 01 Nov 2011 10:53 PM PDT

Kejohanan Muaythai Jemputan Perak (TOMOI) anjuran Persatuan Muaythai Amatur Perak akan di adakan pd 7.11.2011(Isnin)pukul 8.30 mlm ,tempat Dewan Rapat Setia.Ipoh...tiket berharga RM 30 {ringside} & RM 10...sila hubungi jeff @ 0195700066 atau Gary @ 0195900077 utk tempahan tiket atau pertanyaan ... Sekian terima kasih
Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Dr Ahmad Badwi

Posted: 01 Nov 2011 08:26 PM PDT

Dr Ahmad 69 tahun berjalan 10 batu sehari untuk menjaga kesihatan penduduk-penduduk nomad Badwi di semenanjung Sinai.

Beliau merawat pelbagai penyakit dengan ubatan yang diciptanya sendiri. Ubatan adalah daripada herba-herba yang terdapat disekitar gurun.

Kini beliau menurunkan ilmu perubatan herba kepada anak-anak muda yang gigih mempelajari ilmu dari Dr Ahmad.

Untuk maklumat lanjut ikuti rencana menarik beliau di Discovery channel 571
Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Nik Abduh menghina Wanita termasuk ibunya

Posted: 01 Nov 2011 05:57 PM PDT

Nik Abduh
 Dr Maza bekas mufti Perlis menulis; 
Prof Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin yang semalam diselar Pemuda PAS sebagai "keterlaluan" menegaskan beliau tidak pernah mengatakan PAS sebagai Taliban, kecuali menasihatkan parti Islam itu agar "jangan tiru Taliban" dalam pendirian mereka menentang konsert Elton John di Malaysia bukan depan. "Saya tidak kata PAS Taliban, saya kata jangan tiru Taliban," kata bekas mufti Perlis itu dalam responsnya kepada The Malaysian Insider lewat malam tadi. Petang semalam, Ketua Pemuda PAS pusat Nasrudin Hassan menyelar Asri yang mengaitkan sayap itu dengan Taliban ekoran pendirian mereka membantah penganjuran konsert artis, yang dikaitkan dengan amalan gay, di Genting Highlands akhir bulan depan. Sambil menganggap pandangan Asri (gambar) sebagai "belum mengenali Pemuda PAS", Nasrudin berkata, bekas mufti itu juga boleh memberi tanggapan salah masyarakat terhadap sayap PAS. "Menganggap Pemuda PAS diresapi unsur Taliban adalah anggapan keterlaluan dan boleh memberi gambaran salah kepada masyarakat. Bukan baru kita nyatakan bantahan terhadap konsert sebegini.
"Bantahan kita bukan sekat orang, halang orang, ganggu orang. Kita hanya lahirkan rasa tidak bersetuju dengan konsert tersebut sebagai panduan kepada pemuda-pemuda Islam lain," kata beliau. Nasrudin mengulas pandangan Asri yang menegur bantahan Dewan Pemuda PAS Pahang terhadap konsert tersebut atas alasan penyanyi gay itu menggalakkan maksiat. Dalam penjelasannya, Asri berkata, tujuan beliau agar PAS dilihat lebih terbuka dan mampu menguruskan Malaysia yang mempunyai pelbagai agama dan kaum. Katanya, PAS hanya perlu menggesa Jabatan Agama Pahang menghalang Muslim daripada menghadiri konsert itu. "Jika bukan Muslim yang mahu Elton John seperti mana mereka memilih untuk minum arak dan judi, selagi tempatnya tertutup untuk mereka sahaja, itu adalah hak mereka," kata beliau yang kini merupakan felow di Pusat Pengajian Islam Oxford. Terdahulu dalam respons menerusi akaun Twitter pula, Asri berkata, beliau tidak kata pendirian Pemuda PAS itu salah dari segi nas, namun ia bukan pendekatan yang terbaik untuk PAS, komponen Pakatan Rakyat, dalam politik.
Kenyataan Nik Abduh dalam blognya. 
Mengkritik adalah kebebasan dan hak orang berilmu. Membebel pula adalah senjata orang perempuan. Dari kecil ibu saya mendidik saya dengan membebel. Ayah hanya mendehem. Bebel dan dehem membina saya dan kita semua. Jika Asri mahu mengkritik, itu haknya yang disukai ahli ilmu. Tetapi Asri kadang-kadang membebel. Geli geman juga saya mahu serius menasihatinya agar elakkan membebel. Jangan diambil senjata perempuan. Tak manis orang lelaki digelar pembebel.

TM_Note;


Nik Abduh juga melabelkan Dr Asri sebagai Wahabiayah dan yang paling utama dalam penulisan Nik Abduh ialah penghinaan terhadap kaum wanita, bukan saja wanita diluar malah Nik Abdduh menghina ibunya sendiri yang dianggap kuat berleber atau membebel. 


Wahai kaum wanita yang ada di Malaysia, apa komen anda?


Program 60 tahun Pas Penipu Rakyat di Perak

Posted: 01 Nov 2011 05:01 PM PDT

Pas sebuah parti sesat yang memperalatkan agama Islam untuk kepentingan politik dendam,  khianat , busuk hati telah menyambut ulangtahun ke 60 di Masjid Tinggi, Bagan Serai baru-baru ini.

Angka kehadiran juga berubah-rubah, ada kata 10 ribu, ada kata 20 ribu , ada pula yang kata 25 ribu dan mungkin esok akan sebut 50 ribu pula. Ini lah kelaziman Pas yang kuat pembohong.

Apa yang akan TM dedahkan kali ini ialah penglibatan seorang kakitangan kerajaan berjawatan guru yang mempunyai ijazah kedoktoran bergelar Doktor PhD.  Beliau seorang guru di sebuah sekolah di Penang, begitu juga dengan isterinya juga seorang pensyarah di sebuah IPG Bainun.

Doktor ini merupakan lepasan maktab perguruan tersohor di Tanjung Malim. Seorang pemidato terbaik yang kerap terlibat dengan program-program jabatan dan sebagainya, beliau berasal dari Bagan Datoh Perak.

Hari ini beliau menyokong Pas dan kemungkinan akan menjadi calon Pas dengan bersandarkan title PhD. Pas juga akan berbangga dengan mengusing beliau ke sana ke mari kerana beliau seorang PhD.

Sedarlah bahawa kerana adanya sebuah kerajaan yang adil, yang menyediakan segala kemudahan dan keperluan kepada rakyat, kita hari ini mampu hidup mewah dan mampu hidup dengan penuh bergaya. Semuanya kerana usaha kerajaan.

Guru ini telah lupa segala jasa-jasa kerajaan dan akhirnya berpaling tadah dan menentang kerajaan yang telah banyak berjasa kepada beliau, isteri beliau dan anak-anak beliau.

Dengan muka yang tak malu beliau berada di pentas Pas pada malam itu untuk menjadi moderator dalam forum 'Siapa Pejuang Kemerdekaan?' panel penceramah pada malam itu ialah tak lain dan tak bukan Penderhaka kerajaan Prof Dr Aziz Bari dan Penderhaka [yang kena buang dari ITM] Mohammad bin Sabu atau Mat Sabu.

Moderator yang TM anggap pengkhianat dan penderhaka itu ialah Cikgu Azhar atau Dr Azhar bin ******** dari Bagan Datoh Perak, kini menetap di Bagan Serai di belakang Petronas.

Ini bermakna pada malam itu, dua orang kakitangan kerajaan yang hidup atas rezeki kerajaan bangun dan menentang kerajaan.

Weiiii! Kalau berani silalah letak jawatan, tak guna makan duit kerajaan untuk membesarkan keluarga kamu.....makan duit haram.

PAS sokong Homoseksual?

Posted: 01 Nov 2011 03:55 PM PDT

Wira Perkasa Malaysia akan menghantar 1 Memo bantahan kepada IGP Tan Sri Ismail Omar pada 2hb Novamber 2011 pada jam 2.30 ptg di Bukit Aman, 


Inilah agenda Agama baru "Human Right" yg di ketuai oleh Ambiga yg setiasa cuba memesongkan Akidah umat Islam di Negara ini. 


Kita juga mendesak supaya pengkhianat No 1 negara ini di ambil tindakan sewajarnya, mari kita bersama2 menghantar & menunjukkan bantahan kita terhadap pengkhianat dan Dajal Ambiga.....


PAS !!!!! Jom turut sama menentang Ambiga, jika benar-benar PAS mendokong Islam sila tunjukkan bantahan anda terhadap forum tersebut

Dato Nala jadi Senator

Posted: 01 Nov 2011 08:23 AM PDT

Tahniah! Siapa sangka ya? 
Datuk S Nallakarupan,Presiden Parti Bersatu India Malaysia,bekas rakan tenis anwar,akan angkat sumpah sebagai senator esok.


TM_note;


Bertuah sungguh bekas-bekas pengikut Anwar, semua berjaya dan kaya selepas masuk BN. Ada yang pakai Roll Royce pun.

Satu tindakan mengarut puak pembangkang

Posted: 01 Nov 2011 02:16 AM PDT

6 rakyat Malaysia di luar negara failkan permohonan kebenaran semakan kehakiman desak SPR daftarkan mereka sebagai pengundi tidak hadir
Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Program pengampunan PATI

Posted: 01 Nov 2011 02:11 AM PDT

Kerajaan putuskan proses pengampunan & pemutihan di bawah Program 6P dijalankan serentak supaya pekerja asing tanpa izin (PATI) yg ingin kembali ke negara asal, dapat meninggalkan negara ini dgn segera, kata Menteri Dalam Negeri DS Hishammuddin Hussein dlm kenyataan hari ini -MediaUMNO
Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Hutan Simpan Kekal hancur oleh Pas

Posted: 01 Nov 2011 02:07 AM PDT


Kerakusan kerajaan Pas Kedah meneruskan tradisi lanunnya. Buktinya ialah 150 hektar hutan simpan kekal di Bukit Perak Kedah musnah oleh pembalakan. Hutan simpan yang menjadi kawasan tadahan hujan kini hancur angkara tangan hitam Pas.

The Unspinners

Posted: 01 Nov 2011 11:53 PM PDT

PERAK BANGKIT - MENGGERAKKAN BELIA

Posted: 01 Nov 2011 11:27 PM PDT

PERAK BANGKIT - MENGGERAKKAN BELIA


Ahmad Shabery bin Cheek Bersetuju Untuk MELETAKKAN JAWATAN sebagai Menteri Belia dan Sukan?

Posted: 01 Nov 2011 10:43 PM PDT

Itulah yang sebaiknya yang beliau mesti lakukan. Kerana beliau telah gagal dalam melaksanakan tugasnya.

Senarai Sahabat Ahmad Shabery bin Cheek Yang MESTI MELETAKKAN JAWATAN:-

1. Datuk Mohid bin Mohamed - Ketua Setiausaha KBS
2. Othman bin Arsahd - Setiausaha Bahagian Kewangan
3. Mana-mana kroni yang tersebut di atas.

Soalan saya:

Teluskah perjalanan kewangan KBS kerana kini jawatan AKAUNTAN di KBS - KOSONG! Tidak diisi! Suka hatilah Orhman melanyak Penolong Akauntan untuk bikin itu dan ini.

Datuk KSN mesti alert dengan salahlaku mereka ini.

Kedua, Kenapa Ketua Pengarah JBSN mesti diisi oleh PTD - Kenapa tidak Pegawai Sosial (Gred S) ? Memang boleh, tapi bagaikan janggal dalam sejarah KBS.... Oh! inikah politik kuno? Kasihan melihat seorang pegawai PTD seperti Tuan Borhan (Mantan TKSU KBS) terpaksa dipermainkan oleh org-org yang gilakan kuasa dan wang. Pegawai Kerajaan (khususnya Pegawai PTD) seperti Tuan Borhan diketepikan. Insan sebeginilah (iaiatu Tuan Borhan) adalah seorang penjiwa semangat MCS aka PTD yang sebenar. Namun nasibnya "diabaikan". Moga Allah akan merahmati Tuan Borhan ditempat yang HAK!

[Please - Jgn kaitkan penulisan ini dgn Tuan Borhan. Beliau tiada tahu menahu. Kami menyuarakannya kerana kami mahu rakyat tahu jika Insan itu Jujur seperti Tuan Borhan, mereka tidak akan mendapat kedudukan yang sewajarnya!]

Dan yang menjadi Master Mind semua ini ialah SYED ABDUL RAHMAN aka SYED DRAHMAN. Manusia ini ada DUA IC No.! SSM yang menipukah? Atau JPN yang bersalah?

Lu pk lah sendiri!

My Longest Yard

Posted: 01 Nov 2011 11:26 PM PDT

My Longest Yard


Gol melalui tandukan jarak jauh, 58 meter tu beb!

Posted: 01 Nov 2011 05:41 PM PDT


DARUL EHSAN TODAY

Posted: 01 Nov 2011 11:12 PM PDT

DARUL EHSAN TODAY


VIDEO GEMPAR: Lim Guan Eng Mengamuk Pada Orang Cina Penang...

Posted: 01 Nov 2011 07:00 PM PDT


Anwar Naik Hantu Lagi... Kali Nie Betul-Betul Macam Hantu..

Posted: 01 Nov 2011 07:51 AM PDT


PAS Melaka Provok UMNO...

Posted: 01 Nov 2011 02:00 AM PDT

PAS melaka semakin buntu, siri ceramah mereka sekarang ni dah kurang dapat sambutan, tak macam dulu, jadi bagaimana mereka nak tarik crowd untuk datang ke ceramah mereka malam ni, malu kalau crowd tak ramai, pasal bukan calang-calang ayam sabung yang mereka bawa, mat sabu dan nizar yang mereka sabungkan.

Persuruhjaya pas melaka mula buat provokasi, dia cabar umno untuk berceramah di sebelah tapak yang mereka akan berceramah malam ini, itulah sahaja cara pas untuk dapat crowd.

Modius operandinya senang, bila ceramah sebelah menyebelah, mereka akan ambil gambar disebelah crowd umno dan claim dalam harakah ceramah mereka di hadiri oleh ramai orang, sekiranya berlaku sedikit kekecohan, maka mereka akan tunding jari kepada umno.

Biase la perangai yahudi, mana nak mengaku salah, semuanya depa nak menang...

Akibat Terlalu Banyak Baca Harakah, Nafsu Tak Boleh Di Kawal...

Posted: 01 Nov 2011 12:00 AM PDT

KOTA BHARU: "Dalam rayuan, tertuduh pertama (ayah) nak bertaubat, tetapi taubat kerana ditangkap, dikira 'taubat terpaksa' dan mahkamah tidak dapat terima taubat itu. Jika kamu nak bertaubat, taubat betul-betul (taubat nasuha).

"Bagi tertuduh kedua (anak), sebagai pelajar, kamu perlu menjaga diri dan jika ada situasi mencurigakan, kamu boleh keluar rumah atau memberitahu ibu kamu, tetapi kamu gagal dalam situasi itu," kata Hakim Syarie Abu Bakar Abdullah Kutty di Mahkamah Tinggi Syariah, di sini, semalam.

Abu Bakar berkata demikian ketika menjatuhkan hukuman penjara dan denda terhadap ayah dan anak selepas mengaku salah berkelakuan sumbang dan bersekedudukan hingga melahirkan tiga anak masing-masing berusia enam, lima dan tiga tahun bermula dari 2004 sehingga ditahan kira-kira jam 1.30 pagi, semalam.

Dalam penghakimannya, Abu Bakar menjatuhkan hukuman penjara setahun dan enam bulan serta denda RM2,500, terhadap tertuduh pertama berusia 45 tahun, yang juga seorang mekanik dan berdepan hukuman penjara enam bulan jika gagal membayar denda.

Bagaimanapun, tertuduh kedua, berusia 25 tahun yang juga anak tertuduh pertama bernasib baik kerana dikenakan hukuman denda RM2,000 dan berdepan hukuman penjara enam bulan jika gagal membayar denda. Kedua-dua tertuduh juga dilarang tinggal serumah untuk selama-lamanya.

Hukuman berkenaan tidak diduga anak dan ayah itu kerana kedua-duanya tinggal bersama (bersekedudukan) sejak 2004 sehingga ditahan pada pagi semalam oleh anggota penguat kuasa agama Tumpat dalam operasi di rumah mereka di Jalan Palekbang, Wakaf Bharu, Tumpat.

Dengan tangan bergari, anak-beranak terbabit ditahan di lokap sebelum dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Syariah dekat sini, kira-kira jam 3 petang, semalam, untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 10 Kanun Jenayah Syariah Nombor 2/85 Negeri Kelantan.

Sejurus kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah, kedua-dua tertuduh mengaku salah bersekedudukan hingga melahirkan tiga anak serta mengaku salah di atas sebab dan akibat daripada pengakuan salah berkenaan.

Pengakuan kedua-dua tertuduh, menyebabkan Abu Bakar yang mendengar kes berkenaan memberi peluang kepada anak beranak terbabit mengemukakan rayuan sebelum hukuman mengikut Seksyen 10 Kanun Jenayah Syariah Nombor 2/85 Negeri Kelantan diputuskan mahkamah.

"Saya minta hukuman denda dikurangkan kerana masih mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak, selain mahu memberi didikan sempurna kepada mereka. Kalau boleh tidak terjadi macam saya kerana saya bertaubat dan tidak akan melakukan zina dan dosa besar.

"Saya sudah berkahwin dengan dua isteri dan bercerai dengan mempunyai lima anak termasuk tertuduh kedua yang juga anak kedua dari isteri pertama. Saya sudah bercerai dengan isteri sejak tujuh tahun lalu," kata si bapa ketika mengemukakan rayuan.

Timbalan Pendakwa Syarie negeri, Zaini Sulaiman dalam hujahan pemberatan hukuman sempat menyifatkan perbuatan dilakukan mereka keji kerana ketika anak-anak menyambut hari bapa, tiga anak pasangan berkenaan tidak kenal ayah mereka.

Zaini yang mencadangkan pasangan berkenaan dipisahkan dan tidak tinggal bersama turut memohon supaya mahkamah tidak memberi belas kasihan kepada pasangan berkenaan bagi memberi pengajaran kepada masyarakat.

komen aku: ni lah akibatnya banyak sangat baca harakah yang banyak iklan ubat kuat seks akhirnya anak kandung sendiri menjadi mangsa... kelantan negeri serambi mekah pun ada kes macam ni, maknanya nik ajis dan pas gagal tarbiah rakyat kelantan.

Dialog Dewasa Kritik Berasa

Posted: 01 Nov 2011 11:08 PM PDT

Dialog Dewasa Kritik Berasa


Terjemahan Akhbar Cina : DAP Akan Buang Kakitangan Kerajaan Jika Berkuasa.

Posted: 01 Nov 2011 08:33 PM PDT

Entri kali ini khas untuk kakitangan Kerajaan yang masih tidak bersyukur berada di bawah pentadbiran Barisan Nasional.

Jika mereka merasakan pembangkang dapat membela nasib mereka, ternyata mereka silap. Belum berkuasa, DAP telah berani mengisytiharkan untuk mengecilkan saiz jabatan Kerajaan. Ini bermakna, makin ramai yang bekerja dengan Kerajaan akan hilang pekerjaan.

Sinchew Daily News m/s 9
1 November 2011 (Selasa)


Jika Pakatan Rakyat Memerintah Kakitangan Awam Akan Dikurangkan Separuh
Setiap Tahun Akan Dikurangkan  Ikut Peringkat: Tony Pua Kiam Wee

'Pakatan Rakyat akan melalui kakitangan awam yang sudah berusia dipercepatkan bersara, termasuk ambil contoh cara negeri China kurangkan kakitangan awam yang berlebihan, dengan adanya satu sistem untuk kakitangan awam yang kurang berkesan menjalankan tugas, akan ditempatkan di rumah dan diberi separuh gaji, supaya pihak kerajaan dapat kurangkan perbelanjaan yang begitu besar untuk kakitangan awamnya.'

31hb JB, setiausaha bahagian penerangan DAP Tony Pua Kiam Wee berkata,  jika Pakatan Rakyat dapat memerintah kerajaan pusat sahaja, akan kemukakan satu projek yang dinamakan "Projek Khas Mengurangkan Kakitangan Awam" untuk mengurangkan bilangan kakitangan awam berperingkat-peringkat setiap tahun.

Tony Pua berkata, bagi mengurangkan jumlah dan bilangan kakitangan awam ia adalah satu cabaran besar bagi Pakatan Rakyat, oleh kerana mungkin akan dapat bantahan daripada kakitangan awam itu sendiri, selepas Pakatan Rakyat memerintah, Pakatan Rakyat tidak akan laksanakannya projek itu secara mengejut.

"Pakatan Rakyat tidak akan gunakan budaya lama yang dilakukan oleh kerajaan membuat pengambilan graduan universiti untuk dimuatkan ke dalam sektor kerajaan, pada masa sama mungkin Pakatan Rakyat akan buat penambahan kakitangan awam, tetapi penambahan itu perlu yang berkualiti tinggi, dan memilih kakitangan awam yang punyai daya saing."

Kakitangan Awam Yang Sudah Berusia Dibiar Bersara Cepat

Tony Pua berkata, Pakatan Rakyat akan menggalakkan kakitangan awam yang sudah tua dinasihatkan berhenti kerja.  Ia akan ambil contoh cara negeri China bagaimana mereka kurangkan kakitangan awam termasuk kakitangan awam yang kurang berprestasi, kakitangan awam yang diberhentikan ini akan mendapat pampasan separuh gaji, supaya pihak kerajaan dapat kurangkan bebanan dan tanggungan kos untuk membayar gaji kakitangan awamnya.

Tony Pua Kiam Wee berkata demikian semasa menghadiri seminar bertajuk "ke mana perginya wang titik peluh kita? Beranikan diri untuk bentangkan bajet 2012" yang diajurkan oleh pemuda DAP negeri Johor, ucapan dalam seminar politik itu, sebagai membalas soalan-soalan dari orang ramai terhadap kakitangan awam negara ini yang berlebihan itu,  sebagai menjawab soalan-soalan itu Tony Pua berkata demikian.

Dalam sesi soal jawab seminar itu, yang hadir Tony Pua Kiam Wee, Teo Nie Ching Timbalan setiausaha penerangan DAP, ketua pemuda DAP negeri Johor dan setiausaha DAP negeri Johor, mereka dapat mengumpulkan seramai 200 peserta yang hadir yang ambil berat tentang bajet tahun 2012, atur acara  majlis itu diusahakan oleh setiausaha penerangan pemuda DAP negeri Johor puan Liau Yu Fei (terjemah Mandarin).

Tony Pua Kiam Wee juga berkata, buat masa ini kakitangan awam yang berjumlah 1.3 juta orang di negara ini, dengan nisbah 4.6 peratus daripada penduduk Negara kita; jika dibandingkan dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan Korea, bilangan kakitangan awam mereka hanya 2 peratus daripada jumlah penduduk negara tersebut.


Lihatlah apa yang berlaku di Selangor. Mereka mengurangkan jawatan terutamanya di GLC negeri dengan menamatkan pekerja-pekerja kontrak atau memecatnya. Kononnya untuk mengurangkan kos operasi. Dalam masa yang sama, mereka tambah jawatan-jawatan lantikan politik (melantik ahli DAP, PKR dan PAS) yang lebih tinggi grednya. Silap mata mudah untuk menipu rakyat.

Mahukah anda perkara ni berlaku kepada diri anda atau keluarga anda? Hilang mata percarian dek sikap tamak DAP yang menggunakan dasar Kerajaan untuk meraih undi kaum tertentu.


*MyMassa melihat janji yang ditaburkan oleh DAP kepada masyarakat Cina ini sesuatu yang berbaur perkauman. DAP memainkan sentimen orang Cina yang marah dengan kakitangan Kerajaan dengan berjanji seperti ini.

Nasib BN Bila Jadi Pembangkang....

Posted: 01 Nov 2011 07:36 PM PDTPusat Khidmat Rakyat pun kena serang dengan Kerajaan Negeri.

Lain la kalau pusat urut ke, pusat judi ke, pusat hiburan ke....logik la kena tindakan dengan Kerajaan Negeri.

Itu baru pegang Penang. DAP dah melampau tahap macam tu. Bayangkan kalau dipegang Kerajaan Pusat?

GEMPAR!!! @cmlimguaneng paksa orang Islam Penang sembah BERHALA?!!

Posted: 01 Nov 2011 05:20 PM PDTKampong Melayu merupakan salah satu kawasan orang Melayu Pulau Pinang di bahagian pulau yang terletak dalam kawasan bandar.
Bangunan berbumbung hijau di sebelah kiri gambar adalah surau yang didirikan ketika zaman BN. Surau tersebut yang dikenali sebagai Madrasah Hidayatul Islamiyah didirikan sebagai satu-satunya tempat beribadat bagi orang Melayu miskin yang menghuni bangunan flet Kampong Melayu satu bilik ini. Perhatikan arah kiblat surau tersebut yang menghadap berhala gergasi di Kuil Kek Lok Si.


 
Menurut maklumat setempat, walaupun berhala gergasi "KUAN YIN" tersebut telah lama wujud ketika zaman BN, namun ketika itu kewujudannya di sembunyikan atas dasar menghormati sensitiviti umat Islam pulau mutiara. Namun semenjak fuckatan yang diketuai DAP merampas kuasa, berhala gergasi tersebut telah diberikan "nafas baru" yang sangat kencang.

Kewujudannya yang menghadap kiblat umat Islam di Kampong Melayu kini secara sengaja ingin dipertonjolkan, seolah-olah memberi isyarat kepada orang Melayu bahawa nasib mereka kini berada di bawah belas kasihan kafir harbi DAP.

Belantara di sekeliling tokong tersebut juga kini sedang rancak diterangkan sedikit demi sedikit bagi menambah keluasan selain projek khas bumbung mewah bagi melindungi berhala gergasi tersebut daripada terik panas dan hujan.
Nampaknya kini, bukan hanya penganut buddha sahaja yang tunduk sujud kepada Kuan Yin ketika beribadat, malahan orang Islam Melayu pun turut serta. Exco Agama Negeri, Malik Itik.Kassim seharusnya berbangga dengan kejayaan yang membanggakan ini. 

Inilah hasilnya jika umat Islam negara ini terus-menerus berpecah-belah. Tidak cukup dengan usaha menjadikan negara ini sebagai Negara Kristian, malah kini umat Islam Pulau Pinang terpaksa pula sujud menyembah berhala ketika menghadap Allah SWT. Kalau orang Melayu Penang tidak sedar lagi, tidak tahulah...


Info MyMassa : Greater KL

Posted: 01 Nov 2011 01:34 PM PDT

Sedikit maklumat mengenai rancangan Greater KL.

Klik untuk besarkan imej.

Terdapat 4 dimensi untuk membangunkan rancangan ini. Dimensi pertama yang dikenal pasti untuk mengubah lanskap Greater KL dan Lembah Klang adalah menjadikannya sebagai 'besi berani' yang bermaksud menarik lebih banyak syarikat multinasional atau syarikat antarabangsa yang dinamik menempatkan ibu pejabat global atau serantau di kawasan pertumbuhan berkenaan.

Dimensi lain adalah:
  • Greater KL/Klang Valley Connect – menyediakan hubungan jaringan serantau dalam memajukan sistem pengangkutan bagi menghubungkan kawasan berkenaan dan pada masa yang sama hubungan jaringan dalam bandar menerusi pelaksanaan Aliran Transit Massa (MRT).
  • Greater KL/Klang Valley New Places – destinasi berpotensi tinggi yang dikenal pasti sebagai tempat menarik dan dinaik taraf untuk meningkatkan kesesuaiannya sebagai tempat dihuni penduduk serta menarik pelancong melawatnya.
  • Greater Kl/Klang Valley Enhanced Services – memperlihatkan jurang antara perkhidmatan asas yang akan diberi tumpuan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kesesuaian bandar raya bagi dihuni dan pada masa sama melonjakkan sektor pelancongan.

*Kongsi-kongsikan.

Nelayan Pulau Pinang Dapat RM6.68 juta.

Posted: 01 Nov 2011 08:33 AM PDT

Terima kasih Kerajaan Barisan Nasional.

Klik untuk besarkan imej.


Bukan sahaja rakyat Penang dapat Jambatan Kedua Pulau Pinang, malah nasib nelayan Penang turut mendapat pembelaan.

Beginilah Kerajaan yang prihatin nasib rakyatnya.

Bukti keprihatinan @cmlimguaneng kepada orang Melayu Pulau Pinang

Posted: 01 Nov 2011 07:33 AM PDT1. Mengekalkan status kehijauan penempatan orang Melayu.
2. Memastikan binatang liar berpenyakit mendapat perhatian orang Melayu yang berurus niaga di pasar yang kotor.
3. Meningkatkan IMUN orang Melayu kepada penyakit TAUN, demam Denggi berdarah, leptopirosis (kencing tikus) dan lain-lain penyakjit berbahaya yang lain.
4. Memastikan hak privasi penjenayah dan penzina sentiasa terjaga.
5. Memastikan ruang pengudaraan dan pengaliran yang mencukupi untuk sampah-sarap dan bendalir yang tercemar.


Gambar-gambar tadi dirakamkan di sekitar penempatan orang Melayu miskin di Kampong Melayu di kawasan bandar (majoriti Cina). Sekarang bandingkan pula dengan penempatan manusia yang sama spesies dengan Guan Eng di Balik Pulau (kawasan Melayu).

Inilah baru dikatakan KEADILAN sama rata sama rasa negeri berkebajikan Khalifah Umar Guan Eng yang diidam-idamkan oleh khawarij PAS selama ini!!!  Nasib Melayu semakin terbela di bawah naungan DAP! Takbir! Takbir! Take Beer!


Mampukah DAP Adil Kepada Orang Melayu?

Posted: 01 Nov 2011 06:36 AM PDT

Berita kejayaan DAP memberikan pampasan yang 'seadilnya' kepada penduduk Kampung Buah Pala telah menjadi buah mulut blogger pembangkang. Malah, gambar ini juga dieksploitasi oleh cybertrooper pembangkang.Sekarang ini, Kerajaan DAP akan mengambil tanah milik orang Melayu di Kampung Pokok Asam.


Persoalannya, mampukah DAP Penang membela nasib penduduk Kampung Pokok Asam sebagaimana mereka membela nasib penduduk Kampung Buah Pala?

*Sedih bila baca Timbalan Ketua Menteri Melayu dari PKR pun tak nak tolong orang Melayu.

Rumah Atas Tanah Kubur Di Penang pun Boleh Sold Out!

Posted: 01 Nov 2011 05:35 AM PDT

Berita ini pernah menggemparkan tanah air apabila Kerajaan Penang meluluskan projek perumahan mewah atas tanah kubur.


MPPP lulus kerja gali jirat Cina untuk bina projek RM300 juta


CHEANG HUAT (dua dari kiri) bersama ahli keluarga waris kubur lama meluahkan rasa tidak puas hati ketika ditemui di Batu Lancang, George Town semalam.


GEORGE TOWN - Tindakan Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) meluluskan kerja menggali dan mengalihkan 56 jirat Cina lama berusia 112 tahun di Batu Lancang di sini menimbulkan ke marahan waris-warisnya.
Mereka mendakwa, MPPP telah meluluskan permit menggali semula jirat itu kepada sebuah syarikat pemaju sedangkan pertikaian mengenai perkara itu masih dalam perbicaraan di mahkamah.
Seorang waris, Yeoh Cheang Huat, 65, berkata, kelulusan itu sepatutnya ditangguhkan tetapi MPPP membenarkan pemaju melakukannya menerusi peruntukan di bawah Seksyen 97(1) Akta Kerajaan Tempatan 1976.
Katanya, beberapa rayuan kepada MPPP termasuk untuk bertemu pemimpin kerajaan negeri bagi membincangkan isu itu tidak dilayan.
Katanya, antara tokoh ternama yang disemadikan di tanah perkuburan itu ialah pengasas Dewan Perhimpunan Cina Pulau Pinang, Tan Hup Chui dan dermawan terkenal, Lim Ko Seng.

Dari maklumat yang MyMassa dapat, pemilik tanah kubur tersebut telah bersetuju dengan pampasan yang diberikan oleh pemaju.

Projek yang diberi nama Shineville laris macam pisang goreng panas. Dikatakan semua unit habis dijual dalam masa satu hari dan pemaju mendapat keuntungan RM100juta dalam tempoh tersebut.Mungkin maklumat ini boleh memberi gambaran kepada pembaca bagaimana 'panas'nya harga hartanah di Penang.

Rumah atas kubur pun boleh sold out. Tak hairanlah mengapa Kerajaan DAP sukar untuk membina rumah kos rendah yang mencukupi di Penang. Siapa nak bina rumah murah kalau bina rumah mahal pun boleh laku.*Bila parti sosialis jadi balaci kepada kapitalis, macam nilah jadinya.

Edisi Santai : Negara Berkebajikan Ala PAS

Posted: 01 Nov 2011 03:03 AM PDT

Satu lagi karya mantap dari kartunis Miki. Satira yang betul-betul tepat menerangkan keadaan PAS sekarang.

Klik untuk besarkan imej


*Pernah ada rakan bagitau....Kerajaan BN bagi ilmu free (pendidikan percuma), PAS punya ilmu kena bayar (ceramah PAS kutip derma jihad). Mana satu yang lebih berkebajikan?

Ustaz PAS Bunuh Budak. Sanggupkah PAS Laksana Hukum Hudud?

Posted: 01 Nov 2011 02:07 AM PDT

Sekarang ni sedang berlangsung perbicaraan Ustaz PAS yang telah membunuh seorang budak kecil yang tidak berdosa.Apa yang MyMassa kesalkan adalah tindakan PAS dalam isu ini.

Ingatkah pembaca bila berlakunya kes Teoh Beng Hock. Ingatkah pembaca bila berlaku kes Aminurasyid. Ingatkah pembaca bila berlaku kes Sarbini.


Bila berlaku kes yang melibatkan Kerajaan, PAS suruh Kerajaan tubuhkan Suruhanjaya Di Raja. Kenapa bila kes yang sama melibatkan sekolah milik PAS, PAS hanya minta maaf?Sepatutnya PAS mengeluarkan kenyataan bahawa jika mereka menjadi Kerajaan, ustaz mereka yang membunuh budak kecil inilah yang akan dikenakan hukuman Hudud terlebih dahulu!

*Memang patut Dr. Asri panggil PAS macam Taliban. Budak yang disyaki mencuri pun kena bunuh dengan Ustaz PAS.

DAP Tipu Rakyat Penang. Hanya Buat Majlis Perasmian Untuk Menipu.

Posted: 01 Nov 2011 01:03 AM PDT

Aduan yang MyMassa dapat dari rakan kami di Pulau Pinang.

Mengikut aduan tersebut, Wong Hon Wai, ADUN Ayer Hitam dari DAP telah berjanji untuk mengecat Blok B, Flat Kampung Melayu.

Bagi menunjukkan DAP tunaikan janji, satu majlis perasmian olok-olok telah dibuat.Malangnya, majlis tersebut juga tidak dihadiri oleh ADUN tersebut dan hanya menghantar wakil.

Untuk menunjukkan kerja-kerja mengecat blok akan dibuat, hanya sedikit sahaja bahagian blok yang berkenaan di cat.

Bahagian yang dicat. Itupun separuh.

Menurut pengadu kepada MyMassa, sehingga sekarang tiada kerja-kerja mengecat tak dibuat walaupun perasmian majlis tersebut dibuat pada minggu lepas.

Lihatlah taktik pembangkang menipu rakyat. Macam ayam bertelur sebiji riuh sekampung.


*Buatnya sikit, bisingnya lebih. Sama macam PAS Kelantan. Buat batu asas dah berpuluh tahun. Sampai sekarang jambatan tak siap.

AZLI SHUKRI

Posted: 01 Nov 2011 11:05 PM PDT

AZLI SHUKRI


Kongsi Sikit...Jom Tonton

Posted: 01 Nov 2011 10:57 PM PDT

Siapa Dalang Agenda Gay Malaysia?

Posted: 01 Nov 2011 06:34 PM PDT

Semua pihak tidak mengira ideologi politik perlu turun padang dan bertegas dalam isu ini. Tindakan yang keras termasuk hukuman berat (seperti hukuman bunuh) kepada golongan yang menyeru dan mempromosikan agenda gay dan lesbian di negara ini perlu segera dilakukan tanpa belas kasihan.

KUALA LUMPUR 1 Nov. - Usaha untuk menghalalkan hubungan sejenis di negara ini dilihat semakin melampau dengan wujudnya pelbagai pihak yang masih tegar memperjuangkan agenda golongan itu. Terbaru, kira-kira 20 pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan individu cuba mempromosikan program Seksualiti Merdeka 2011 yang bermula hari ini hingga 13 November depan.

Seksualiti Merdeka 2011 yang mempromosikan program mereka melalui laman web www.seksualitimerdeka.org, kononnya bertujuan mempertahankan hak golongan tersebut agar diterima dalam kalangan masyarakat negara ini.

Antara penaja dan penyokong program yang berlangsung selama 13 hari itu ialah Majlis Peguam dan Suara Rakyat Malaysia (Suaram) dengan beberapa aktiviti diatur seperti bengkel, perbincangan, filem, pameran dan persembahan. Penganjur menyatakan mereka percaya setiap orang berhak untuk menyayangi dan disayangi walaupun mereka termasuk dalam golongan homoseksual.

Jelas mereka, istilah Seksualiti Merdeka digunakan untuk mengingatkan semua pihak bahawa walaupun negara telah berpuluh tahun merdeka, tidak semua rakyat dapat menjadi diri mereka yang sebenar. Difahamkan Seksualiti Merdeka yang berlangsung di Galeri Annexe, Kuala Lumpur ini merupakan penganjuran kali ke-4 sejak pertama kali diadakan pada 2008.

Panglima Perang Cyber

Posted: 01 Nov 2011 11:02 PM PDT

Panglima Perang Cyber


NGO Pro Pakatan Anjur Kempen Halalkan Perbuatan Haram - LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER !!!

Posted: 01 Nov 2011 10:12 PM PDT
Oleh AZHARI ZAINOODDIN dan
MUHAMAD AIMY AHMAD
pengarang@utusan.com.myKUALA LUMPUR 1 Nov. - Usaha untuk menghalalkan hubungan sejenis di negara ini dilihat semakin melampau dengan wujudnya pelbagai pihak yang masih tegar memperjuangkan agenda golongan itu.

Terbaru, kira-kira 20 pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan individu cuba mempromosikan program Seksualiti Merdeka 2011 yang bermula hari ini hingga 13 November depan.

Seksualiti Merdeka 2011 yang mempromosikan program mereka melalui laman webwww.seksualitimerdeka.org, kononnya bertujuan mempertahankan hak golongan tersebut agar diterima dalam kalangan masyarakat negara ini.

Antara penaja dan penyokong program yang berlangsung selama 13 hari itu ialah Majlis Peguam dan Suara Rakyat Malaysia (Suaram) dengan beberapa aktiviti diatur seperti bengkel, perbincangan, filem, pameran dan persembahan.

Penganjur menyatakan mereka percaya setiap orang berhak untuk menyayangi dan disayangi walaupun mereka termasuk dalam golongan homoseksual.

Jelas mereka, istilah Seksualiti Merdeka digunakan untuk mengingatkan semua pihak bahawa walaupun negara telah berpuluh tahun merdeka, tidak semua rakyat dapat menjadi diri mereka yang sebenar.

Difahamkan Seksualiti Merdeka yang berlangsung di Galeri Annexe, Kuala Lumpur ini merupakan penganjuran kali ke-4 sejak pertama kali diadakan pada 2008.


Panglima : semalam satu artikel tentang usaha golongan Lesbian dan Gay oleh International Gay,Lesbian Human Right Commission menyokong Anwar Ibrahim telah ditulis di sini . Klik artikel tersebut  http://penembak-tepat.blogspot.com/ 

Hari ini terbukti gerakan mereka makin aktif apabila 20 NGO dilaporkan oleh Utusan Malaysia http://www.utusan.com.my/  cuba menghalalkan perbuatan Lesbian Gay Biseksual Transgender atau LGBT di negara kita.

Senarai NGO yang biasa menyokong Pakatan PASPKRDAP seperti Amnesty International Malaysia, SUARAM, TENAGANITA turut tersenarai dalam NGO-NGO yang menyokong kempen " Seksualiti Merdeka " di atas. Ambiga yang mengetuai BERSIH 2.0 turut berada bersama dalam program yang jelas haram disokong oleh umat Islam yang beriman. 

Bukti SUARAM membela Anwar Ibrahim dalam kes liwat II ada di sini http://www.keadilandaily.com/putuskan-anwar-bela-diri-mahkamah-berat-sebelah-suaram/

Dalam artikel semalam jelas kita dapat lihat ia menyeru golongan LGBT menyokong Anwar Ibrahim dan Pakatan PASPKRDAP yang boleh diharap untuk membela golongan mereka. Jika mereka berjaya sudah tentu bumi Malaysia yang aman makmur ini akan dipenuhi kegiatan yang tentu mengundang kemurkaan Allah Taala. Ingat bagaimana bumi diterbalikkan di zaman Nabi Lut akibat perbuatan homoseks kaumnya.

Golongan LGBT nampak kian berani kerana mereka mendapat dokongan pemimpin PASPKRDAP dan sudah tentu ia didahului dengan sokongan undi dan juga berbentuk sokongan dari aspek promosi dan kempen secara halus kepada rakyat untuk menyokong Pakatan. Mereka sudah tentu menganggap inilah masa terbaik - 'now or never'  - kerana orang lain belum tentu 'sebaik' Anwar Ibrahim yang terbukti membela golongan mereka dan juga dibela dan dipertahan seantero dunia termasuk pemimpin besar Barat seperti Al Gore bekas Naib Presiden AS, Paul Wolfowitz dan termasuk Richard Branson pemilik Virgin Air.

Maka sebagai orang Islam kita perlu menyedari perkara ini. Jangan kerana kebenciaan kita kepada BN menyebabkan kita sanggup menyerahkan kuasa memerintah negara kepada golongan yang membela puak songsang dan jelas menyalahi Al Quran dan Sunnah. Seburuk-buruk BN pada pandangan anda (akibat diperdaya media pro barat),  lebih teruk lagi Pakatan PASPKRDAP yang sanggup halalkan apa sahaja demi Kuasa !

Blogger Semuthitam turut mengkritik PAS yang nampak diam membisu melihat tindakan NGO-NGO yang menyokong Pakatan membuat program  cuba menghalalkan perbuatan yang jelas haram di sini http://semuthitam80.blogspot.com/2011/11/anjur-seksualiti-merdeka-pas-nak-kata.html

Ketika HIMPUN untuk pertahankan akidah, puak PAS gagal memberi sokongan kerana diikat oleh Pakatan yang enggan menyokongnya berbanding BERSIH 2.0 yang diketuai AMBIGA yang kini turut menyertai program anjuran golongan LGBT bernama Seksualiti Merdeka di atas.

Jika anda masih lagi tidak berpuas hati keterangan yang disediakan di atas, sila klik beberapa artikel menarik dan video berkaitan  di bawah ini :


- Tulisan Pak Habib Al-Attas hubungan intim Anwar dan Saiful Bukhari 

- Penasihat Anwar, Ziauddin Sardar Juga Gay http://www.anwaraidc.com/?p=5467


Sebelum beredar mari tonton dulu video rakaman perbualan mesra yang anda tentu tahu milik siapa suaranya.


Pesanan : satu group fb baru nama 'Facebooker 1Malaysia' telah diwujudkan oleh Panglima pada 6.6.2011. Sasaran 1 Juta sebelum 13 Julai 2012. Sila klik di sini http://on.fb.me/kFnvGS untuk join dan mohon jasa baik anda untuk disebar kepada kawan2 Fb anda. Terima kasih

International Gay and Lesbian Human Rights Commission Sokong Anwar Ibrahim ?

Posted: 01 Nov 2011 12:27 AM PDT


Terima kasih kepada Pewaris Wasiat ( Facebooker dan Admin FB 1Malaysia ) atas gambar tulisan Grace Poore dari IGLHRC- International Gay,Lesbian Human Right Commission di bawah.


Menurut Pewaris Wasiat : Grace Poore is a South Asian feminist lesbian writer & Activis IGLHRC- International Gay,Lesbian Human Right Commission) -

Beliau menyeru rakyat Malaysia utk menyokong Anuar Ibrahim

Link : http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/partners/238.html

Tulis Grace Poore (gambar bawah kanan sekali ) :

Mr. Anwar's party is called People's Justice Party. As a lesbian born and raised in Malaysia, it is my hope that gays, lesbians, transgender people and bisexuals will be imagined as part of this vision. Promoting reformation and democratization is about promoting diversity of citizenship, which needs to include promoting the right to sexual and gender variance. The goals and benefits of political, legal reformation and social democratization should apply to all people, not to some people first, then others later, if at all. Equally important is the need for LGBT people to engage with the political process towards democratization and make their presence felt to party leadership and for the leadership to recognize their value.

Much energy and political will, many strategies and hearts have gone into defending Mr. Anwar's reputation and his right to political dissent without persecution. Removing a law like Section 377 will also require these commitments. It will be a step towards defending the integrity of LGBT people and their right to live with dignity, without being asked to hide (or hate) who they are. 

terjemahan bebas Google Translator : 

Pihak Encik Anwar dipanggil Parti Keadilan Rakyat. Sebagai lesbian yang dilahirkan dan dibesarkan di Malaysia, adalah menjadi harapan saya bahawa gay, lesbian, orang-orang transgender dan bisexuals akan dibayangkan sebagai sebahagian daripada wawasan ini. Menggalakkan reformasi dan pendemokrasian adalah menggalakkan kepelbagaian kewarganegaraan, yang perlu termasuk mempromosi hak untuk varians seks dan jantina. Matlamat dan faedah politik, reformasi undang-undang dan proses demokrasi sosial perlu memohon kepada semua rakyat, bukan untuk sesetengah orang terlebih dahulu, maka orang lain kemudian, jika pada semua. Tidak kurang pentingnya ialah keperluan untuk orang LGBT untuk melibatkan diri dengan proses politik ke arah pendemokrasian dan membuat kehadiran mereka dirasai kepada kepimpinan parti dan kepimpinan untuk mengiktiraf nilai mereka.

Tenaga yang banyak dan akan politik, strategi dan hati telah pergi ke dalam mempertahankan reputasi Mr Anwar dan haknya kepada perbezaan pendapat politik tanpa penganiayaan. Mengeluarkan undang-undang seperti Seksyen 377 juga akan memerlukan komitmen ini. Ia akan menjadi satu langkah ke arah mempertahankan integriti LGBT rakyat dan hak mereka untuk hidup dengan maruah, tanpa diminta untuk menyembunyikan (atau benci) siapa mereka.Bagi Panglima : sokongan ini membuktikan bahawa kumpulan Lesbian dan Gay kini makin serius dalam perjuangan songsang mereka.

Kini dengan penglibatan mereka dalam gerakan politik tentu untuk membolehkan perbuatan yang diharam oleh Allah iaitu gay dan lesbian diterima oleh masyarakat umum.

Maka sokongan sesiapa sahaja kepada orang yang disebut dalam tulisan di atas iaitu Anwar Ibrahim tidak wajar demi mengelakkan perbuatan lesbian gay berleluasa dalam masyarakat kita.

Walau dari mana-mana tok guru berjubah serba, berdahi hitam dan berjanggut panjang.

Ia dikira bersubahat dan boleh menjadi dosa berpanjangan selama mereka kekal berkuasa akibat sokongan kita.


Untuk keterangan lebih panjang tentang Anwar dan kawan-kawannya sila ke sini 

http://www.anwaraidc.com/?p=2483Pesanan : satu group fb baru nama 'Facebooker 1Malaysia' telah diwujudkan oleh Panglima pada 6.6.2011. Sasaran 1 Juta sebelum 13 Julai 2012. Sila klik di sini http://on.fb.me/kFnvGS untuk join dan mohon jasa baik anda untuk disebar kepada kawan2 Fb anda. Terima kasih

GERAKAN ANTI PKR

Posted: 01 Nov 2011 09:13 PM PDT

PISAU.NET

Posted: 01 Nov 2011 09:04 PM PDT

PISAU.NET


Al-kisah Bob Lokman & Mat Sabu

Posted: 01 Nov 2011 08:00 PM PDTPisau kata "patutlah khawarij suka"

PAS: Its Ok To Be Gay?

Posted: 01 Nov 2011 05:53 PM PDT

Freedom of Speech ,Human Right,Liberal dan Pluralism. Kesemua ini adalah alat untuk menghancurkan Islam,fahaman agama lain dan adat ketimuran terhadap masyarakat kita secara halus.


Sebelum ini apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Rahim Noor semasa Mesyuarat Agung Perkasa mengenai "Human Right" adalah satu fahaman baru yang menyamai pergerakan komunis banyak kebenarannya.


Kenyataan Tan Sri Rahim Noor berkenaan "Human Right" mempunyai agenda tersembunyi dan merbahaya telah membangkitkan kemarahan gerembolan pemimpin pakatan hingga mengelar beliau seorang fasis.


Tindakan menghalalkan cara atas nama "Human Right" bererti mereka bebas melakukan apa saja.Menyerang institusi agama,institusi kehakiman dan institusi raja berpelembagaan.


"The latest attacks against the human rights movement is clearly an attempt to reverse Najib's capitulation to civil society movements such as Bersih," said DAP publicity chief Tony Pua, referring to the electoral reform movement which saw tens of thousands take to the streets of the capital on July 9.-MI


Fahaman humanism inilah yang dipraktikan oleh Anwar dan kelompok liberalist yang menjadi punca kebobrokan hingga menghalalkan perbuatan diluar tabii yang dilarang sama sekali oleh mana mana agama sekali pun. Kita sedia maklum pakatan haprak melihat fahaman humanism ini adalah penentu hak kebebasan seorang manusia yang bebas melakukan apa saja hatta melanggar larangan agama sekali pun.

Terkini Ambiga Sreenevasan merasmikan satu program Seksualiti Merdeka atas nama 'human right' menghalalkan orentasi seksual luar tabii dan kesongsangan indentiti gender.

Seksualiti Merdeka, meaning Sexuality Independence, is Malaysia's only festival celebrating the human rights of people of diverse sexual orientations and gender identities. It is organised by a loose coalition of NGOs, artists, activists and individuals and has been held annually since 2008. The festival programme includes forums, talks, workshops, book launches, art exhibition and performances.
Cubaan sebegini adalah satu cara untuk menghalalkan budaya seks songsang hubungan sejenis seperti gay dan lesbian.Malah mereka turut menghalalkan transgender seperti tomboy dan juga mak nyah.

Ambiga yang menjadi imam kepada khawarij PAS mengorak langkah tanpa ditegur mahu pun dibantah oleh mana mana pemimpin khawarij PAS. Kita semua sudah maklum sudah pasti majlis sebegini sudah pun mendapat endorsemen daripada kaum puak Islam khawarij kerana yang menganjurkan program sebegini adalah anti kerajaan BN.

Sehingga hari ini kita tidak mendengar mana mana pemimpin khawarij PAS membantah,hatta memberi kenyataan kerana ditakuti menguris perasaan Ambiga kesayangan mereka.Pisau kata "yang pi tengok jari sendiri kenapa?"

Barat menuju ke arah muflis

Posted: 01 Nov 2011 08:41 AM PDT

MANTAN Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, Malaysia dan negara Islam yang lain seharusnya memandang ke arah negara timur dan bukannya barat sebagai model pembangunan negara.

Beliau percaya sudah membuat keputusan yang betul dalam memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur iaitu mencontohi etika kerja dan teknik perniagaan daripada Jepun dan Korea Selatan dalam tempoh beliau sebagai perdana menteri.


"Pada masa ini, terdapat banyak sangat masalah dengan negara Barat. Masalah di Barat ialah mereka meminjam terlalu banyak dan tidak boleh membayar semula. Kita tidak boleh ada negara macam itu untuk dijadikan model.

"Jika kita negara seperti China, mereka mempunyai rizab bernilai US$3.2 trilion. Korea boleh hasilkan produk utama lebih baik daripada yang dihasilkan negara di Barat.


"Jepun, yang kita tahu, ialah negara yang kalah dalam peperangan, musnah sepenuhnya, tetapi kembali membangun dan menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Jika kita mahu tiru atau belajar sesuatu, belajar daripada kejayaan orang lain, bukan daripada kegagalan," katanya ketika sesi soal jawab di Persidangan Antarabangsa Kewangan dan Ekonomi Islam Langkawi yang ketiga (LIFE 3) di Pulau Langkawi, Kedah semalam.


Persidangan tiga hari itu, bermula kelmarin.Dr Mahathir berkata seseorang itu tidak boleh banyak belajar dari Barat kerana ia satu kegagalan yang total.


"Jadi, kita perlu terus memandang ke Timur dan bukan ke Barat. Barat kini menuju ke arah muflis," kata beliau. - Bernama


Pisau kata " haprak pakatan ambil dasar pandang ke barat"

Bajet 2012, Guang Eng kelirukan rakyat

Posted: 01 Nov 2011 05:50 AM PDT


GEORGE TOWN 1 Nov. - Seorang wakil rakyat Barisan Nasional (BN) hari ini menyifatkan Ketua Menteri, Lim Guan Eng sebagai seorang yang pandai bermain silap mata dalam membentangkan Rang Undang-undang Perbekalan dan Usul Anggaran Pembangunan 2012.

Datuk Jasmin Mohamed (BN-Sungai Dua) berkata, kepandaian Guan Eng bermain silap mata itu ialah dengan menunjukkan defisit yang tinggi dan kemudiannya menyatakan bahawa kerajaan telah berjimat dan mengurus kewangan dengan baik untuk mendapatkan lebihan.

"Mana ada lebihan? Apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri ialah tidak membelanjakan wang yang diperuntukkan dalam bajet sehingga menurut Laporan Audit, Pejabat Ketua Menteri dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri hanya membelanjakan sebanyak 54 peratus daripada bajet yang diluluskan," katanya ketika membahas Rang Undang-Undang itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN)Pulau Pinang di sini.

Katanya, apabila wang yang diperuntukkan untuk faedah rakyat itu tidak dibelanjakan, maka ia bukannya satu penjimatan malah ia adalah satu kerugian kepada rakyat.

"Jika wang yang diperuntukkan tidak dibelanjakan, maka ia menunjukkan kerajaan negeri tidak cekap dan tidak telus dalam menguruskan kewangan negeri," katanya.

Jasmin berkata, apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri ialah mengaburi mata rakyat Pulau Pinang dengan bantuan RM100 untuk warga emas dan anak emas sedangkan pada hakikatnya peruntukan sebenar untuk rakyat tidak dibelanjakan.

"Apabila rakyat memohon bantuan daripada JKKK (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung) mereka akan menjawab tiada peruntukan, kerajaan negeri tidak beri peruntukan", katanya. Beliau berkata, kerajaan negeri juga tidak mengatasi masalah kemudahan awam di kawasan luar bandar dan membiarkan jalan-jalan kampung berlopak.

Jasmin berkata, walaupun peruntukan untuk pembangunan infrastruktur itu terkandung dalam belanjawan negeri, namun kerajaan negeri tidak melaksanakannya dan ini bermakna rakyat di negeri ini telah disia-siakan. - Bernama


Pisau kata " asyik kantoi menipu jer..agak agak korang kes nenen dia tipu tak? :-) "

Anak PM Tak Ramas Tetek Pula Jadi Mangsa

Posted: 01 Nov 2011 02:53 AM PDT


Setelah kantoi dalam isu untuk fitnah dakwa isteri Perdana Menteri,Datin Seri Rosmah Mansor beli cincin berharga RM24 juta,puak pembangkang terus tak boleh tidor malam mengigau nak cari apa lagi 'cerita' yang boleh buat orangramai geram dan terbakar hati dengarnya.

Terbaru blog-blog pembangkang ( Malaysiakini , Keadilan Daily ) tidak pandang kiri kanan lagi dan main rempuh saja bila tersebar satu keratan akhbar Australia yang melaporkan DIPERCAYAI anak perempuan Perdana Menteri berbelanja sakan sampai dekat RM200,000 di sebuah pusat beli belah terkemuka di Perth semasa ikut serta Datuk Seri Najib menghadiri Persidangan Kemuncak Ketua-ketua Kerajaan Komenwel (CHOGM) di situ minggu lalu.

Sekalipun kesahihan berita itu yang disiarkan dalam akhbar The Western Australian itu belum dapat disahkan,puak-puak pembangkang termasuk calon yang kalah dalam pemilihan Angkatan Muda Keadilan (AMK) Badrul Hisham Shahrin (Chegu Bard) sudah melenjit menghentam Perdana Menteri seolah berita itu benar dah sahih.

Isu utama di sini betulkan ada mana-mana anak Perdana Menteri ikut serta ke sidang CHOGM di Perth?

Tolong minta puak-puak ini check fakta itu dulu sebelum melenjit nak kenduri belasah hanya berasaskan laporan akhbar berkenaan yang terang-terang menulis WHILE MALAYSIAN PRIME MINISTER' S DAUGHTER IS BELIEVE TO HAVE SPENT AUD 60,000 IN DAVID JONES (pusat beli belah) .

Che Gu Bard & geng kenalah cepat-cepat cari tempat untuk sorok muka.Ini kerana satu sumber yang layak dipercayai memberitahu Agendadaily petang Isnin tidak ada seorang pun anak Perdana Menteri yang ikut serta ke CHOGM di Perth.

Sumber itu sendiri hairan bagaimana fitnah ini boleh direka.

"Memamg tidak ada...baik anak lelaki atau perempuan PM yang ikut ke Perth," katanya.

Che Gu Bard yang galak bising dulu mengenai isu cincin 24 juta awal-awal lagi dalam blognya komen untuk sakitkan hati orangramai dengan berkata "ketika rakyat terus dibayah payah meneruskan kehidupan seharian keluarga pemimpin negara terus bermewah".

"Rakyat makin terhimpit dengan kos kehidupan yang makin menggila. Regim penguasa semakin gagal mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan malah dalam pada masa yang sama pelbagai cukai diperkenalkan terus menjerut rakyat. Rasuah dan pemborosan semakin menggila.

"Masih tidak mampu menjawab isu cincin RM 24.45 juta yang terkait dengan Rosmah Mansor kini muncul pula anaknya dengan imej begitu juga."

Isu cincin RM24 juta yang tidak betul itu sudahpun dijawab sendiri oleh Najib semasa dalam interbiu dengan sebuah akhbar Indonesia baru-baru ini.

Agendadaily difahamkan semasa timbul isu cincin itu dulu,pejabat Perdana Menteri asalnya 'malas' nak layan kerana sudah menjadi kebiasaan bila nafi ia diputar oleh pembangkang dakwa itu tandabya betullah.

Dalam dakwaan terbaru ini anak perempuan Perdana Menteri dikatakan menyertai rombongan isteri-isteri dan anggotai delegasi CHOGM lain pergi membeli belah dan bersiar-siar disamping di luar jadual sidang berkenaan.-1/11/2011 Agenda Daily

Pisau kata " aik yang ramas terlepas? apa macam? "

Abdul Aziz:Membangsatkan Sultan Selangor Kerana Tak Boleh Saman

Posted: 01 Nov 2011 01:00 AM PDT

Abdul Aziz,yang kononnya seorang 'pakar' sebenarnya lebih nampak kebodohan daripada tarafnya sebagai seorang ahli akedemik.Kenyataan terbaru beliau menyerang Sultan Selangor sekali lagi memperlihatkan beliau sendiri punyai agenda politik.


Digantung daripada UIA,kemudian dibebaskan atas nama kebebasan bersuara mengkritik Sultan.Beliau mempersoalkan mengapa Sultan Selangor membuat kenyataan mengenai isu murtad DUMC yang kononnya tidak mencukupi bukti ,malah mempersoalkan kenapa Sultan membuat kenyataan sedangkan tiada kes untuk mengaitkan DUMC.


Kita semua sedia maklum,JAIS dan Hassan Ali mempunyai bukti yang mencukupi,memandangkan yang menyerahkan laporan rasmi kepada Sultan adalah Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor.Atas desakan DAP maka sebahagian besar laporan tidak diserahkan kepada tuanku Sultan yang akhirnya laporan diberi tak lebih dari 3 keping.


Kes sebenar ditutup rapi atas desakan DAP,kemudian persekongkolan Khalid Ibrahim selaku penasihat Sultan telah mengakibatkan titah tuanku yang mengakui bukti tidak mencukupi.
Laporan yang lengkap tidak diserahkan kepada Sultan : Sila klik sini untuk laporan lengkap

Laporan sulit diatas sudah tersebar meluas didunia siber,adalah mustahil jika orang yang kononnya cerdik pandai seperti Abdul Aziz tidak tahu menahu mengenai kes murtad umat Islam yang didalangi oleh DUMC.


Tindakan bodoh sombong oleh Abdul Aziz ternyata mempertahankan DUMC secara membuta tuli hingga menghina tuanku Sultan Selangor. Abdul Aziz tidak boleh menyaman tuanku Sultan sebaliknya beliau mengambil tindakan terhadap Yb Zul Nordin,Tun M dan Akhbar Utusan sebagai kambing hitam.


Malah beliau turut dibantu oleh Anwarinas dari khawarij PAS Pusat seperti peguam Hanipa Maidin dalam melaksanakan agenda menyerang dan memburukkan imej institusi raja melayu.


Abdul Aziz dalam masa menyerang institusi beraja atas nama kebebasan bersuara turut sama memperlihatkan menghalalkan tindakan DUMC evengelis yang memurtadkan umat Islam.

Video dibawah memperlihatkan bagaimana cerdik banggang ini menghasut agar rakyat meremehkan titah tuanku dan menghalalkan tindakan DUMC memurtadkan umat Islam.Pisau kata " belajar tinggi tinggi tapi banggang"

Guan Eng Menipu Peruntukan Umat Islam

Posted: 31 Oct 2011 11:00 PM PDT

Apabila ketua menteri paling celaka dalam sejarah kerajaan negeri mengumumkan bajet kepada umat Islam dengan angka yang dahysat dan bombasti,gerembolan haprak khawarij berguling diatas jalan keseronokkan hingga mengangkat Guan Eng bagaikan mahadewa dan khalifah.

Haprak khawarij juga begitu memuji kononnya khalifah sosialis mereka begitu prihatin terhadap umat Islam hinggakan memberi peruntukan puluhan juta kepada umat Islam. Guan Eng membeli jiwa khawarij dengan angka angka besar.Kemudian lidah biawak ini mendapat sokongan tak berbelah bahagi akibat ditipu hidup hidup.

Memang tidak mengejutkan perilaku khawarij sebegitu,ini semua disebabkan kegagalan minda mereka untuk mengira dan nampak akan permainan kotor ketua menteri paling celaka dalam sejarah kerajaan negeri.

Telah Pisau buktikan Guan Eng sentiasa akan bercakap bohong mengenai peruntukan kepada umat Islam:klik sini

Kali ini Jabatan Audit Negara turut mendedahkan pembohongan Guan Eng kepada seluruh umat Islam di negeri Pulau Pinang.

Risalah pembohongan yang diedarkan dengan menggunakan wang rakyat bertujuan untuk menarik sokongan secara gampangan.

Seluruh pelusok negeri ,rakyat diperbodohkan dengan fakta dan angka angka yang direka melalui buletin ini.
Keratan dari Buletin Mutiara,peruntukan kepada umat Islam adalah 24.30 juta.Pisau pertikaikan angka ini,namun haprak khawarij menggila mempertahankan Lim Guan Eng.klik sini


Di bawah adalah laporan audit 2010 perbelanjaan yang sebenar untuk tujuan pembangunan. Jumlah hanya dibelanjakan 6.9juta daripada 7.2juta?


Kemana perginya baki daripada 24juta setelah ditolak 6.9juta? Siapa lidah bercabang dan pembohong?

Kepada lembu tunggangan DAP,inilah habuan hasil jilatan menghalalkan cara hingga dibutakan dengan angka angka yang ternyata memperbodohkan kamu semua!

Pisau kata " sekali melayu sudah kena tipu daaaa.... "

Sri Tri Buana

Posted: 01 Nov 2011 07:32 PM PDT

Sri Tri Buana


Masalahnya Adalah Pemasaran.

Posted: 01 Nov 2011 05:00 PM PDT

1.11.11

Posted: 01 Nov 2011 02:53 AM PDT

Kita MESTI Selamatkan Melayu

Posted: 01 Nov 2011 03:50 PM PDT

Kita MESTI Selamatkan Melayu


Kena baca Nie..! Kisah Krisis Dalaman Politik Umno Selangor.....

Posted: 01 Nov 2011 06:05 AM PDT


Full story, please click here

Amboi... Mahfuz Omar Tergagap gagap Kata Report Card BN Terukk....!

Posted: 31 Oct 2011 11:24 PM PDTSelamat Menunaikan Ibadah Haji Buat PM Semoga Mendapat Haji Yang Mabrur & Doakan Kesejahteraan Malaysia Ini....

Posted: 31 Oct 2011 09:13 PM PDT

Lebih 1,000 orang membanjiri Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di sini hari ini, untuk menghantar Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah.

Najib yang akan berada di Mekah sehingga 9 November ini ditemani isteri beliau, Datin Seri Rosmah Mansor dan adiknya Datuk Mohamed Nazim Tun Razak.

Rombongan Perdana Menteri dijangka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Madinah terlebih dahulu sebelum berangkat ke Mekah bagi mengerjakan rukun Islam kelima itu.

Turut hadir Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isterinya, Puan Sri Noorainee Abdul Rahman.

Beberapa menteri Kabinet turut kelihatan antaranya Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein; Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Mustapa Mohamad.

bERANIKAN hATI

Posted: 01 Nov 2011 03:48 PM PDT

bERANIKAN hATI


JANGAN PAKSA API DIGENGGAM JADI ARANG

Posted: 31 Oct 2011 05:30 PM PDT

 Gambar hiasan dari laman media sosial facebook


Ini adalah pendapat seorang pemberi komen diblog seorang sahabat saya mengenai seorang pemimpin yang kontroversial sekarang ini;

Shacklesmithsaid... 
 
Assalamualaikum, sebenarnya klu nak diikutkan sepanjang perkhidmatan beliau, DS sbg MP di parlimen Lembah Pantai dulu sebenarnya beliau amat disenangi oleh penduduk setempat kerana menjalankan tugas yg sgt baik berbanding dgn anak ketua pembangkang yg kini dikatakan lgsg tidak mengendahkan keluhan penduduk di sana. Saya dpt tau drpd seorg pemandu teksi yg tggl di sana dan keluhan warga internet drpd kawasan parlimen sana..

Emak saya juga mengenali beliau DS secara peribadi selama hampir 20 tahun kerana kebetulan adik beliau juga pernah tggl berjiran dgn kami di Damansara. Malahan jika menghadiri majlis kenduri yang diadakan di rumah adik beliau pun beliau tidak dpt untuk serta dalam masa yang lama kerana terikat dgn tugasan menteri dan parlimen serta jadual yg padat.

Kekalahan beliau di tangan anak ketua bekas timbalan perdana menteri juga boleh dikatakan agak mengejutkan kami sekeluarga meskipun ketika itu saya seperti golongan muda lain berpihak kpd pembangkang. Emak saya juga berasa sedikit kecewa kenapa calon spt DS boleh kalah sedangkan banyak jasa beliau thdp warga parlimennya. Apa yg pasti, beliau adalah mangsa tsunami politik 2008 lalu.

Bagi pendapat saya pula, mungkin sudah tiba masanya untuk beliau berundur sama ada pulang bertanding di Pulau Pinang pula ataupun bersara dari politik terus. Apa yang pasti, nama beliau juga sering dikaitkan dgn nama orang2 kuat Pak Lah hanya kerana berasal dari negeri yg sama dan begitu juga barisan kabinet.

Mungkin sudah tiba masanya bagi kepimpinan Umno untuk mengetengahkan muka2 baru supaya parlimen lembah pantai dapat dirampas semula. Apa lagi dgn kedudukan anak ketua pembangkang itu umpama telur di hujung tanduk kerana tiada jasa utk penduduk setempat dan boleh dikatakan hanya makan gaji buta sbg MP. Peluang utk menguasa kerusi parlimen itu mmg cerah tapi bukan dgn bantuan DS.. sudah tiba masa untuk beliau berundur. 

Saya melihat ini adalah satu pendapat ikhlas dari seorang rakyat yang sayangkan kepada parti UMNO dan kerajaan. Justeru, pucuk pimpinan mesti berani membuat perubahan radikal dalam pentadbirannya dan membersihkan segala kekotoran yang ada. Kak Ijat sendiri, jika masih ingin selamat haruslah 'bertaubat' dan berubah. Perkuatkan Wanita UMNO Pahang. Pemimpin Wanita yang sedang memimpin dan mewakili rakyat di DUN mereka masing-masing janganlah dibuang kerana mereka masih disayangi pengundinya. 

Malangnya ada berita yang menyatakan bahawa ada tokoh-tokoh tertentu cuba dicantas dari dicalonkan dalam PRU akan datang oleh seseorang yang merasakan bahawa beliaulah yang paling berkuasa dikalangan Wanita Pahang. Jangan 'paksa' rakyat membuat pilihan dengan menolak 'pemimpin wanita ini' serta turut menolak 'Kak Ijat' sekali dalam PRU akan datang. Ini zaman IT, rakyat dapat melihat apa yang para pemimpin lakukan termasuk penyelewengannya. Jangan paksa kami mengenggam api supaya menjadi arang!

Tok Wan

Posted: 01 Nov 2011 03:47 PM PDT

Tok Wan


PM di KLIA berangkat tunai haji

Posted: 31 Oct 2011 09:59 AM PDT

image

PM. Najib diiringi isteri dan Bonda Tun Rahah serta adik PM menunaikan haji berangkat semalam.

Gambar tok jumpa di facebook Perdana Menteri.

Beliau dijangka pulang 9 Nov 2011.

Selamat berhaji dan moga dapat haji yang mabrur