Rabu, 11 September 2013

BLOG - BLOG PARTI PAS

BLOG - BLOG PARTI PAS


Dr Azman Ibrahim

Posted: 10 Sep 2013 07:36 PM PDT

Dr Azman Ibrahim


Najah au rasib?

Posted: 09 Sep 2013 07:42 PM PDT


Kenangan bersama rakan sekuliah dan pensyarah

Bermula dari bulan Julai sehingga awal Oktober dihari-hari sebegini antara tahun 1993-1999 bagi saya adalah waktu cuti panjang musim panas. Pada awal Oktober, pengajian universiti akan kembali bermula semula dengan sesi baru dan tahun baru. Kami akan mula bercuti musim panas sebaik sahaja tamat peperiksaan akhir tahun atau dipanggil 'imtihan nihaae' pada akhir Jun.

Di pertengahan September seperti ini, ada ketikanya ia waktu yang agak mendebarkan bagi kami kerana inilah waktunya 'natijah imtihan' atau keputusan peperiksaan akhir akan diumumkan. Berjaya lulus bermakna akan meningkat ke tahun berikutnya, gagal ertinya terpaksa ulang tahun sekali lagi.

Di sana kaedah pengumuman result agak antik sikit. Semuanya secara manual dan slip keputusan diberi dengan bertulisan tangan . Sistem komputer belum lagi digunakan ketika itu. Setiap pelajar perlu datang sendiri ke kuliah untuk ambik result. Tarikh pengumumannya juga tak dimaklumkan secara tepat menyebabkan kami yang excited nak tahu result berulang-alik datang ke fakulti sejak awal September lagi. Kami tunggu dari pagi sampai tengah hari. Jika belum ada tanda-tanda ianya akan diumumkan, kami balik dan datang semula keesokkannya. Begitulah seterusnya.
Selalunya Pengerusi Unit Peperiksaan yang akan menjadi tumpuan ramai ketika ini. Mungkin sebab itu, selalunya pengerusi ini dipilih dari kalangan pensyarah yang paling garang sekali!

Waktu yang ditunggu-tunggu tiba dengan semua pelajar diarahkan berkumpul di dalam dewan kuliah. Natijahnya (result) akan diagihkan oleh Pengerusi Unit Peperiksaan dengan setiap pelajar akan dipanggil seorang demi seorang ke hadapan untuk menerima keputusan.

Pada slip keputusan dicatatkan gred bagi setiap subjek samada imtiyaz (excellent), jayyid jiddan (very good), jayyid (good), maqbul (pass) atau rasib (fail). Kita wajib lulus semua subjek dengan sekurang-kurangnya gred maqbul untuk mendapat keputusan 'najah' (lulus). Gagal salah satu subjek bermakna kita 'rasib' (fail).

Menjadi tradisi bagi kakitangan bawahan universiti untuk menumpang sedikit rezeki disaat waktu pengumuman keputusan. Mereka akan berkumpul beramai-ramai di luar dewan. Pelajar yang keluar dengan slip keputusan akan diminta 'baksis' (upah) oleh mereka ini. Entah upah apa tak tahulah. Mungkin upah atas khidmat dan penat lelah mereka sepanjang tahun sebelum ini.

Bilangan kakitangan bawahan yang menunggu baksis ini biasanya agak ramai, kadang-kadang sampai lebih 20 orang. Biasanya mereka akan mengucapkan tahniah sambil bertanya… "Mabruukk…. najah au rasib?" ("Tahniah… lulus atau gagal?") Jika jawapan kita najah, mereka akan serbu ramai-ramai mintak baksis. Jika jawapan kita rasib, mereka akan ucap takziah sambil beri semangat supaya kita cuba lagi. Baksis tak akan diminta dari pelajar yang rasib.

Alhamdulillah, sepanjang 5 tahun pengajian, saya sentiasa menerima slip yang tertulis kalimah 'najah'. Tentunya kegembiraan menerima slip najah sukar digambarkan. Tetapi bila memikirkan ramainya orang yang sedang menunggu baksis di luar dewan, saya pula tak ada banyak duit, selalunya selepas menerima keputusan, saya akan duduk kembali dalam dewan. Kontrol emosi sikit, buat-buat muka sedih, kemudian barulah saya keluar.

Sebagaimana orang lain, saya juga diserbu oleh peminta baksis, saya hanya menundukkan kepala dengan wajah 'sedih' tanpa sepatah kata. Lalu fahamlah mereka bahawa result saya 'rasib'! Selamatlah saya dari membayar baksis!

PAS Kawasan Miri

Posted: 10 Sep 2013 07:36 PM PDT

PAS Kawasan Miri


KWSP Jangan Salah Guna Wang Pencarum Untuk Kepentingan Pihak Tertentu

Posted: 10 Sep 2013 02:31 AM PDT

KWSP Jangan menghadkan Hak Pencarum Untuk Melabur Dalam Unit Amanah

Menurut kenyataan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi KWSP, Dato' Ibrahim Taib baru-baru ini dalam laman sesawang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) berkata, "Perlaksanaan kadar caruman penuh sehingga umur 60 tahun ini akan membantu ahli menambah simpanan bagi jangka panjang untuk persaraan mereka.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) juga membuat keputusan untuk meningkatkan simpanan minimum pencarum untuk memastikan mereka mempunyai lebih wang semasa hari tua, tetapi ini secara tidak langsung akan mengurangkan pelaburan dalam industri unit amanah.

Peraturan baru KWSP untuk mengurangkan pelaburan dalam unit amanah ditetapkan pada ketika peningkatan kos menunjukkan simpanan pencarum tidak mencukupi untuk menampung kehidupan semasa bersara selepas berumur 55, lima tahun di bawah umur persaraan ditetapkan kerajaan iaitu 60.

KWSP telah menyemak semula Simpanan Asas ke kadar yang lebih tinggi, di mana ahli kini perlu mempunyai sekurang-kurangnya RM196,800 simpanan KWSP menjelang umur 55 (atau bersamaan RM820 sebulan untuk tempoh 20 tahun, dari umur 55 sehingga 75). Kadar Simpanan Asas baharu yang akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014 telah ditanda aras dengan pencen minimum semasa pekerja sektor awam sebanyak RM820 sebulan agar pendapatan bulanan ahli tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.

Kita menerima aduan dari orang ramai yang tidak setuju dengan cadangan tersebut kerana menurut mereka berkenaan peraturan KWSP untuk had pengeluaran untuk pelaburan unit amanah adalah amat dikesalkan kerana sudah jelas dan nyata, kerajaan hanya cuba mengekang pengaliran wang keluar atas kepentingan pihak tertentu.

Sekiranya tujuan utama adalah untuk memastikan setiap pencarum mencapai jumlah tertentu (yang lebih tinggi dari tetapan sekarang), maka caruman yang perlu dipertingkatkan, pulangan (dividen) diberikan lebih tinggi dan lebih digalakkan untuk melabur ke unit amanah kerana telah terbukti pelaburan terus ke unit amanah telah membantu ramai pencarum bersara dengan lebih amaun persaraan. Sememangnya ulasan yang diberikan oleh pihak KWSP amat dangkal.

Dengan peraturan baru ini nanti, ianya memberi kesan kepada pendapatan pencarum yang melabur dalam unit amanah dan juga memberi pulangan yang sedikit kepada pencarum dalam KWSP sebab dividen yang diterima dari KWSP setiap tahun kurang dari hasil pelaburan dalam unit amanah.

Kita mengesa pihak KWSP menarik balik peraturan dan mengkaji semula cadangan tersebut kecuali pihak KWSP dapat memberi jaminan kepada pencarum dengan memberi pulangan yang lebih menarik dan menguntungkan para pencarum. Para pencarum yakin hanya dengan melabur dalam unit amanah tertentu dapat memberi pulangan yang lebih baik dan menguntungkan dari hanya menyimpan dalam KWSP tanpa memberi sebarang faedah yang menguntungkan pencarum.

Kita tidak mahu pihak KWSP menghadkan pihak pencarum dari menggunakan hak dan juga simpanan mereka dari membuat pelaburan dan sebagainya.

Walaupun pihak KWSP mengatakan untuk membantu ahli menambah simpanan bagi jangka panjang untuk persaraan mereka tetapi kita khuatir ada agenda tertentu disebalik peraturan baru itu kerana sekarang kerajaan BN sudah kekeringan dana untuk menunaikan janji PRU13 yang lalu akibat janji untuk menaikkan BR1M dan sebagainya.

Harap perkara ini dikaji semula dengan sebaik mungkin agar ianya tidak merugikan pencarum dalam jangka masa panjang. Kerjasama dengan pihak yang berkenaan untuk mengatasi masalah ini amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Sarawak

English version
EPF Do not Restrict the Rights of Contributors to Invest in Unit Trust

According to the statement by the Deputy Chief Executive Officer of the EPF Operations, Dato 'Ibrahim Taib recently in the website of the Employees Provident Fund (EPF), said, "The implementation of the full contribution rate until the age of 60 years will help members increase long-term savings for their retirement.

The Employees Provident Fund (EPF) has also decided to increase the minimum savings of contributors to ensure they have more money in their old age, but this will reduce investment in the unit trust industry.

EPF new regulations to reduce investment in unit trusts set at a time when rising costs show contributors' savings are not enough to sustain life in retirement after age 55, five years under set by the government retirement age of 60.

EPF Basic Savings revised to a higher rate, in which the members are now required to have at least RM196, 800 EPF savings by the age of 55 (or equivalent to RM820 a month for the next 20 years, from age 55 to 75). New basic savings rate will be effective from January 1, 2014 has been benchmarked with the current minimum pension of public sector workers RM820 a month so that the monthly income of the members are not falling below the poverty line.

We received complaints from the public who do not agree with the proposal because according to them the rules of EPF withdrawal limit for unit trust investment is very regrettable because it was clear and unambiguous, the government tried to stem the outflow of funds on behalf of certain interests.

If the main purpose is to ensure that each of contributors to achieve a certain amount (the higher from current settings), then the contribution should be increased, the returns (dividends) are given higher more than encouraged to invest into unit trusts because has been shown directly to the unit trust investment has helped many retired contributories with more than the amount of retirement. Indeed, the review given by the EPF very superficial.

With the new regulations later, it will affect income of contributors who invest in unit trusts and also give a little return to its contributors in the EPF because dividends received from EPF every year less of the investment return in the unit trusts.

We urge the EPF withdraw the regulations and review of the proposal unless the EPF give assurance to contributors with more attractive returns and rewarding the contributors. The contributors convinced that only by investing in the certain unit trusts can give better returns and profitable from just keep in the EPF without any beneficial interest to the contributors.

We do not want the EPF restrict the contributors from using the rights and also their savings from making investments and so on.

Although the EPF said to help members increase long-term savings for their retirement, but we are apprehensive there is a specific agenda behind the new regulations because now the BN government is dryness of funds to fulfill the promise of 13GE ago due to its promise to raise BR1M and so on.

Hope this matter is reviewed as best as possible so that they are not detrimental to contributors in the long run. Cooperation with the relevant parties to overcome this problem is highly appreciated.

Jalan Dakwah Jalan Berliku جالن دعوة جالن برليكو

Posted: 10 Sep 2013 11:17 AM PDT

Jalan Dakwah Jalan Berliku جالن دعوة جالن برليكو


Alasan demi alasan - malas berubah

Posted: 10 Sep 2013 07:42 AM PDTSesungguhnya hidup kita terlalu senang,senang yang melalaikan,senang yang melupakan kita dari negeri akhirat yang merupakan matlamat dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau dilihat dengan cara hidup kita yang ada sekarang ini,nampaknya seakan-akan kita mahu hidup selama lamanya. Kita mengejar dunia dan menghabiskan  masa untuk mencari kepuasan hidup di alam yang telah di tentukan Allah swt sebagai tempat berusaha dan tempat membuat bekal ke negeri akhirat. Maka apabila masa sudah suntuk,badan sudah letih dan mata pun sudah mengantuk,di ketika itu barulah kita ingin mencari kebahagiaan abadi,pada masa itu barulah kita berduduk bersila untuk mengaji ilmu fardu 'ain,ilmu yang menentukan harga diri kita di sisi Allah swt maka kalau begini nasib akhirat yang merupakan matlamat kehidupan kita,rasanya tidak munasabah kita mengharap untuk menjadi penghuni syurga Firdaus yang tinggi itu.

"Kita memang tidak mampu untuk mengikuti sepenuhnya daripada kehidupan Rosulullah saw dan kehidupan para sahabatnya. Kalau boleh sepersepuluhnya sudah cukup!"

Cuba bayangkan!! 3 bulan api tidak menyala di dapur isteri-isteri Rosulullah saw yang sembilan orang itu. Baginda yang tidak berdosa itu berzikir dan bersolat di waktu malam sampai bengkak kedua-dua kakinya,mulut baginda tidak pernah kering daripada menyebut nama Allah swt. dan hati baginda tidak pernah lalai dari mengingatiNya. Begitu pula para sahabatnya yang hidup mengelilinginya,mereka sangat setia kepadanya. Ada yang bersedia mendermakan seluruh harta bendanya. Ada yang rela meninggalkan tanahair,tempat tumpah darah dan meninggalkan segala harta kekayaan yang di milikinya serat meninggalkan sanak saudara yang di cintainya,lalu datang berhijrah ke negeri Madinah dengan membawa 10 jari dan memulakan kehidupan yang baru dengan serba tidak ada. Dan ramai pula di kalangan mereka yang sanggup gugur di medan perang sebagai syuhada' dan bermacam macam lagi jenis pengorbanan yang telah mereka lakukan sebagai amalan yang akan  mereka terima balasannya di sisi Allah.

Pada hari kiamat nanti,maka di manakah kita? 

Apa yang telah kita lakukan? Adakah kita telah membuat simpanan kebaikan yang dapat di tunjukkan kepada Allah swt pada hari kiamat nanti? Apabila persoalan seperti ini di kemukakan kepada kita,rasanya kelu lidah kita untuk menjawabnya....

Baiklah sahabat!! Kita masih belum terlambat. Pintu taubat masih terbuka. Rahmat Allah lebih luas daripada murkaNya. KeampunanNya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang penting,kita bersedia untuk terus mengetuk pintuNya. Selalu datang merayu meminta belas kasihanNya dan hanya kepadaNya kita pasrahkan diri kitayang berlumuran dengan dosa ini,mohonlah dengan rasa hati yang patah,dengan sepenuh harapan dan keyakinan supaya kita di golongkan dalam kumpulan hamba-hambaNya yang di terima dan mendapat keampunan ke atas segala dosa dan kesalahan,di jauhkan dari segala seksa neraka dan bertuah untuk menjadi penghuni Syurga yang kekal abadi itu.

"Wahai Tuhanku,Sebenarnya hambaMu ini tidak layak menjadi penghuni Syurga Firdaus,Tetapi aku tidak tahan untuk menghadapi siksaanMu di dalam api neraka Jahim"


"Maka oleh kerana itu Ya Allah!,Terimalah taubatku dan ampunkanlah dosa-dosaku,Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa yang besar".


Dzul Haqq @ Dzikir Dhia
5 Dzul Qa'dah 1434 Hijrah 

Our way to jannah

Posted: 10 Sep 2013 06:52 AM PDTDi kala pagi tiba, ada yang mengambil nasi lemak sebagai sarapan. Ada pula yang tidak gemar bersarapan dengan nasi lemak tetapi suka mengambil roti canai sebagai sarapan. Ada yang tidak mahu bersarapan dengan memakan nasi lemak dan roti canai tetapi suka makan lontong sebagai sarapan. Itulah secebis situasi di awal pagi di mana masing-masing mempunyai kecenderungan dan citarasanya yang tersendiri di dalam menu sarapannya. Secara umumnya jenis makanan yang diambil bukanlah menjadi satu masalah yang besar hingga perlu didebat dan 'dipergaduhkan' tetapi apa yang penting ialah setiap makanan tersebut membekalkan tenaga yang baik kepada orang yang memakannya.

Begitulah juga dengan kita sebagai umat Islam. Masing-masing mempunyai aliran pemikiran yang pelbagai. Masing-masing juga mempunyai pendapat bermacam jenis. Masing-masing mempunyai 'tuan-tuan guru' yang sangat disanjungi, dihormati dan menjadi rujukan utama. Namun perkara-perkara ini sepatutnya bukanlah menjadi syarat untuk kita menghina-hinakan atau melabel-labelkan serta salah-menyalahkan di antara satu sama lain. Tetapi jadikanlah perbezaan pandangan itu sebagai satu pandangan alternatif yang mungkin boleh kita gunakan pada satu ketika nanti, di mana mungkin pandangan yang kita pegang tidak sesuai digunakan pada waktu itu tetapi pandangan yang sedikit berbeza dengan kita mungkin lebih sesuai digunakan pada ketika itu. Tapi ingin ditegaskan di sini ialah pandangan-pandangan yang ingin digunakan hendaklah tidak bercanggah dengan nas-nas al-Quran dan juga as-Sunnah.

Di kala umat Islam 'disembelih' di seluruh dunia termasuklah di Malaysia, sepatutnya perbalahan di dalam perbezaan pendapat selagi tidak bercanggah secara qat'ie atau tetap dan jelas dengan al-Quran dan Sunnah hendaklah diraikan dan dihormati. Hindari dan dielakkanlah perbalahan di dalam perkara khilaf kerana ia akan merugikan umat Islam keseluruhannya. Carilah titik pertemuan di antara satu sama lain agar umat Islam lebih terkehadapan berbanding kelompok bukan Islam. Realisasikanlah umat Islam sebagai umat yang TERPILIH dan terbaik.

Kesimpulannya jangan membuang masa dengan bergaduh di dalam perkara khilaf tetapi ambil dan gunakanlah masa yang ada untuk memperjuangkan Islam yang bersandarkan AL-QURAN dan SUNNAH supaya ia dapat diletakkan PADA TEMPATNYA. Mudah-mudahan kita diredhai dan dirahmati Allah di dunia, di barzakh dan di akhirat.


Muhammad Yazid Othman
5 Dzul Qa'Dah 1434 Hijrah

Manusia,Insan dan ......

Posted: 09 Sep 2013 10:23 PM PDT


Janganlah kalian menjadi manusia seperti ini iaitu, apabila orang lain berbicara dengan kalian, mereka seolahnya gembira dengan kalian. Senyuman mereka hingga ke telinga. Pendapat kalian menjadi pujian buat mereka seolahnya tiada cacatnya di sisi mereka. Tetapi itu hanya 'lakonan' mereka di hadapan kalian. Hakikatnya... di belakang kalian, merekalah insan-insan yang mempunyai lafaz-lafaz 'terburuk' dengan segala kejian, maki-hamun dan cemuhan yang didedikasikan buat kalian.

Tetapi jadilah manusia seperti ini iaitu, sering manusia menzahirkan 'kelat' muka mereka dan ketidakmesraan mereka di hadapan kalian hingga ada kalanya mengguris hati. Namun di belakang kalian mereka terpaksa mengiktiraf kalian sebagai insan yang berjasa, terhormat dan punyai ciri manusia terpuji.

Kesimpulannya jadikanlah diri kalian sebagai manusia yang dihormati kerana hormat orang kepada kita kebiasaannya adalah merupakan satu kejujuran yang lahir dari hati yang ikhlas. Tetapi elakkanlah diri kalian dari menjadi manusia yang 'ditakuti' kerana pada kebiasaannya 'hormat' atau layanan mesra yang diterima oleh kalian disebabkan takutnya manusia lain kepada kalian merupakan 'layanan' dan 'hormat' yang palsu hasil dari lakonan terhebat mereka.


Tetapi jadilah manusia seperti ini iaitu, sering manusia menzahirkan 'kelat' muka mereka dan ketidakmesraan mereka di hadapan kalian hingga ada kalanya mengguris hati. Namun di belakang kalian mereka terpaksa mengiktiraf kalian sebagai insan yang berjasa, terhormat dan punyai ciri manusia terpuji.


Kesimpulannya jadikanlah diri kalian sebagai manusia yang dihormati kerana hormat orang kepada kita kebiasaannya adalah merupakan satu kejujuran yang lahir dari hati yang ikhlas. Tetapi elakkanlah diri kalian dari menjadi manusia yang 'ditakuti' kerana pada kebiasaannya 'hormat' atau layanan mesra yang diterima oleh kalian disebabkan takutnya manusia lain kepada kalian merupakan 'layanan' dan 'hormat' yang palsu hasil dari lakonan terhebat mereka.

Muhammad Yazid Othman

4 Dzul Qa'dah 1434 HijrahSiapakah teman setia mu?

Posted: 09 Sep 2013 11:39 AM PDT

Daripada Anas bin Malik r.a : Rosulullah saw bersabda :

"Ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ketika di bawa ke tanah perkuburan iaitu keluarganya,hartanya dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali dan satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya". - Hadis Riwayat Bukhari & Muslim

Tinggal lah sayang,tinggal semuanya

Inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga-tiga golongan ini. Isteri yang kita cintai dan anak anak yang kita sayangi dan juga kaum kerabat,mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika badan terbujur sejuk di liang kubur. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kesunyian kubur. Mereka akan pulang setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. begitu juga harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras keringat bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa,semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Mereka yang mempusakai dan menikmatinya,sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperolehi dan ke mana kita membelanjakannya. 

Apa rancangan seterusnya?

Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhirat dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak mengelamun,berangan angan ( macam aku,Allahu Robbi !! ) mengejar dunia dan menimbun harta. Maka apabila tiba saat kematian barulah ia menyedari diri dan barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Namun..sudah tidak berguna lagi penyesalan..

Allah..Apa yang perlu ku lakukan?

Perbanyakkanlah berbuat kebajikan,tingkatkan ketakwaan,buatlah bekalan akhirat sedaya upaya yang ada. Rajin bersedekah walau sedikit dan suka menderma untuk bekal bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu..

Bersabarlah dalam beribadat.."Sesungguhnya sabar itu cantik"

"★★★★★★★★★★★"

Dzul Haqq @ Dzikir Dhia
4 Dzul qa'dah 1434 Hijrah

Jasindaily Online

Posted: 10 Sep 2013 09:22 AM PDT

Jasindaily Online


Dewan Pemuda PAS Kawasan Diterajui Kepimpinan Baru

Posted: 10 Sep 2013 05:11 AM PDT

Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan pada 8 September yang lalu bertempat di Kompleks PAS Kawasan Jasin ( KOMPAJ) Kampung Kelubi, Jasin. Mesyuarat yang saban tahun dianjurkan ini di hadiri perwakilan daripada cawangan-cawangan PAS Kawasan Jasin. Antara agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat agung tahunan pada kali ini ialah laporan aktiviti Dewan Pemuda PAS Kawasan, Laporan dari Lajnah-lajnah dan Jabatan dibawah Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin. Persidangan pada kali ini juga menyaksikan pertukaran tampuk kepimpinan Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin.Saudara Yuzi Azhar dari PAS Cawangan Serkam telah dipilih untuk menggantikan Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan sebelum ini, Saudara Aminuddin Jalil yang telah tamat tempoh perkhidmatan. 

Dalam ucapannya, Saudara Aminuddin telah memberikan ingatkan kepada kepimpinan yang bakal menerajui Dewan Pemuda PAS Kawasan supaya memberikan penekanan kepada aspek-aspek yang penting dalam kepimpinan dan gerakan islam. Selain memberikan penekanan kepada aspek tarbiyah dikalangan ahli, Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin juga perlu menjadi mata rantai yang menghubungkan PAS dengan rakyat dengan melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang dapat merapatkan hubungan antara PAS dengan rakyat. 

Semoga dengan kepimpinan yang baru yang menerajui Dewan Pemuda PAS Kawasan Jasin akan mampu menghadapi segala cabaran dan dugaan. 

Dewan Pemuda PAS Bagan Datoh

Posted: 10 Sep 2013 07:15 AM PDT

Dewan Pemuda PAS Bagan Datoh


SAMBUTAN EIDULFITRI PR BAGAN DATOH MERIAH !

Posted: 09 Sep 2013 10:11 PM PDT

Tiada ulasan:

Catat Komen